March 7 2016

The Lion and The Mouse – Sư tử và chuột

A Mouse running over his face awakened a Lion from sleep. Rising up angrily, he caught him and was about to kill him. Then the Mouse piteously entreated, saying:

“If you would only spare my life, I would be sure to repay your kindness.” The Lion laughed at him but allowed him go. It happened shortly after this that some hunters, who bound him by strong ropes to the ground, caught the Lion. The Mouse, recognizing his roar, came and gnawed the rope with his teeth, and set him free, exclaiming:

“You ridiculed the idea of my ever being able to help you, never expecting to receive from me any repayment of your favor,  Now you know that it is possible for even a Mouse to confer benefits on a Lion.”

Moral: It is possible for even a Mouse to confer benefits on a Lion.

Dịch bởi Huynh ICT

Một con chuột chạy lướt qua khuôn mặt của con sư tử làm nó thức dậy. Sư tử giận giữ, nó bắt con chuột và có ý định giết con chuột này. Sau đó con chuột van xin thảm thương và nói rằng:

“Nếu ông chỉ tha cho cuộc sống của tôi, tôi sẽ trả ơn bằng sự tử tế này” Sư tử cười giỡn và để con chuột đi. Không lâu sau chuyện này có một vài người săn họ đã bắt được sư tử và trói nó bằng dây thừng và treo trên mặt ddastal Con chuột nhận ra tiếng gào, nó đến và gặm chiếc dây bằng chiếc răng sắc nhọn của mình, và sư tử đã được giải cứu, nó kêu rằng:

ông cười nhạo ý tưởng của tôi là có thể giúp ông, không bao giờ mong đợi để nhận được từ tôi bất kỳ trả nợ của ông, Bây giờ ông biết rằng nó có thể ngay cả một chuột có thể đem lại tự do cho sư tử

Bài học: Nó hoàn toàn có thể khi một con chuột đem lại lợi ích cho con sư tử.

784 total views, 1 views today

>>If this post has any broken links or problems, please let me know by commenting below.Posted 07/03/2016 by HuynhICT in category "Moral", "Stories

Leave a Reply

Be the First to Comment!

avatar
  Subscribe  
Notify of