February 15 2016

Download Improve your IELTS – Listening and Speaking (Audio – PDF)

Download Audio:
Download CD1 + Download CD2

Download and view online this book:

Cùng với 2 bộ giáo trình Improve your IELTS Writing Skills và Improve your IELTS Reading Skills, “Improve your IELTS – Listening and Speaking skills” là cuốn sách hữu ích để chuẩn bị cho phần thi nghe và nói trong IELTS. Thông qua các bài luyện tập, cuốn sách giúp nâng cao kỹ năng làm bài và ngôn ngữ, qua đó giúp bạn đạt được điểm số cao hơn trong 2 phần thi này.

Improve your IELTS – Listening and Speaking skills

Sách này bao gồm 10 đơn vị dựa trên các chủ đề thường xảy ra trong các thử nghiệm thực tế. Mỗi đơn vị bao gồm 4 phần:

 • Topic talk: các bài tập và các hoạt động giới thiệu từ vựng, nâng cao từ vựng và ý tưởng hữu ích cho chủ đề.
 • Listening skills: các bài tập và các hoạt động để phát triển các kỹ năng cho các câu hỏi trong các phần nghe .
 • Speaking skills: các bài tập và các hoạt động để phát triển các kỹ năng và ngôn ngữ cho các Module nói, bao gồm cả câu hỏi thực hành từ một phần của các Module .
 • Exam listening: một phần hoàn chỉnh của Module nghe để thực hành các kỹ năng đã học .

Vì vậy, làm thế nào cuốn Improve your IELTS – Listening and Speaking skills này sẽ cải thiện điểm số của bạn?

 • Phát triển kỹ năng ngôn ngữ: Phần Topic talk ở mỗi bài cung cấp cho bạn từ vựng, thành ngữ và cấu trúc câu sử dụng trong phần thi nói và nghe. Phần Speaking skills cung cấp một số câu quan trọng, giúp bạn dễ dàng trả lời câu hỏi hơn.
 • Phát triển các kỹ năng thi: Phần Listening skills giới thiệu các kỹ năng giúp bạn trả lời các dạng câu hỏi trong phần nghe. Khi biết phương pháp làm bài, bạn dễ dàng nâng cao được điểm Listening IELTS của mình.
 • Phần thi nói giúp bạn làm quen với nhiều thể loại câu hỏi từ giám khảo, cho phép bạn thư giãn trong khi thi và thể hiện phần thi nói tốt nhất.

 

 

 

 

1,255 total views, no views today

December 23 2015

Phần 1 – Đề cương chi tiết ôn tập môn đường lối cách mạng Việt Nam – HaUI

Phần 1 – Đề Cương chi tiết ôn tập môn đường lối cách mạng việt nam HaUI from Huynh ICT

các bạn vào đường link trên để download nhé.

Câu 1: Những chính sách khai thác và thống trị của thực dân Pháp ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX.

*Quá trình xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp:

– Năm 1858, Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam.

– Năm 1884, Việt Nam biến thành thuộc địa của Pháp.

*Chính sách cai trị của thực dân Pháp

 • Về chính trị: Thực dân Pháp tước bỏ quyền lực đối nội và đối ngoại của chính quyền phong kiến nhà Nguyễn; chia Việt Nam ra thành 3 xứ: Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ và thực hiện ở mỗi kỳ một chế độ cai trị riêng, cấu kết với địa chủ.
  • Về kinh tế: Thực dân Pháp tiến hành cướp đoạt ruộng đất để lập đồn điền; đầu tư vốn khai thác tài nguyên (mỏ than, mỏ thiết, mỏ kẽm…); xây dựng một số cơ sở công nghiệp (điện, nước); xây dựng hệ thống đường bộ, đường thuỷ, bến cảng phục vụ cho chính sách khai thác thuộc địa của nước Pháp.
  • Về văn hoá: Thực dân Pháp thực hiện chính sách văn hoá giáo dục thực dân; dung túng, duy trì các hủ tục lạc hậu…

>> Chính sách của pháp đã du nhập phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa vào nước ta, tạo nên những chuyển biến trong nền kinh tế, xã hội Việt Nam nhưng cũng dẫn đến những hậu quả tiêu cực về kinh tế, xã hội.

Câu 2: Những chuyển biến xã hội Việt Nam dưới chính sách cai trị của thực dân Pháp cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX?

 

– Tình cảnh xã hội:
• Trước khi TDP xâm lược thì VN vẫn là một nước phong kiến.
• Sau khi Pháp xâm lược thì VN là 1 nước thuộc địa nửa phong kiến. Là xã hội phản động đi ngược với sự phát triển xã hội loài người. Yêu cầu đặt ra là cần phải xóa bỏ.
– Mâu thuẫn xã hội: VN là một nước nửa phong kiến nữa thuộc địa.
Trước: Địa chủ phong kiến >< Nông dân Sau: Dân tộc VN >< TDP
Đặt ra 2 nhiệm vụ:
• Nhiệm vụ dân chủ: Đánh phong kiến để dành ruộng đất cho nhân dân.
• Nhiệm vụ dân tộc: Đánh đế quốc để giành độc lập tự do cho dân tộc.
– Kinh tế:
Trước: Nền nông nghiệp nghèo nàn lạc hậu.
Sau: Cùng tồn tại song song 2 hệ thống sản xuất là TBCN và phong kiến. Cho nên nền kinh tế nước ta lúc bấy giờ què quặt không thể phát triển một cách bình thường và phụ thuộc vào Pháp.
– Sự phân hóa giai cấp:
+ Trước: Chỉ có 2 giai cấp là nông dân và địa chủ
+ Sau :
• Nông dân: bị áp bức bọc lột nặng nề, bị cướp đoạt ruộng đất.
• Địa chủ:
+ Đại địa chủ bắt tay với TDP đàn áp nước ta.
+ Địa chủ vừa và nhỏ (có ít hơn 50 mẫu ruộng tính theo Bắc Bộ)
• Công nhân:
• Tư sản:
+ Tư sản mại bản: liên kết với P để thu lợi nhuận từ việc bóc lột nhân dân.
+ Tư sản dân tộc
• Tiểu tư sản: người có tri thức sống ở thành thị và là bộ phận tiếp thu cái mới và truyền bá cái mới.

876 total views, no views today

November 30 2015

Đáp án 100 câu phần 2 đường lối ĐCS Việt Nam ĐH Công Nghiệp HN

Phần 2: đường lối xây dựng bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN.

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm:

 1. Đường lối CNH XHCN ở nước ta hiện lần đầu được xác định trong đại hội III.
 2. Đại hội III của đảng xác định: muốn cải biến tình hình kinh tế lạc hậu nước ta không có con đường nào khác ngoài con đường công nghiệp hóa XHCN.
 3. Nội dung nào không được xác định tại Hội nghị trung ương 7 khóa 3: Đối với công nghiệp phải làm có mức độ, ra sức phát triển nông nghiệp.
 4. Trước đổi mới nước ta tiến hành công nghiệp hóa theo mô hình khép kín hướng nội.
 5. Nội dung đường lối CNH XHCN không xác định tại đại hội IV: Phát triển nền kinh tế XHCN nhiều thành phần.
 6. Nội dung không được xác định tại đại hội V: Xây dựng cơ cấu công-nghiệp hiện đại.
 7. Ba chương trình kinh tế: lương thực, thực phẩm hàng tiêu dùng, hàng xuất khẩu được nêu trong đại hội VI.
 8. Nông nghiệp là mặt trận hàng đầu được xác định tại đại hội V.
 9. Đại hội IV đưa ra thứ tự ưu tiên trong công nghiệp hóa là: công nghiệp nặng – nông nghiệp – công nghiệp nhẹ.
 10. Đại hội III 1960, đảng ta xác định phát triển công nghiệp nặng là mục tiêu hàng đầu và trực tiếp vì xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền kinh tế.
 11. Đại hội VI đưa ra thứ tự ưu tiên mới trong CNH là: Nông nghiệp – CN hàng tiêu dùng, hàng xuất khẩu – CN nặng.
 12. Quan điểm CNH gắn với HĐH được xác định tại hội nghị lần thứ 7 TW VII (1-1994).
 13. Đại hội VII đã điều chỉnh chính sách CNH theo hướng phát triển nền kinh tế XHCN nhiều thành phần.
 14. Đại hội VII đã xác định yếu tố được coi là nền tảng và động lực của CNH-HDH là khoa học công nghệ.
 15. Thực hiện CNH HĐH gắn với sự phát triển của kinh tế tri thức bảo vệ tài nguyên môi trường đã xác định tại đại hội XI
 16. Đại hội VIII đã xác định yếu tố được coi là trung tâm của CNH, HĐH là con người.
 17. CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn. Được xác định tại đại hội XI.
 18. Đại hội X xác định phải coi phát triển kinh tế tri thức là yếu tố quan trọng của nền kinh tế và CNH HĐH
 19. Tính tất yếu của CNH đối với công cuộc xây dựng CNXH ở nước ta là cải biến tình trạng kinh tế lạc hậu
 20. Khái niệm CNH HĐH lần đầu tiên được xác định ở HN TW lần thứ 7 khóa VII 1-1994
 21. Trước đổi mới chế độ bao cấp không được áp dụng ở nước ta là bao cấp qua chế độ sản phẩm
 22. Quan hệ hàng hóa tiền tệ bị coi nhẹ là hình thức cơ chế quản lý kinh tế kế hoạch hóa tập trung, bao cấp
 23. Nội dung cơ chế bao cấp qua giá trong nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung bao cấp nhà nước mua hàng hóa thấp hơn giá sản xuất
 24. Trong thời kỳ ngăn sông cấm chợ việc mua bán hàng hóa mà dân gian gọi là mua như cướp bán như cho vì nhà nước bán hàng thấp hơn giá trị thực và giá thị trường
 25. Nội dung của chỉ thị 100/CP/1981 được bộ chính trị ban hành công nhận khoán sản phẩm (http://huynhict.cf)
 1. Cơ chế kinh tế kế hoạch hóa tập trung bao cấp có ưu điểm phù hợp với nền kinh tế tăng trưởng chủ yếu theo chiều rộng
 2. Những nguyên nhân của hạn chế trong cơ chế kinh tế kế hoạch hóa tập trung bao cấp do thừa nhận sản xuất hàng hóa và cơ chế thị trường, không thừa nhận sự tồn tại của nền kinh tế nhiều thành phần, nhanh chóng xóa bỏ sở hữu tư nhân và kinh tế cá thể tư nhân
 3. Nội dung của chỉ thị số 100 CT/TW ngày 13/1/1981 của ban bí thư trung ương khóa VI khoán sản phẩm trong nông nghiệp
 4. Căn cứ thực tế đảng ta quyết định thay đổi cơ chế quán lý kinh tế KHH tập trung bao cấp: nghị quyết khoán 3 của đảng bộ Vĩnh Phúc
 5. Địa phương thực hiện chính sách khoán sản phẩm đầu tiên trong cả nước: Vĩnh phúc
 6. Nghị quyết TW8 khóa V/1982 bàn về Giá lương tiền.
 7. Thời kì kinh tế KHH tập trung bao cấp thu mua hàng dưới hình thức giá nghĩa vụ
 8. Bản chất của kinh tế hàng hóa và kinh tế thị trường sản xuất ra hàng hóa để bán và thu giá trị qua trao đổi.
 9. Trong thời kỳ đổi mới ở nước ta, cơ chế thị trường không được sử dụng với mục đích quy định mức lương hiện vật cho người lao động trong các ngành sản xuất
 10. Quá trình đổi mới tư duy về kinh tế thị trường bắt đầu từ đại hội VI
 11. Mô hình kinh tế tổng quát ở nước ta hiện nay được đảng xác định tại đại hội IX nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần.
 12. Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tập thể không ngừng củng cố và phát triển được xác định tại đại hội XI
 13. Đại hội XI – 2001 của đảng xác định: Tiếp tục hoàn thiện thể chế KTTT định hướng XHCN là tiền đề quan trọng thúc đẩy quá trình cơ cấu lại nền kinh tế , đổi mới mô hình tăng trưởng ổn định kinh tế vĩ mô, là mộ trong ba chiến lược trong 10 năm tới
 14. Đại hội XI của đảng xác định” nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta là nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường sự quản lý của nhà nước dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản
 15. Đại hội XI xác định thể chế KTTT định hướng XHCN được hiểu là thể chế KTTT trong đó các thiết chế công cụ và nguyên tác vận hành được tự giáo tạo lập và sử dụng để phát triển lực lượng sản xuất cải thiện đời sống nhân dân.
 16. Giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, 41. Điều chỉnh
 17. Theo kết quả lao động, hiệu quả kinh tế
 18. Tác động khủng hoảng tài chính tiền tệ thế giới
 19. Quyền lực của GCCN được tổ chức thành nhà nước dưới sự lãnh đạo của ĐCS.
 20. Mặt trận Liên Việt
 21. 1989
 22. Chuyên chính vô sản.
 23. Điều kiện quyết định trước tiên phải là thiết lập và không ngừng tăng cường CCVS, thực hiện và không ngừng phát huy quyền làm chủ của tập thể nhân dân lao động
 24. ĐLDT gắn liền với CNXH, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh.
 25. Hội người cao tuổi.

 

Sau đây là đáp án dạng ABCD: các bạn so trong quyển bài tập rồi đối chiếu nhé. Lưu ý: chỉ là tham khảo:

51D..52..D..53..C..54C..55C.

.56A..57B..58..A..59C..60A..60A

61D..62B..63A..64A..65B.

.66A..67C…68B…69D..70B…

71.C..72A…73A..74C…75D.

.76A..77C..78A..79B..80A..

81B..82A..83D..84B..85D.

.86D..87A..88C..89C…90C.

.91A..92D..93C..94C..95A.

.96.C..97A..98B..99A..100A

Lưu ý: phần 1 đường lối đấu tranh giành chính quyền các bạn có thể xem tại link này , phải tham gia group K9 HaUI để xem.

Like và share nếu thấy hay.

…. Nếu copy bài này, hãy để lại nguồn http://HuynhICT.CFhttp://huynhict.cf để cảm ơn tác giả (Huynh – ĐH TA1 K9 HaUI) đã ngồi gần 30 phút bấm bàn phím không ngừng nghỉ.

2,306 total views, no views today

November 9 2015

Hướng dẫn sử dụng excel cơ bản – HaUI

Danh sách những hàm cơ bản trong excel chi tiết nhất giúp bạn học excel hiệu quả và tốt nhất. Phải chăng bạn đã và đang là người tìm kiếm và học hỏi excel. Để giúp bạn thuận tiện hơn khi học excel cơ bản hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn danh sách hàm cơ bản trong excel mà hay sử dụng nhất

Danh sách hàm cơ bản trong excel bạn nên biết

Trước khi tìm hiểu về hàm cơ bản trong excel bạn nên nhớ để học excel giỏi bạn lên học thuộc hàm và làm thật nhiều bài tập để vận dụng trong những trường hợp cụ thể nhé. Chúc các bạn nghiên cứu và học tập thành công. Nào cho ta hãy bắt đầu vào học và tìm hiểu hàm cơ bản của excel nào

Tổng hợp hàm logic trong excel

 • Hàm OR: hàm trả về giá trị TRUE khi và chỉ khi một điều kiện là TRUE
 1. Cú pháp: OR(logical1,logical2,..)
 2. Dấu hiệu nhận biết hàm: khi bài toán có từ “hoặc”
 3. Ví dụ: Điểm >8 hoặc hạnh kiểm tốt. Phân tích: nghĩa là nó tra bảng nếu cứ có bạn nào có điểm >8 hoặc hạnh kiểm là tốt  thì nó sẽ trả về giá trị TRUE
 4. OR(điểm>8,HK=”tốt”)=TRUE
 • Hàm AND: trả về giá trị TRUE khi đồng thời cả 2 điều kiện phải là TRUE
 1. Cú pháp: AND(logical1,logical2,..)
 2. Dấu hiệu nhận biến: bài toán có từ “và”
 3. Ví dụ: Điểm >8 và hạnh kiểm tốt. Phân tích: nó sẽ trẻ về giá trị TRUE nếu trong bảng có bạn nào thoả mãn cả 2 điều kiện là điểm >8 và hạnh kiểm tốt
 4. AND(điểm>8,HK=”tốt”)
 • Hàm IF: trả về giá trị ở đối số thứ 2 nếu điều kiện TRUE và trả về giá trị ở đối số thứ 3 nếu điều kiện FALSE
 1. Cú pháp: IF(logical_test, value_if_true,value_if_false)
 2. Để biết hàm if tiết bạn xem thêm: hàm if trong excel
 3. Dấu hiệu nhận biết: bài toán chứa từ “Nếu… thì..”
 4. Ví dụ: Nếu điểm >9 thì xếp loại giỏi trường hợp khác thì xếp loại khá
 5. IF(điểm>9,”giỏi”,”khá”)

Hàm toán học trong excel

 • Hàm INT: hàm làm tròn số xuống số nguyên gần nhất
 1. Cú pháp: INT(number)
 2. Ví dụ: INT(2.6)=2
 • Hàm ABS: tính giá trị tuyệt đối
 1. Cú pháp ABS(number)
 2. Ví dụ: ABS(3)=3, ABS(-3)=3
 • Hàm MOD: hàm chia lấy dư
 1. Cú pháp: MOD(Number, Divisor)
 2. Ví du: MOD(5,2)=1. Giải thích 5 chia 2 được 2 dư 1
 • Hàm SUM: hàm tính tổng
 1. Cú pháp: SUM(number1,number2,…)
 2. Ví du: SUM(5,2,1)=8
 • Hàm ROUND: hàm làm tròn
 1. Cú pháp: ROUND(number, num_digits)
 2. Ví dụ: ROUND(6.36,1)=6.4
 • Hàm MAX: hàm lấy giá trị lớn nhất
 1. Cú pháp: MAX(number1,number2,…)
 2. Ví dụ: MAX(6,2,7,9)=9
 • Hàm AVERAGE: hàm tính giá trị trung bình
 1. Cú pháp: AVERAGE(Number1, Number2…)
 2. Ví dụ: AVERAGE(4,6,8)=6. Giải thích (4+6+8)/3=6

Danh sách nhóm hàm chuỗi

Hàm LEFT: lấy ký tự bên trái

 1. Cú pháp: LEFT(Text,Num_chars)
 2. Dấu hiệu: lấy số ký tự từ trái sang
 3. Ví dụ: LEFT(“Hoàng”,2)=Ho. Giải thích với hàm này nó sẽ lấy 2 ký tự của chữ Hoàng và trả về cho bạn là Ho

Hàm RIGHT: hàm lấy ký tự bên phải

 1. Cú pháp: RIGHT(Text,Num_chars)
 2. Ví dụ: RIGHT(“Hoàng”,2)=ng. Giải thích nó sẽ lấy 2 giá trị của chuỗi từ bên phải sang
 • Hàm MID: hàm lấy ký tự giữa của chuỗi
 1. Cú pháp: MID(Text,Start_num, Num_chars)
 2. Ví dụ MID(“Hoàng”,3,1)=à. Giải thích nó sẽ lấy ký tự ở giữa của từ Hoàng bắt đầu lấy từ vị trí thứ 3 và lấy 1 ký tự =à

Hàm ngày tháng trong excel

 • Hàm DATE: trả về giá trị ngày tháng năm đầy đủ
 1. Cú pháp: DATE(year,month,day)
 • Hàm TODAY: trả về ngày hiện tại trong hệ thống
 1. Cú pháp: TODAY()
 • Hàm DAY: trả về giá trị ngày
 1. Cú pháp:DAY(serial_number)

Tương tự hàm YEAR, MOUNT cũng vậy nhé

Tách họ và tên

Có lẽ đây là vấn đề thường gặp nhất của dân văn phòng. Vậy cho nên chúng ta đừng để phải mất quá nhiều thời gian với nó.

Giả sử chúng ta phải tách họ và tên của một danh sách 5 người sau đây:

Excel_1

Hãy:

 • Copy lại cột A sang cột C.
 • Khoanh vùng các tên cần tách họ và tên ở cột C
 • Nhấn tổ hợp phím Ctrl + F để mở hộp thoại tìm kiếm và thay thế
 • Ở hộp thoại Find what trong cửa sổ Replace, hãy nhập: *_ (dấu sao và khoảng trắng)
 • Chọn Replace All và chờ đợi điều kỳ diệu

Excel_2

 

Kết quả là bạn đã tách ra được tên từ danh sách tên đầy đủ rồi.

 

Excel_3

 

Vậy còn phần còn lại của tên thì phải làm sao? Đơn giản thôi, hãy:

 • Trỏ chuột qua ô B1
 • Nhập công thức sau: =LEFT(A1,LEN(A1)-LEN(C1))
 • Copy xuống các ô còn lại

Vậy là bạn đã có 1 danh sách họ riêng, tên riêng hoàn chỉnh:

 

Excel_4

Hàm SUMIF

Vui Vẻ làm chừng được 3 tháng, anh sếp lại bảo đi tổng kết số lượng Like của các bài Vui Vẻ đã viết. Đề bài đơn giản như sau:

 

Excel_5

 

Để ví dụ nên Vui Vẻ lấy đơn giản vậy thôi, chứ thật ra nhiều khi các bạn phải đối mặt với rất nhiều tình huống phức tạp khác có thể ứng dụng SUMIF đó.

 

Với bài này, hãy làm sau đây nha:

 • Để trỏ chuột tới ô H2
 • Nhập công thức: =SUMIF(A2:A5,”Tháng 9″,D2:D5) (Với A2:A5 là ô để bạn lấy điều kiện, “Tháng 9” là điều kiện, còn ô D2:D5 là ô dữ liệu mà excel sẽ cộng lại dựa trên điều kiện bạn đưa ra)

Kết quả là:

 

Excel_6

 

 

Hàm VLOOKUP

Nếu như mấy hàm trên kia chỉ là bí kíp nhỏ lẻ, hàm VLOOKUP là đỉnh cao của Excel. Là dân văn phòng, không ít trường hợp bạn sẽ phải dùng đến nó đó.

 

Hôm trước Vui Vẻ có một danh sách khách hàng gồm 10 người và số lượng mua hàng của họ trong tháng 10 như sau:

 

Excel_7

Sếp đưa cho danh sách 3 khách hàng trung thành là Hải, Vi và Lâm và bảo Vui Vẻ hãy tìm ra số lượng hàng mà 3 người này đã mua.

 

Excel_8

Thật ra lọc ra 3 người trong 10 người thì rất đơn giản, nhưng mà không! Vui Vẻ quyết định dùng hàm VLOOKUP để luyện tập, biết đâu mốt anh sếp kêu lọc ra 10 khách trong danh sách 5000 người thì kiếm tới tết!

 

Nếu bạn muốn tập như Vui Vẻ thì làm như sau nhé:

 • Để trỏ chuột vào ô H2
 • Nhập vào công thức: =VLOOKUP(G2,A:C,3,FALSE) (với G2 là ô đại diện tên khách hàng trung thành (ở đây là Hải), A:C là cột bao gồm bảng thông tin cần trích xuất (ở đây là bảng 10 khách hàng), 3 là vị trí cột cần lấy thông tin (với bảng 10 khách hàng, cột Số lượng đã mua nằm ở vị trí số 3)

Vậy là xong, bạn sẽ có ngay kết quả như bên dưới:

 

Excel_9

 

925 total views, no views today

November 6 2015

Tải trọn bộ 6 DVD Effortless English của A J Hoge

Phương pháp Effortless English là gì? 

Là phương pháp học tiếng Anh chủ yếu bằng việc nghe và lắng nghe các audio, một phương pháp hiệu quả của tiến sỹ A.J.Hoge.

– Phương Pháp Học Văn Phạm không có “Quy Tắc”: bạn sẽ dùng văn phạm đúng mà hoàn toàn không cần học bất kỳ quy tắc văn phạm nào cả.

– Phương Pháp Học Sâu Nhớ Lâu: giúp bạn nhớ mãi các từ vựng sử dụng chúng một cách hiệu quả hơn. Bạn sẽ ghi nhớ các câu đối thoại, áp dụng chúng vào trong giao tiếp thực tế và cảm thấy mạnh dạn hơn với khả năng nói tiếng Anh của bạn.
– Phương Pháp Học Sinh Động: bạn sẽ được học tiếng Anh theo kiểu thư giãn bằng cách nghe các chủ đề Anh ngữ thực tế thú vị gần gũi trong đời sống hằng ngày. Hãy tượng tưởng rằng bạn đang suy nghĩ, mỉm cười và cười lớn trong khi học.
– Phương Pháp Học Chủ Động: những mẫu chuyện nhỏ của tác giả AJ Hoge sẽ luyện cho bạn cách nói chuyện và phản xạ tự nhiên. Đó là cách để bạn tránh được trạng thái lo âu và chậm nói.
– Phương Pháp Học Thực Tế: những bài học này sẽ giúp bạn học Anh văn mà không buồn tẻ, bạn sẽ không cần học theo lối đọc viết, bạn sẽ không cần thêm sách vở, không cần những bài kiểm tra, không cần làm thêm bài tập nào hết.
 

Hướng dẫn chi tiết cho việc học DVD Effortless English

Tác giả của phương pháp Effortless English:

Effortless English thuộc về tác giả A.J.Hoge – một giảng viên có bằng Master of TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) – đã từng giảng dạy ở nhiều trường đại học trên thế giới.

Lý do ra đời của EFFORTLESS ENGLISH :

Sau nhiều năm dạy Anh ngữ cho các sinh viên nước ngoài, ông nhận thấy rằng phần lớn các sinh viên đều không gặp phải khó khăn gì khi học ngữ pháp tiếng Anh, khả năng đọc hiểu của họ rất tốt. Họ đạt điểm ngữ pháp rất cao trong các kì thi kiểm tra. Thế nhưng khi trực tiếp nói chuyện với các sinh viên, ông phát hiện rằng khả năng nói tiếng Anh của họ thì ngược lại, không được tốt.

Để khắc phục điểm yếu này cho các sinh viên nói riêng và cho những người học Anh ngữ nói chung. A.J.Hoge đã phát triển một phương pháp học tập giúp nâng cao khả năng nói tiếng Anh. Phương pháp học tập này tập trung nhiều vào kỹ năng nghe Anh ngữ. Và khi khả năng nghe của bạn được nâng cao thì khả năng nói cũng dễ dàng phát triển. Phương pháp học tập này áp dụng theo cách tiếp cận ngôn ngữ của một đứa trẻ. Đó là học nghe trước. Khi bạn nghe tiếng Anh trở nên quen thuộc, bạn sẽ nói ra một cách tự nhiên không phải trải qua một bước trung gian là dịch chúng trong đầu từ ngôn ngữ mẹ đẻ sang tiếng Anh.

effortless english
 1. Vocabulary Lesson (Bài học từ vựng)
Bạn có biết rằng bạn sẽ phải học từ vựng bằng tai, như vậy bạn sẽ sử dụng nó rất nhanh khi nói không ? Bài học từ vựng ở dạng âm thanh sẽ nhanh hơn gấp 2-3 lần so với cách học bằng phương pháp đọc. Với bài học của Effortless English , bạn học chỉ bằng cách nghe – cực kỳ dễ dàng.2. Listen & Answer Mini Stories (Bài học nghe và trả lời dựa trên bài học là các câu chuyện ngắn)
Bạn nghĩ sao khi bạn có một kiểu bài học mới, mà khi học mỗi ngày, sẽ giúp bạn hiểu và nói tiếng anh rất nhanh và dễ dàng? Khi bạn dùng bài học Mini-Story mỗi ngày, bạn sẽ tiến bộ một cách tự động.3. Point of View Story Lessons (Bài học văn phạm)
Ngay bây giờ, một bí mật khó tin- bạn có thể trở thành chuyên gia văn phạm Tiếng Anh – cực kỳ dễ dàng. Tưởng tưởng bạn có thể học văn phạm tiếng anh chính xác giống như một trẻ em Mỹ – tự nhiên, dễ dàng và bằng trực giác? Đây chính xác là cách mà bạn học với bài học Point of View Stories.4. Audio Article (Chủ đề của bài học)
Hãy tưởng tượng nếu bài học tiếng anh vui, đơn giản, thú vị, lạ, thông minh – thì bạn có thể có thích học Tiếng Anh không ? Khi học những bài học Effortless English , bạn sẽ nhớ rất lâu, bạn có thể cười thiệt lớn, đôi lúc bạn giận giữ , khóc , hay nhảy lên vì hạnh phúc, bạn vừa học vừa tiếp thu thêm những thông tin giá trị trong cuộc sống …

Trọn bộ đĩa giáo trình Effortless English gồm 6 DVD:

Full 6DVD: http://www.fshare.vn/folder/8Y4KO3SMWA/ (pass: ngotri_thien)hoặchttp://www.fshare.vn/folder/TPB21AGT0T

Ngoài ra còn có Bộ sách học Effortless English:

Bộ sách trong giáo trình Effortless English của tiến sĩ A.J.Hoge.
Giao-trinh-effortless-english
Bộ sách gồm 5 folder tương ứng với 5 đĩa DVD
1. DVD 1 – Original Effortless English Lessons
2. DVD 2 – Learn Real English
3. DVD 3 – Flow English Lessons
4. DVD 4 – Business English Lessons
5. DVD 5 – Power English Now
Sách được định dạng dưới file PDF, mỗi bài một file riêng biệt.
Link 1 hoặc link 2 pass: hanhtrinhtuoitre.com

Hình ảnh mẫu về bài học Effortless English DVD 1:

http://giaotrinheffortlessenglish.files.wordpress.com/2013/11/img_3746.jpg

5,025 total views, no views today