October 29 2015

Thuyết trình tiếng Anh: The Great Wall of China

The Great Wall of China from Huynh ICT

Hello everyone. I’m so happy that you come here today to view my presentation.
First of all, let me introduce myself. My name is Huynh.
And As you can see on the screen. Today my talk is the great wall of china. It should take you 4 minutes to cover this. If you have any questions, please ask them after my presentation.
I’ve divided my talk into three parts. Firstly, I will show you the introduction, then I like to talk about the history and purpose of building. Finally, I will tell you the present condition and tourism.
Now. I start off by introducing some information about it.
The Great Wall of China is located in china. It has about twenty one thousand and two hundred kilometer long. It’s the biggest object was made by humans. It is also one of the seven wonders of the world.
Now, I will move on to history and purpose of building.
In the past. The Great wall was being built by four dynasties. This is Qin Shi Huang. It means Tần Thuỷ Hoàng in Vietnamese. He was an important person in building it. so have you ever wondered why it was built?
The answer is to prevent invasion I mean enemy, and to protect the silk road.
Now I talk about the present condition and tourism.
Unfortunately, because of human damage and natural erosion, You know destroy? about thirty persent of the great wall is gone.
Nowaday. There are about seventy thounsand visitors come here per day. There were also many national leaders have been to here, such as Barack Obama, David Cameron, Putin…
If you wish to travel around the world , this is best place for you.

That’s all of my presentation.
Thank for attention


Bài đầu tiên thuyết trình bằng tiếng Anh trong đời. Đã rút ra được bao nhiêu là kinh nghiệm, như là nói tên Brack Obama như tiếng việt. Đọc Present trọng âm đầu. Slide còn có các câu chia ở các thì. Không có một sự mạnh mẽ của con trai khi thuyết trình. Trên đây là toàn bộ nhận xét của cô. overall 7.5.

Nhận xét của mấy em ngồi dưới: Nói nhanh như gió, Nhưng ánh mắt chưa hướng về khán giả. kiểu nhìn trời nhìn đất để cố nhớ ra một thứ gì đó.

Nhận xét của em ngồi cạnh: Cảm thấy rất tự tin không có chút rụt rè nào khi nói trước mọi người.

Tự ti với bản thân khi đã học hơn 1 tuần. Nhưng không được so sánh với người khác vì như thế sẽ làm nhục bản thân. Cảm giác tự kỉ và ít nói phần nào đã được giảm hẳn.

Dù sao cũng rút ra được những kinh nghiệm quý báu cho sau này.

988 total views, 1 views today

Category: Studies | LEAVE A COMMENT
October 21 2015

Những mẫu câu dùng khi thuyết trình tiếng Anh

Trong môi trường học tập và làm việc, kỹ năng thuyết trình thực sự rất quan trọng đối với mỗi người. Đặc biệt khi thuyết trình bằng tiếng Anh, chúng ta không chỉ đưa thông tin hấp dẫn mà cách truyền đạt tới khán giả cũng đóng vai trò quan trọng. Bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu các mẫu câu giúp bài thuyết trình có bố cục rõ ràng và dẫn dắt hợp lý.

Ảnh: Internet

A. PHẦN GIỚI THIỆU

1. Tự giới thiệu
Good morning, ladies and gentlemens. (Chào buổi sáng quí ông/bà)
Good afternoon, everybody (Chào buổi chiều mọi người.)
I’m … , from [Class]/[Group]. (Tôi là…, đến từ lớp/nhóm…)
Let me introduce myself; my name is …, member of group … (Để tôi tự giới thiệu, tên tôi là …, là thành viên của nhóm ….)

2. Giới thiệu chủ đề
Today I am here to present to you about [topic]….(Tôi ở đây hôm nay để trình bày với các bạn về…)/ I would like to present to you [topic]….(Tôi muốn trình bày với các bạn về …)
I am going to talk today about…(Hôm nay tôi sẽ nói về)
The purpose of my presentation is… (Mục đích bài thuyết trình của tôi là…)
I’m going to take a look at… (Tôi sẽ xem xét về…)
I’m going to give you some facts and figures… (Tôi sẽ đưa ra cho quý vị một vài sự kiện và con số…)
I’m going to concentrate on… (Tôi sẽ tập trung vào…)
I’m going to fill you in on the history of… (Tôi sẽ cung cấp thông tin về lịch sử của…)

3. Giới thiệu cấu trúc bài thuyết trình
My presentation is divided into x parts. (Bài thuyết trình của tôi được chia ra thành x phần)/My presentation is in three parts. (Bài thuyết trình của tôi có ba phần.)
I’ll start with / Firstly I will talk about… / I’ll begin with (Tôi sẽ bắt đầu với/ Đầu tiên tôi sẽ nói về/ Tôi sẽ mở đầu với), then I will look at …(Sau đó tôi sẽ chuyển đến phần). Next,… (tiếp theo ) and finally…(cuối cùng)
Firstly, secondly, thirdly, finally… (Thứ nhất, thứ hai, thứ ba, cuối cùng…)
To start with….Then….Next…. Finally…. (Để bắt đầu…. Sau đó…. Tiếp đến….Cuối cùng….)

4. Đưa ra các chỉ dẫn về các câu hỏi
Do feel free to interrupt me if you have any questions.(Đừng ngại cắt ngang lời tôi nếu quý vị có bất kì câu hỏi nào.)
I’ll try to answer all of your questions after the presentation. (Tôi sẽ cố giải đáp mọi câu hỏi của quý vị sau bài thuyết trình.)
I plan to keep some time for questions after the presentation. (Tôi sẽ dành một khoảng thời gian cho các câu hỏi sau bài thuyết trình.)
There will be time for questions at the end of the presentation. (Sẽ có thời gian cho các câu hỏi vào cuối bài thuyết trình.)
I’d be grateful if you could ask your questions after the presentation. (Tôi rất biết ơn nếu quý vị có thể đặt các câu hỏi của mình sau bài thuyết trình.)

B. PHẦN THUYẾT TRÌNH CHÍNH

1. Bắt đầu bài thuyết trình và sắp xếp các phần

Trong bài thuyết trình, khi khởi đầu các ý chúng ta muốn truyền đạt. Bạn có thể dùng các mẫu sau:

I’ll start with some general information about … (Tôi sẽ bắt đầu với một vài thông tin chung về…)
I’d just like to give you some background information about… (Tôi muốn cung cấp cho bạn vài thông tin sơ lượt về…)
As you are all aware / As you all know…(Như các bạn đều biết…)
As I said at the beginning…(Như tôi đã nói lúc đầu…)
As you remember, we are concerned with…(Như quý vị cũng biết, chúng ta đang quan tâm đến…)

2. Khi bạn chuyển sang một vấn đề khác, bạn có thể dùng các mẫu câu sau:

I’d now like to move on to…(Bây giờ tôi muốn chuyển sang…)
I’d like to turn to…(Tôi muốn chuyển sang…)
That’s all I have to say about…(Đó là tất cả những gì tôi có thể nói về…)
Now I’d like to look at…(Bây giờ tôi muốn xem xét…)
This leads me to my next point…(Điều này dẫn tôi đến vấn đề tiếp theo…)

3. Để nội dung bài nói của bạn trực quan và sinh động là những hình ảnh đồ thị minh họa cho khán giả. Bạn có thể dùng các cấu trúc sau:

This graph shows you…(Đồ thị này cho quý vị thấy…)
Take a look at this…(Hãy xem cái này…)
If you look at this, you will see…(Nếu quý vị xem xét điều này, quý vị sẽ thấy…)
I’d like you to look at this…(Tôi muốn quý vị xem xét…)
This chart illustrates the figures…(Biểu đồ này minh họa các số liệu…)
This graph gives you a break down of…(Biểu đồ này cho quý vị thấy sự sụp đổ của…)

4. Giải thích tại sao những hình ảnh minh họa lại quan trọng bằng cách dùng:
As you can see…(Như bạn thấy…)
This clearly shows …(Điều này cho thấy rõ ràng…)
From this, we can understand how / why…(Từ đây, chúng ta có thể hiểu làm thế nào / tại sao…)
This area of the chart is interesting…(Phần này của biểu đồ khá thú vị…)

Lưu ý điểm chính trong phần thuyết trình chính: trình bày rõ ràng, trôi chảy và mạch lạc các ý chính cùng các ý bổ sung minh họa, duy trì việc giao tiếp bằng mắt với khán giả, điều chỉnh tốc độ và giọng nói của bạn tự nhiên và thân thiện, đưa ra chỉ dẫn xuyên suốt bài thuyết trình, luôn lịch sự khi gặp phải những câu hỏi khó.

4. Kết thúc một phần
Well, I’ve told you about… (Vâng, tôi vừa trình bày với các bạn về phần …)
That’s all I have to say about… (Đó là tất cả những gì tôi phải nói về phần …)
We’ve looked at… (Chúng ta vừa xem qua phần …)

5. Bắt đầu một phần khác
Now we’ll move on to… (Giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần…)
Let me turn now to… (Để thôi chuyển tới phần…)
Next… (Tiếp theo…)
Let’s look now at…(Chúng ta cùng nhìn vào phần…)

C. KẾT THÚC

1. Tổng hợp
I’d like to conclude by… (Tôi muốn kết luật lại bằng cách …)
To conclude… (Để kết luận,…)/ In conclusion,… (Kết luận,…)
Now, to sum up… (Bây giờ, để tổng hợp…)
Now, just to summarize, let’s quickly look at the main points again. (Bây giờ, để tóm tắt lại, chúng ta cùng nhìn nhanh lại các ý chính một lần nữa.)
That brings us to the end of my presentation. (Đó là phần kết thúc của bài thuyết trình của tôi.)
So let me summarise/recap what I’ve said. (Vậy, để tôi tóm tắt lại những gì tôi đã trình bày.)
Finally, may I remind you of some of the main points we’ve considered. (Cuối cùng, tôi xin nhắc lại với quý vị một số vấn đề chính mà chúng ta đã xem xét.)
That brings me to the end of my presentation. I’ve talked about… (Điều đó đã kết thúc bài thuyết trình của tôi. Tôi đã nói về…)

2. Đưa ra các khuyến nghị nếu phù hợp
In conclusion, my recommendations are… (Để kết thúc, kiến nghị của tôi là…)
So, I suggest/propose/recommend the following strategy. (Vì vậy tôi đề nghị / đề xuất / giới thiệu chiến lược sau.)

3. Cảm ơn khán giả
Thank you for attention. (Cảm ơn quý vị đã chú ý.)
Many thanks for your attention. (Rất cám ơn sự tham dự của quý vị.)
May I thank you all for being such an attentive audience. (Tôi xin cảm ơn tất cả quý vị đã đến tham dự)

4. Mời đặt câu hỏi
Do you have any questions? (Quý vị có câu hỏi nào không?)
Are there any questions? (Có câu hỏi nào không ạ?)
Can I answer any questions? (Có câu hỏi nào tôi có thể giải đáp không ạ?)
And now if there are any questions, I would be pleased to answer them. (Và bây giờ, nếu có câu hỏi nào, tôi sẽ rất vui để giải đáp hết.)
I’d be glad to answer any questions you might have. (Tôi rất sẵn lòng các câu hỏi mà quý vị đưa ra).

1,083 total views, no views today

Category: Studies | LEAVE A COMMENT