April 7 2016

Fear vs Respect – Nỗi sợ và sự tôn trọng

Long time ago very cruel king name Virat Singh was ruling the city of Vijay Nagar. All citizens were fearful because of his cruelty.

Virat has a dog named Jack, which he used to love more than anything, one fateful morning Jack died. Virat Singh organized last rituals for dog; entire city came to cremation ground. Virat Singh was very happy to see that people love him so much and he felt he is the most popular king in the world. After few days Virat Singh died, but no one came for his funerals.

Moral: Respect is something you have to earn, you cannot force it on others to respect you. There is a thin line between Fear and Respect, every one of us should understand it and do necessary corrections in our personalities.

Dịch bởi Huynh ICT

Ngày xửa ngày xưa có một tên vua tàn ác tên Virat Singh cầm quyền thành phố Vijay Nagar. Tất cả công dân đều sợ hãi vì sự độc ác của ông.

Virat có một con chó tên Jack, nó được ông yêu quý hơn mọi thứ trên đời, một buổi sáng định mệnh Jack chết. Virat đã tổ chức lễ tiễn đưa cho chú chó này. Toàn bộ mọi người trong thành phố đến để xem và hỏa táng chú. Ông vua rất vui khi nhìn thấy mọi người yêu chú chó đến vậy và nghĩ ông là một vị vua nổi tiếng trên thế giới. Một vài ngày sau đó ông chết, nhưng không ai đến tiễn đưa ông cả.

Bài học: Tôn trọng là một thứ gì đó bạn phải kiếm được, bạn không được ép buộc nó để những người khác tôn trọng  bạn. Có một sợi dây mỏng manh giữa nỗi sợ và sự tôn trọng, mọi người chúng ta nên hiểu nó và làm những điều cần thiết và đúng đắn trong tính cách của mỗi người.

792 total views, 1 views today

>>If this post has any broken links or problems, please let me know by commenting below.Posted 07/04/2016 by HuynhICT in category "Moral", "Stories

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of