December 29 2015

The Bear and The Two Friends – Con gấu và hai người bạn

bear and friends

Once two friends were walking through the forest. They knew that anything dangerous can happen to them at any time in the forest. So they promised each other that they would remain united in any case of danger.

Suddenly, they saw a large bear approaching them. One of the friends at once climbed a nearby tree. But the other one did not know how to climb. So being led by his common sense, he lay down on the ground breathless, pretending to be a dead man.

The bear came near the man lying on the ground. It smelt in his ears, and slowly left the place. Because the bears do not touch the dead creatures.Now the friend on the tree came down and asked his friend on the ground, “Friend, what did the bear tell you into your ears?” The other friend replied, “The bear advised me not to believe a false friend.”

Moral: True Friend is the one who always supports and stands by you in any situation.

Dịch bởi Huynh ICT

Một lần, có hai người bạn cùng đi bộ qua rừng. Họ biết rằng mọi thứ nguy hiểm có thể xảy ra với họ bất cứ lúc nào. Vì thế họ hứa với nhau rằng sẽ bảo vệ nhau trong bất cứ trường hợp nào
Bỗng dưng, họ nhìn thấy một con gấu to lớn đang đến gần. Một người bạn đã nhanh chóng trèo lên cái cây gần đó. Nhưng còn lại không biết trèo.  Theo kiến thức của mình, người bạn đã nằm xuống đất và ngừng thở, giả vờ là người chết. Con gấu đến gần người bạn nằm trên đất. Nó ngửi vào tai của anh, và chậm rãi rời đi. Vì loài gấu không thích đụng chạm vào xác chết. Lúc bấy giờ bạn ở trên cây nhảy xuống hỏi người bạn ở dưới đất. “Con gấu đã nói gì vào tai bạn vậy?” Người kia trả lời, “con gấu khuyên tôi không nên tin vào một người bạn giả dối”
  Bài học: Người bạn tốt là người luôn ủng hộ và bên bạn trong mọi hoàn cảnh.

883 total views, 2 views today

>>If this post has any broken links or problems, please let me know by commenting below.Posted 29/12/2015 by HuynhICT in category "Friends", "Stories

Leave a Reply

Be the First to Comment!

avatar
  Subscribe  
Notify of