October 1 2015

Funny bilingual vietnamese English jokes 5– Truyện cười song ngữ P5

40. MESSAGE FOR ALL OF YOU SINGLES

This is a message for all of you singles. Is life getting you down?

Guys, have you been getting depressed because there is simply not enough women to go around? And ladies, are you tired of the guys being to afraid to ask you out?

Well here it is, the answer to everyone s deepest wish! Here is “The Guide

to Being Dumped.” These are the top 10 dumping lies translated to their true eanings for all of you. “I m not ready for that type of commitment”

Translation: I don t want to date you; however, you can take me out to dinner and a movie every once in a while. Just don t hang around me so much that you scare away the people I really want to date.

“God doesn t want me to date right now. ”

Translation: I don t know why I said yes in the first place. God doesn t want me to date someone as ugly as you.

“I only date older men/women.”

Translation: I only date older men/women who have more money than you do. “You re just not my type.” Translation: When I look at you, and think of kissing you, I get physically sick. “You re too good for me.” Translation: I m too good/much cool for you. “You re too much like a brother/sister”

Translation: I like you, but you just don t turn me on. “You ll always have a special place in my heart.”

Translation: My lawyer will contact you soon about the restraining order. “I think we should date other people.”

Translation: Look, I m late for my date, he/she s probably waiting in the parking lot. I ve got to go.

“I just don t have the time to date anyone.”

Translation: You DO realize that I ve been avoiding you for months now…

“Maybe we can get together real soon.”

Translation: Perhaps if you were the last man/woman on Earth.

40. THÔNG ĐIỆP CHO TẤT CẢ CÁC BẠN – NHỮNG NGƯỜI ĐỘC THÂN

Đây là thông điệp cho tất cả các bạn – những người độc thân. Cuộc sống có làm các bạn buồn không?

Các bạn nam, các bạn đ ã chán nản vì đơn giản là không có đủ phụ nữ để giao du ? Và các bạn nữ, các bạn có nhàm chán với những bạn trai ngại mời bạn đi chơi?

Đây rồ i, câu tr ả l ời cho ước mong sâu kín nhất của mọi người! Đây là “Hướng dẫn cho việc bị từ chối.” Đây là 10 lời dối gian để từ chối được dịch ra chân nghĩa cho tất cả các bạn.

“Em không sẵn lòng cho kiểu tận tình đó”

Dịch: Tôi không muốn hẹn hò với anh; tuy nhiên, anh có thể thỉnh thoảng đưa tôi đi chơ i để ăn t ối và xem phim. Chỉ đừng lẩn quẩn quanh tôi quá nhiều đến nỗi làm những người khác – những người mà tôi thực sự muốn hẹn hò – hoảng sợ.

“Chúa không muốn em/anh làm một cái hẹn ngay bây giờ.”

Dịch: Tôi không biết sao tôi nói “có” ở nơi đầu tiên.Chúa không muốn tôi hẹn hò với một người xấu xí như anh/em.

“Em chỉ hẹn hò với những người lớn tuổi hơn.”

Dịch:Tôi chỉ hẹn hò vớ i những người lớn tuổi hơn, những người có nhiều tiền hơn anh. “Em/anh không phải là tuýp người như tôi”

Dịch: Khi tôi nhìn vào em/anh, và nghĩ tới việc hôn em/anh, tôi phát bệnh thật sự. “Anh/em quá tốt đối với tôi.”

Dịch:Tôi hoàn toàn/rất lãnh đạm đối với anh/em. “Anh /em rất giống anh trai/em gái em/anh.”

Dịch: Tôi mến anh/em, nhưng anh/em không làm tôi yêu được. “Anh/em luôn có một vị trí đặc biệt trong tim em/anh.”

Dịch: Lu ật sư của tôi sẽ mau gặp anh/cô về lệnh ngăn giữ. “Em/anh nghĩ chúng ta nên hẹn người khác.”

Dịch: Hãy xem, tôi trễ hẹn, anh ấy/cô ấy hầu như chắc chắn đang đợi ở bãi đậu xe. Tôi phải đi. “Em chỉ không có thời giờ để hẹn với bất cứ ai.”

Dịch: Anh phải nhận ra rằng tôi đã tránh mặt anh trong nhiều tháng nay … “Chúng ta có thể gần gũi nhau

trong thời gian sắp tới thực sự.”

Dịch: Có lẽ anh/em là người đàn ông/ đàn bà cuối cùng trên Trái đất.

Tập 2

41. HOW TO PLEASE A WOMAN

A group of girlfriends are on vacation when they see a 5- story hotel with a sign that reads: “For Women Only.” Since they are without their boyfriends and husbands, they decide to go in.

The bouncer, a very attractive guy, explains to them how it works. “We have 5 floors. Go up floor-by-floor,and once you find what you are looking for, you can stay there. It s easy to decide since each floor has a sign telling you what s inside.”

So they start going up and on the first floor the sign reads: “All the men on this floor are short and plain.” The friends laugh and without hesitation move on to the next floor.

The sign on the second floor reads: “All the men here are short and handsome.” Still, this isn t good enough, so the friends continue on up.

They reach the third floor and the sign reads: “All the men here are tall and plain.” They still want to do better, and so, knowing there are still two floors left, they continued on up.

On the fourth floor, the sign is perfect: “All the men here are tall and handsome.” The women get all excited and are going in when they realize that there is still one floor left. Wondering what they are missing, they head on up to the fifth floor.

There they find a sign that reads: “There are no men here. This floor was built only to prove that there is no way to please a woman.”

41. LÀM SAO ĐỂ LÀM VỪA LÒNG MỘT PHỤ NỮ

Ở Một nhóm b ạn gái đ ang kỳ nghỉ thì họ thấy một khách sạn 5 tầng với một tấm biển đề:”Chỉ dành cho phụ nữ.” Vì họ không có bạn trai và chồng nên họ quyết định đi vào.

Ở Tay “bảo kê”, một gã rất hấp dẫn, giải thích cho họ khách sạn ho ạt động ra sao. “Chúng tôi có 5 tầng. Đi lên từng tầng, và khi các bạn tìm cái gì các bạn đang tìm kiếm, các bạn có thể ở đó.Quyết định ở tầng nào thì dễ vì mỗi tầng có một tấm biển cho bạn biết cái gì ở trong.”

Ở Nghe vậy, họ b ắt đầu đi lên và trên tầng thứ nhất, tấm biển đề:”Tất cả đàn ông ở tầng này đều lùn và thường.” Nhóm bạn cười và không đi lên tầng kế tiếp không do dự.

Ở Tấm biển ở tầng thứ hai đề:”T ất cả đàn ông ở đây đều lùn và đẹp trai.” Cũng vậy, tầng này vẫn không đủ hay, vì thế nhóm bạn lại tiếp tục đi lên trên.

Ở Họ tới tầng thứ ba và tấm biển đề:” Tất cả đàn ông ở đây đều cao và thường.” Họ vẫn muốn hơn, và như thế, biết vẫn còn hai tầng nữa, họ tiếp tục đi lên trên.

Ở tầng thứ tư, tấm biển ghi tuyệt hảo:”Tất cả đàn ông ở đây đều cao và đẹp trai.” Nhóm phụ nữ tất cả đều phấn chấn và đi vào thì họ nhận ra rằng vẫn còn một tầng nữa.Lấy làm ngạc nhiên mình đang thiếu cái gì, họ đi lên tầng nă m.

đây họ tìm thấy tấm biển đề:”Không có đàn ông ở đây. Tầng này được xây dựng chỉ để chứng tỏ rằng không có cách nào để làm hài lòng một phụ nữ.”

42. UGLY BABY

A woman gets on a bus holding a baby.

The bus driver says, “That s the ugliest baby I ve ever seen.”

In a huff, the woman slammed her fare into the fare box and took an aisle seat near the rear of the bus. The man seated next to her sensed that she was agitated and asked her what was wrong. “The bus driver insulted me,” she fumed.

The man sympathized and said: “Why, he s a public servant and shouldn t say things to insult passengers.” “You re right” she said. “I think I ll go back up there and give him a piece of my mind.”

“That s a good idea” the man said. “Here, let me hold your monkey.”

42. ĐỨA BÉ XẤU XÍ

Một phụ nữ đi lên xe buýt với một đứa bé bế trên tay. Tài xế nói:”Đó là đứa bé xấu nhất mà tôi từng thấy.”

Trong cơn bực tức, người phụ nữ quẳng tiền vé vào ô thu tiền và ngồi vào một chiếc ghế gần sau xe. Người đàn ông ngồi gần chị ta hiểu rằng chị ta đang bị kích động và hỏi chị ta điều gì đã xảy ra. “Tài xế lăng mạ tôi,” chị ta nổi đóa.

Người đàn ông thông cảm và nói:”Sao, anh ta làm dịch vụ công cộng và không nên nói những điều lăng mạ hành khách.”

“Anh đúng đó, “ chị ta nói.”Tôi nghĩ tôi sẽ đi ngược lên trên và nói toạc ra với anh ta.” “Đó là ý kiến hay” người đàn ông nói.”Này, hãy để tôi bế con khỉ của chị.”

43. WHAT DO YOU GET FOR 25$ ?

George and Harriet were married twenty- five years. They decided to celebrate with a trip to Las Vegas. When they entered the hotel/casino and registered, a sweet young woman dressed in a very short skirt, became very friendly. George brushed her off rather rudely. Harriet objected, “George, she was nice, that young woman, and you were so rude.”

“Harriet, she s a prostitute.”

“I don t believe you. That sweet young lady?” “Let s go up to our room and I ll prove it.”

In their room, George called down to the desk and asked for Bambi to come to room 1217. “Now,” he said, “you hide in the bathroom with the door open just enough

to hear us, okay?” She did. Soon, there was a knock on the door. George opened it and Bambi walked in, swirling her hips provocatively.

“So, I see you re interested after all,” she said. George asked, “How much do you charge?” “$125 basic rate, $100 tips for special services.”

George was taken aback. ” $125! I was thinking more in the range of $25.” Bambi laughed derisively. “You must really be a hick if you think you can buy sex for that price.”

“Well,” said George, “I guess we can t do business.Goodbye.”

After she left, Harriet came out of the bathroom. “I just can t believe it.” George said, “Let s forget it. We ll go have a drink, then eat dinner.”

At the bar, as they sipped their cocktails, Bambi came up behind George pointed slyly at Harriet, and said, “See what you get for $25?”

43. ANH CÓ GÌ VỚI 25 ĐÔ LA?

George và Harriet cưới nhau đã được 25 năm.Họ quyết định làm lễ kỷ niệm bằng một chuyến đ i chơ i ở Las Vegas.Khi họ bước vào khách sạn/sòng bài và đăng ký, một phụ nữ trẻ hấp dẫn mặc một chiếc váy rất ngắn trở nên rất thân thiện với họ.George gạt cô ta một cách hơi khiếm nhã.

Harriet phản đối:” George, người phụ nữ trẻ đó dễ thương, và anh thật khiếm nhã.” “Harriet, cô ta là một gái điếm.”

“Em không tin anh.Người phụ nữ trẻ hấp dẫn đó ư?” “Chúng ta hãy đi lên phòng và anh sẽ chứng minh điều đó.”

Trong phòng họ, George gọi xuống quầy và gọi Bambi đến phòng 1217.

“Bây giờ,” anh ta nói, “em nấp trong phòng tắm, cửa mở ra chỉ đủ để nghe anh và cô ta, được chứ?” Cô vợ làm theo.Chẳng bao lâu, có một tiếng gõ cửa. George mở ra và Bambi đi vào, đong đưa hông một cách khêu gợi.

“Như v ậy, sau h ết, em th ấy anh đã chú ý,” cô ta nói. George hỏi:”Cô tính bao nhiêu?”

“125 đô giá nền, 100 đô buộc boa phục vụ đặc bi ệt.” George sửng sốt:”125 đô! Tôi đang cân nhắc với cỡ 25 đô.”

Bambi cười giễu:”Anh hẳn phải là một gã nhà quê thực sự nếu anh nghĩ anh có thể mua được sex với giá đó.” “Thôi,” George nói,”tôi cho là chúng ta không thể làm việc đó.Tạm biệt.”

Sau khi cô ta đi, Harriet đi ra khỏi phòng tắm. “Em không thể tin được.” George nói:”Chúng ta hãy quên

điều đó đi.Chúng ta sẽ đi uống, sau đó ăn cơm.

Tại quầy, trong khi họ đang nhấm nháp cốctây, Bambi đi đến đằng sau George, kín đáo chỉ vào Harriet và nói:”Xem anh có gì với 25 đô?”

44. I’VE BEEN LOOKING FOR THE PERFECT GIRL

A friend asked me the other day why i never got married.

I replied “Well, I guess I just never met the right woman… I guess I ve been looking for the perfect girl.” “Oh, come on now,” said my friend. “Surely you have met at least one girl

that you wanted to marry.”

“Yes, there was one girl… once. I guess she was the one perfect girl — the only perfect girl I really ever met. She was just the right everything… I really mean that she was the perfect girl for me.”

“Well, why didn t you marry her?” asked my friend.

I shrugged my shoulders and replied, “She was looking for the perfect man.”

44. TÔI ĐÃ TÌM KIẾM MỘT CÔ GÁI HOÀN HẢO

Một ngày kia, một người bạn hỏi tôi tại sao tôi không cưới vợ.

Tôi trả lời:”À, tôi đoán rằng tôi không bao giờ gặp một phụ nữ mong muốn … Tôi ước chừng tôi đã tìm kiếm một cô gái hoàn hảo.”

“Ồ, tiếp tục đi nào,” bạn tôi nói. “Chắc chắn anh đã gặp ít nhất một cô gái anh muốn cưới.”

“Đúng, có một cô … một lần. Tôi ước chừng cô ta là một cô gái hoàn hảo – một cô gái hoàn hảo duy nhất tôi từng gặp thực sự. Mọi thứ cô ta đều đúng … Tôi thực sự muốn nói rằng cô ta là cô gái hoàn hảo đối với tôi.”

“Lạ quá, tại sao bạn không cưới cô ta?” bạn tôi hỏi.

Tôi nhún vai và trả lời:” Cô ta mong chờ một người đàn ông hoàn hảo.”

45. TWO DEALERS AND A VERY ATTRACTIVE LADY

Two bored casino dealers are waiting at a craps table. A very attractive lady comes in and wants to bet $20,000 on a single roll of the dice.

She says, “I hope you don t mind, but I feel much luckier when I m bottomless.”

With that, she strips naked from the waist down, and rolls the dice while yelling, “Momma needs a new pair of pants!”

She then begins jumping up and down and hugging and kissing each of the dealers. “YES! I WIN! I WIN!”

With that, she picks up her money and clothes and quickly leaves. The dealers just stare at each other dumbfounded.

Finally one of them asks, “What did she roll anyway?”

The other answers, “I don t know! I thought YOU were watching!”

45. HAI NGƯỜI CHIA BÀI VÀ MỘT PHỤ NỮ RẤT HẤP DẪN

Hai người chia bài mệt mỏi đang ngồi đợi tại bàn xí ngầu. Một phụ nữ rất hấp dẫn bước vào và muốn đánh một ván 20.000 đô la trong một cú thả xí ngầu duy nhất.

Nàng nói:”Em hy vọng hai anh không ngại, nhưng em nghĩ sẽ may mắn hơn nhiều khi em “không đáy”. Theo lời nói, nàng cởi khỏa thân từ eo xuố ng, rồi gieo xí ngầu với tiếng reo:”Má cần một cái quần mới!” Sau đó nàng nhảy lên xuống và ôm và hôn hai người chia bài.”ĐÚNG! EM THẮNG! EM THẮNG!”

Với lời nói đó, nàng ôm tiền và quần áo và rời đi nhanh chóng.Hai người chia bài nhìn nhau chằm chặp chết điếng. Cuối cùng một trong hai người hỏi:”Dù sao đi nữa thì cô ta đã gieo số mấy?”

Ng ười kia đáp:”Tôi không biết! Tôi nghĩ ANH đang canh!”

46. BEFORE I MARRY SARAH

Patient: “Doctor, before I marry Sarah next Saturday, there s something I d like to get off my chest.” Doctor: “What s that?”

Patient: “A tattoo saying I love Alice. ”

46. TRƯỚC KHI TÔI CƯỚI SARAH

Bệnh nhân: “Bác sĩ, trước khi tôi cưới Sarah thứ bảy tới, tôi muốn lấy một thứ ra khỏi ngực.” Bác sĩ: “Cái đó là cái gì?”

Bệnh nhân:”Một hình xăm có chữ “Tôi yêu Alice.””

47. DOCTOR IN THE HOUSE

A strained voice called out through the darkened theater,”Please, is there a doctor in the house?!” Several men stood up as the lights came on.

An older lady pulled her daughter to stand next to her,”Good, are any of you doctors single and interested in a date with a good girl?”

47. BÁC SĨ TRONG NHÀ HÁT

Một giọng nói căng thẳng vọng ra xuyên qua bóng tối rạp hát:” Xin vui lòng cho biết có một bác sĩ trong nhà hát không?!”

Một số đàn ông đứng lên trong khi đèn bật sáng.

Một ngườ i đàn bà có tuổi kéo người con gái đứng cạnh bà ta:”Tốt, bác sĩ các anh có ai còn độc thân và thích se duyên với một cô gái sáng giá không?”

48. TWO NUNS IN AN ALLEY

Two nuns went out of their convent to sell cookies. One of them was known as Sister Mathematical and the other one was known as Sister Logical. It was getting dark and they were still far away from the convent.

Sister Logical: Have you noticed that a man has been following us for the past half-hour? Sister Mathematical: Yes, I wonder what he wants.

Sister Logical: It s logical. He wants to rape us.

Sister Mathematical: Oh, no! At this rate he will reach us in 15 minutes at the most. What can we do? Sister Logical: The only logical thing to do, of course, is to walk faster.

Sister Mathematical: It s not working.

Sister Logical: Of course it s not working. The man did the only logical thing. He started to walk faster too. Sister Mathematical: So, what shall we do? At this rate he will reach us in one minute.

Sister Logical: The only logical thing we can do is split. You go that way and I ll go this way. He cannot follow us both.

So the man decided to follow Sister Logical. Sister Mathematical arrived at the convent and was worried about what had happened to Sister Logical. Then Sister

Logical arrived, breathless and flushed.

Sister Mathematical: “Sister Logical! Thank God you are here! Tell me what happened!”

Sister Logical: The only logical thing happened. The man couldn t follow us both, so he followed me.

Sister Mathematical: Yes, yes! But what happened then?

Sister Logical: I started to run as fast as I could and he started to run as fast as he could. Sister Mathematical: And?

Sister Logical: The only logical thing happened. He reached me. Sister Mathematical: Oh, dear! What did you do?

Sister Logical: The only logical thing to do. I lifted my dress up. Sister Mathematical: Oh, Sister! What did the man do?

Sister Logical: The only logical thing to do. He pulled down his pants. Sister Mathematical: Oh, no! What happened then?

Sister Logical: Isn t it logical, Sister? A nun with her dress up can run much faster than a man with his

pants down……..

48. HAI MA-XƠ TRÊN ĐƯỜNG ĐI

Hai ma-xơ rời tu viện đi bán bánh. Một người tên là Xơ Toán Học và người kia tên là Xơ Logic. Trời đang tối dần và họ vẫn còn cách xa tu viện.

Xơ Logic: Xơ có chú ý thấy một người đàn ông đã đi theo sau chúng ta trong nửa giờ qua không? Xơ Toán học: Ờ, và tôi tự hỏi hắn muốn gì.

Xơ Logic: Theo logic, hắn muốn hiếp chúng ta.

Xơ Toán h ọc: Oâi, không! Với đà này thì cao lắm 15 phút nữa hắn sẽ bắt kịp chúng ta. Chúng ta có thể làm gì ? Xơ Logic: Dĩ nhiên, việc duy nhất theo logic cần làm là đi nhanh hơn.

Xơ Toán học: Điều đó không hiệu quả.

Xơ Logic: Dĩ nhiên điều đó không hiệu quả. Hắn cũng làm theo việc duy nhất theo logic. Hắn cũng bắt đầu đi nhanh hơn.

Xơ Toán học: Thế thì chúng ta sẽ làm gì? Với đà này hắn sẽ bắt kịp chúng ta trong một phút.

Xơ Logic: Việc duy nhất theo logic chúng ta có thể làm là tách đôi ra. Xơ đi đường đó và tôi sẽ đi đường này. Hắn không thể đi theo hai ta.

Do vậy gã đàn ông quyết định theo xơ Logic. Xơ Toán học về đến tu viện và lo lắng về sự việc xảy ra cho xơ Logic. Sau đó xơ Logic về, thở hổn hển và đỏ mặt.

Xơ Toán học: Xơ Logic! Tạ ơn Chúa xơ đã về đây. Hãy kể tôi nghe điều gì đã xảy ra!

Xơ Logic: Điều duy nhất theo logic đã xảy ra. Hắn không thể theo hai ta, vì thế hắn theo tôi. Xơ Toán học: Đúng, đúng! Nhưng sau đó điều gì xảy ra?

Xơ Logic: Tôi bắt đầu chạy nhanh nhất mà tôi có thể và hắn bắt đầu chạy nhanh nhất mà hắn có thể. Xơ Toán học: Sau đó?

Xơ Logic: Điều duy nhất theo logic đã xảy ra. Hắn bắt kịp tôi. Xơ Toán học: Ô trời ơi! Xơ đã làm gì?

Xơ Logic: Làm điều duy nh ất theo logic. Tôi kéo váy lên. Xơ Toán học: Oâi, xơ! Hắn làm gì?

Xơ Logic: Làm điều duy nhất theo logic. Hắn tuột quần hắn xuống. Xơ Toán học: Oâi, không! Chuyện gì xảy ra tiếp theo?

Xơ Logic: Điều đó không logic sao, xơ? Một nữ tu sĩ với chiếc váy kéo lên có thể chạy nhanh hơn một gã đàn ông với chiếc quần tuột xuống …

49 .GOD AND EVE IN THE GARDEN

One day in the Garden of Eden, Eve calls out to God… “Lord, I have a problem!” “What s the problem, Eve?”

“Lord, I know you ve created me and have provided this beautiful garden and all of these wonderful animals, and that hilarious comedic snake, but I m just not happy.”

“Why is that, Eve?” came the reply from above. “Lord, I am lonely. And I m sick to death of apples.”

“Well, Eve, in that case, I have a solution. I shall create a man for you.” “What s a man, Lord?”

“This man will be a flawed creature, with many bad traits. He ll lie,cheat, and be vainglorious; all in all, he ll give you a hard time. But, he ll be bigger, faster, and will like to hunt and kill things. He will look silly aroused, but since you ve been complaining, I ll create him in such in a way that he will satisfy your physical needs. He ll be witless and will revel in childish things like fighting and kicking a ball about. He won t be too smart, so he ll also need your advise to think properly.”

“Sounds great,” says Eve, with an ironically raised eyebrow. “What s the catch, Lord?”

“Yeah, well…. you can have him on one condition.” “What s that, Lord?”

“As I said, he ll be proud, arrogant, and self-admiring . . . So you ll have to let him believe that I made him first . . .

So, just remember . . . it s our secret . . . Woman to woman.”

49. CHÚA VÀ EVA TRÊN VƯỜN ĐỊA ĐÀNG

Một ngày kia trên vườn địa đàng, Eva gọi Chúa … “Chúa, con có vấn đề!” “Vấn đề gì, Eva?”

“Lạy Chúa, con biết ngài đã tạo ra con và đã tạo ra khu vườn đẹp đẽ và tất cả những con thú tuyệt diệu, và con rắn vui nhộn kia, nhưng con thật không vui.”

“Tại sao, Eva?” có tiếng nói từ trên cao.

“Thưa Chúa, con cô đơn. Con chán ngán những trái táo.”

“À, Eva, vậy thì ta có một cách. Ta sẽ tạo một người đàn ông cho con.” “Lạy Chúa, một “người đàn ông” là gì?”

“Người đàn ông này sẽ là một tạo vật không hoàn thiện, có nhiều tính x ấu. Anh ta sẽ nói dố i, lừa g ạt và hay khoe khoang; nói chung, anh ta sẽ không làm con vui sướng. Nhưng anh ta sẽ vạm v ỡ hơn, nhanh hơn và sẽ thích đi săn và giết thú vật. Anh ta trông có vẻ gợi sự ngớ ngẩn, nhưng vì con đã than thở, ta sẽ t ạo anh ta theo cách anh ta sẽ làm con hài lòng về những đòi hỏi thể chất của con. Anh ta sẽ không khôn ngoan và sẽ say sưa những thứ trẻ con nh ư đánh nhau và đá banh lung tung. Anh ta sẽ không quá thông minh, vì thế anh ta cũng cần lời khuyên của con để suy nghĩ đúng đắn.”

“Tuyệt quá,” Eva nói với một bên lông mày nhướn lên mỉa mai. “Còn việc đánh lừa anh ta thì sao, thưa ngài?”

“Ừ, à … con có thể làm việc đó với điều kiện.” “Điều kiện gì, thưa ngài?”

“Như ta đã nói, anh ta sẽ kiêu hãnh, ngạo mạn và tự hào … Vì thế con sẽ phải làm anh ta tin rằng ta tạo ra anh ta trước … Vì thế, hãy nhớ … đó là bí mật của chúng ta … Phụ nữ với nhau.”

836 total views, no views today

Category: Funny | LEAVE A COMMENT
September 29 2015

Funny bilingual vietnamese English jokes 4– Truyện cười song ngữ P4

 1. ROMANCE

An older couple was lying in bed one night. The husband was falling asleep but the wife felt romantic and wanted to talk. She said, “You use to hold my hand when we were courting.”

 

Wearily he reached across, held her hand for a second, then tried to get back to sleep.

 

A few moments later she said, “Then you used to kiss me.” Mildly irritated, he reached across, gave her a peck on the cheek and settled down to sleep.

 

Thirty seconds later she said, “Then you used to bite my neck.” Angrily, he threw back the bed covers and got out of bed.

 

“Where are you going?” she asked. “To get my teeth!”

 

 1. LÃNG MẠN

 

Một tối kia, một cặp vợ chồng có tuổi đang nằm trên giường. Người ch ồng rơi vào giấc ngủ nhưng người vợ cảm thấy tình cảm dâng trong lòng và muốn nói chuyện. Bà nói:”Anh thường cầm tay em khi chúng ta yêu nhau.”

 

Một cách mệt mỏi, ông vươn ngang tay, cầm tay bà trong một giây, sau đó cố quay lại giấc ngủ.

 

Một lát sau bà nói:”Sau đó anh thường hôn em.” Hơi bực dọc, ông vươn người qua, hôn vội một cái trên má và nằm xuống ngủ.]

 

Ba mươi giây sau, bà nói:”Sau đó anh thường cắn cổ em.” Điên tiết, ông quăng tấm trải giường và nhảy ra khỏi giường.

 

“Anh đi đâu?” bà hỏi. “Lấy hàm răng!”

 

 1. FORGET IT

 

“The thrill is gone from my marriage,” Bill told his friend Doug.

 

“Why not add some intrigue to your life and have an affair?” Doug suggested. “But what if my wife finds out?”

 

“Heck, this is a new age we live in, Bill. Go ahead and tell her about it!”

 

So Bill went home and said, “Dear, I think an affair will bring us closer together.” “Forget it,” said his wife. “I ve tried that – it never worked.”

 

 1. QUÊN ĐIỀU ĐÓ ĐI

 

“Hôn nhân của tôi không còn gì thú vị nữa,” Bill nói với bạn Doug.

 

“Tại sao không thêm sự ngoại tình vào cuộc đời bạn và có thêm một mối tình?” Doug đề nghị “Nhưng vợ tôi tìm ra thì sao?”

 

“Đồ quỷ, chúng ta đang sống trong một th ời đại mới, Bill ạ. Hãy thử và nói với cô ấy về điều đó!” Thế là Bill về nhà và nói:”Cưng, anh nghĩ một mối tình sẽ làm cho chúng ta gần nhau hơn.” “Quên điều đó đi,” vợ nói. “Em đã thử rồi – chưa bao giờ hiệu quả.”

 

 1. ON THE ROAD

 

After weeks on the road an over the road trucker pulled into a brothel.The trucker walked up to the madam, slapped $500.00 on the counter and demanded “Give me a bologna sandwich and the ugliest, meanest, most foul tempered woman in the house.”

 

The madam looked at the trucker and exclaimed, “Sir for this kind of money you can have the best steak with all the trimmings and two of the prettiest girls in the state.”

 

The trucker slowly looked up and with a tear in his eye said, “You don t understand, I m not hungry or looking for company, I m homesick!”

 

 1. TRÊN ĐƯỜNG ĐI

 

Sau hàng tuần trên đường đi, một tài xế xe tải chạy vào mộ t nhà ch ứa. Ông ta bước tới bà chủ chứa, đập 500 đô la trên quầy và ra lệnh:”Cho tôi một sanwich bologna và một em xấu nhất, hèn hạ nhất, tính tình

 

tởm nhất trong nhà này.”

 

Tú bà nhìn tài xế và la lên:”Thưa ông, với số tiền này ông có thể ăn món steak ngon nhất và hai em dễ thương nhất bang.”

 

Tài xế từ từ nhìn lên và với giọt nước mắt trong mắt, anh ta nói:”Bà không hiểu, tôi không đói và tìm bạn tình, tôi nhớ nhà!”

 

 1. WHAT MEN REALLY MEAN

 

“I m going fishing.”

 

Really means…

 

“I m going to drink myself , and stand by a stream with a stick in my hand, while the fish swim by in complete safety.”

 

“Woman driver.” Really means…

 

“Someone who doesn t speed, tailgate, swear, make obscene gestures and has a better driving record than me.” “It s a guy thing.”

 

Really means…

 

“There is no rational thought pattern connected with it, and you have no chance at all of making it logical.” “Uh huh,” “Sure, honey,” or “Yes, dear.”

 

Really means…

 

Absolutely nothing. It s a conditioned response like Pavlov s dog drooling. “My wife doesn t understand me.”

 

Really means…

 

“She s heard all my stories before, and is tired of them.” “It would take too long to explain.”

 

Really means…

 

“I have no idea how it works.”

 

“Take a break, honey, you re working too hard.” Really means…

 

“I can t hear the game over the vacuum cleaner.” “It s a really good movie.”

 

Really means…

 

“It s got guns, knives, fast cars, and Heather Locklear.” “That s women s work.”

 

Really means…

 

“It s difficult, dirty, and thankless.” “Go ask your mother.”

 

Really means…

 

“I am incapable of making a decision.” “I do help around the house.”

 

Really means…

 

“I once put a dirty towel in the laundry basket.” “I can t find it.”

 

Really means…

 

“It didn t fall into my outstretched hands, so I m completely clueless.”

 

 1. ĐIỀU ĐÀN ÔNG THỰC SỰ NÓI

 

“Tôi sẽ đi câu cá.” Nghĩa thực sự…

 

“Tôi sẽ đi uống rượu một mình, và đứng bên dòng nước với cần câu trong tay trong khi cá bơi bên cạnh an toàn tuyệt đối.

 

“Tài x ế nữ.” Nghĩa thực sự …

 

“Ai đ ó không chạy nhanh, không bám đuôi xe khác một cách nguy hiểm, không có những cử chỉ tục tĩu và có tiền sử lái xe tốt hơn tôi.”

 

“Đó là một vấn đề đàn ông.” Nghĩa thực sự …

 

“Không có một kiểu mẫu suy nghĩ lý trí nào kết nối với nó, và bạn không có cơ hội nào để làm nó có logic.” “Ờ há,” “Ờ, cưng,” hoặc “Vâng, em yêu.”

 

Nghĩa thực sự…

 

Tuyệt đối chẳng có gì. Đó là một phản xạ có điều kiện như chó của Paplop chảy nước dãi. “Vợ tôi không hiểu tôi.”

 

Nghĩa thực sự…

 

“Cô ấy đã nghe t ất cả các câu chuyện của tôi trước đó, và mệt mỏi vì chúng.” Để giải thích thì quá dài.

 

Nghĩa thực sự…

 

“Tôi không có ý kiến gì nó xảy ra như thế nào.” “Hãy tạm nghỉ, cưng, em làm việc quá nặng.” Nghĩa thực

 

sự…

 

“Tôi không thể nghe trò chơi của máy hút bụi.” “Đó là một phim hay thực sự.”

 

Nghĩa thực sự…

 

“Nó có súng, dao, xe phóng nhanh, và Heather Locklear.” “Đó là một công việc phụ nữ.”

 

Nghĩa thực sự…

 

“Đó là một công việc khó khăn, dơ bẩn, và không được biết ơn.” “Đi hỏi má em.”

 

Nghĩa thực sự…

 

“Anh bất lực trong vi ệc đưa ra một quyết định.” “Anh quả có giúp đỡ trong việc nhà.”

 

Nghĩa thực sự…

 

Anh đã một lần đặt khăn lau mặt dơ vào rổ giặt đồ.” “Anh không thể tìm ra nó.”

 

Nghĩa thực sự…

 

“Nó không rơi vào đôi tay vươn ra của anh, vì thế anh hoàn toàn không có dấu vết.”

 

 1. LITTLE JOHNNY

 

Little Johnny s teacher sent a note home to his Mother saying, “Johnny seems to be a very bright boy, but spends too much of his time thinking about sex and girls.”

 

The Mother wrote back the next day, “If you find a solution, please advise. I have the same problem with his Father.”

 

 1. BÉ JOHNNY

 

Giáo viên của bé Johnny gửi mộ t giấy báo v ề cho má nó, viết:”Johnny có vẻ là một đứa bé rất sáng dạ, nhưng dùng quá nhiều thì giờ của nó để nghĩ về tình dục và gái.”

 

Người má viết lại vào hôm sau:”Nếu cô tìm ra cách giải quyết, hãy khuyên nhủ. Tôi cũng có cùng vấn đề đó với ba nó.”

 

 1. SEX WITH GAS

 

There was this gas station in “redneck country” trying to increase its sales, so the owner put up a sign saying, “Free Sex with Fill-up.” Soon, a customer pulled in, filled his tank, and then asked for his free sex.

 

The owner told him to pick a number from 1 to 10, and if he guessed correctly, he would get his free sex.

 

The buyer then guessed 8 and the proprietor said, “No, but you were close. The number was 7. Sorry, no free sex this time, but maybe next time.”

 

Some time thereafter, the same man, along with his buddy this time, pulled in again for a fill-up, and

 

again he asked for his free sex. The proprietor again gave him the same story, and asked him to guess the correct number. The man guessed 2 this time and the proprietor said, “Sorry, it was 3. You were close, but no free sex this time.” As they were driving away, the driver said to his buddy, “I think that game is rigged, and he doesn t really give away free sex.”

 

The buddy replied, “No, it s not rigged…my wife won twice last week.”

 

 1. SEX VỚI DẦU XĂNG

 

Có một cây xăng như thế ở “vùng quê lạc hậu” cố tăng số bán, vì thế ông chủ đặt một tấm bảng:”Đổ xăng được sex miễn phí.” Chẳng bao lâu, một khách hàng ghé xe vào, đổ xăng, sau đó hỏi sex miễn phí.

 

Ông chủ nói anh ta chọn một số từ 1 tới 10, và nếu anh ta đoán đúng, anh ta sẽ được chơi miễn phí.

 

Sau đó ng ười mua đ oán 8 và ông chủ nói:”Không đúng, nhưng gần đúng. Số đó là 7. Xin lỗi, lần này không có chơi miễn phí, nhưng lần tới thì có thể.”

 

Một khoảng thời gian sau đó, cũng ngườ i đàn ông đó, lần này đi cùng vớ i bạn, cũng ghé vào đổ xăng, và lại lần nữa anh ta hỏi sex miễn phí. Ông chủ lại đưa anh ta cái thứ như trước, và nói anh ta đoán đúng con số.

 

Người đàn ông lần này đoán số 2 và ông chủ nói:”Xin lỗi, đó là 3. Ông gần đúng, nhưng không chơi miễn phí lần này được.”

 

Trong khi họ lái đi, tài xế nói với bạn:”Tôi nghĩ rằng trò này là lừa đảo, và ông ta không thực sự cho chơi miễn phí.”

 

Người bạn đáp:”Không, nó không phải trò lừa đảo … vợ tôi được hai lần tuần qua.”

 

 1. TRAILING MY HUSBAND

 

“So,” Jane asked the detective she had hired. “Did you trail my husband?”

 

“Yes ma am. I did. I followed him to a bar, to an out-of-the-way restaurant and then to an apartment.”

 

A big smile crossed Jane s face. “Aha! I ve got him!” she said gloating. “Is there any doubt what he was doing?” “No ma am.” replied the sleuth. “It s pretty clear that he was following you.”

 

 1. THEO DÕI CHỒNG

 

“Như vậy,” Jane hỏi viên thám tử cô đã thuê, “anh đã theo dấu chồng tôi chứ?”

 

“Đúng, thưa bà. Tôi đã theo. Tôi theo anh ấy tới một bar, tới một nhà hàng xa đường và sau đó tới một căn hộ.” Mộ t nụ cười rõ ràng hiện ra trên mặt Jane. “Aha! Tôi đã bắt được lão ta!” cô nói một cách hả hê.”Có gì đáng ngờ lão ta đang làm gì không?”

 

“Không, thưa bà,” thám tử trả l ời. “Tình hình khá rõ ràng là anh ấy đang theo bà.”

 

 1. APPLYING FOR SOCIAL SECURITY

 

A retired gentleman went into the social security office to apply for Social Security.

 

After waiting in line a long time he got to the counter. The woman behind the counter asked him for his drivers license to verify his age. He looked in his pockets and realized he had left his wallet at home. He told the woman that he was very sorry but he seemed to have left his wallet at home. “Will I have to go home and come back now?” he asks.

 

The woman says, “Unbutton your shirt.”

 

So he opens his shirt revealing lots of curly silver hair.

 

She says, “That silver hair on your chest is proof enough for me,” and she processed his Social Security application. When he gets home, the man excitedly tells his wife about his experience at the Social Security office.

 

She said, “You should have dropped your pants, you might have qualified for disability, too.”

 

 1. NỘP ĐƠN AN SINH XÃ HỘI

 

Một quý ông về hưu đi vào văn phòng an sinh xã hội để nộp đơn.

 

Sau khi đợi trong hàng một lúc lâu, ông ta đi t ới bàn nhận đơn. Người phụ n ữ đứng sau bàn hỏi ông ta bằng lái xe để thẩm tra tuổi. Ông ta nhìn vào những cái túi và nhận ra ông ta đã để bóp ở nhà. Ông ta nói với người đàn bà rằng ông ta rất lấy làm tiếc nhưng nhưng ông có vẻ như đã để bóp ở nhà. “Tôi sẽ phải về nhà và quay lại bây giờ không?” ông ta hỏi.

 

Người phụ nữ nói:”Hãy cởi nút áo sơ mi ông ra.”

 

Vì thế ông ta cởi áo sơ mi ông ta cho thấy nhiều sợi lông bạc xoăn.

 

Bà ta nói:”Sợi lông bạc trắng đó trên ngực ông là bằng chứng đủ cho tôi,” và bà ta giải quyết đơn xin an sinh xã hội của ông.

 

Khi người đàn ông về nhà, ông ta xúc động kể cho vợ nghe về điều ông trải qua ở văn phòng an sinh xã hội. Bà ta nói:”Ông mà cởi quần ông ra thì ông đã được xem là đã bị mất khả năng nữa.”

 

 1. TEN DOLLARS IS TEN DOLLARS

 

Stumpy Grinder and his wife Martha were from Portland, Maine. Every year they went to the Portland Fair and every year Stumpy said, “Ya know, Martha, I d like to get a ride in that airplane.” And every year, Martha would say “I know, Stumpy, but that airplane ride costs ten dollars .. and ten dollars is ten dollars.”

 

So one year Stumpy says, “Martha, I m 71 years old, and if I don t go this time I may never go.” Martha replies, “Stumpy, that there airplane ride is ten dollars … and ten dollars is ten dollars.”

 

So the pilot overhears then and says, “Folks, I ll make you a deal. I ll take you both up for a ride. If you can stay quiet for the entire ride and not say ONE WORD, then I won t charge you. But just ONE WORD and it s ten dollars.”

 

They agree and up they go … the pilot does all kinds of twists and turns, rolls and dives, but not a word is heard. He does it one more time, and there is still no word… so he lands.

 

He turns to Stumpy as they come to a stop and says, “By golly, I did everything I could think of to get you to holler out, but you didn t.”

 

And Stumpy replies “Well, I was gonna say something when Martha fell out … but ten dollars is ten dollars.”

 

 1. MƯỜI ĐÔ LA LÀ MƯỜI ĐÔ LA

 

Stumpy Grinder và v ợ Martha ở Portland, Maine(Hoa Kỳ). Hàng năm h ọ đi tới hội chợ Portland và hàng năm Stumpy nói:”Em biết không, Martha, anh muốn cỡi trên máy bay đó.” Và mỗi năm, Martha thường nói:”Em biết, Stumpy, nhưng cỡi máy bay đó tốn 10 đô la … và mười đô la là mười đô la.”

 

Vì vậy một năm kia, Stumpy nói:”Martha, anh đ ã 71 tuổi, và nếu anh không đi lần này anh có thể không bao giờ đi được nữa.” Martha trả lời:”Stumpy, cỡi máy bay đó chỗ đó là mười đô la … và mười đô la là mười đô la.”

 

Đến nh ư thế, viên phi công khi đó nghe lõm và nói:”Hai bác, cháu sẽ thỏa thuận với hai bác. Tôi sẽ đư a hai bác bà đi máy bay. Nếu hai bác có thể im lặng trong suốt cuộc chơi và không nói MỘT LỜI thì cháu sẽ không tính tiền hai bác. Nhưng chỉ một lời và như thế là 10 đô la.”

 

Họ đồng ý và họ lên máy bay … viên phi công làm mọi vòng xoắn và quẹo, lộn vòng và bổ nhào, nhưng không có lời nào được nghe. Ông ta làm như vậy một lần nữa, nhưng không có từ nào … vì vậy ông ta hạ cánh.

 

Ông ta quay qua Stumpy khi họ dừng lại và nói:”Trời ơi, cháu làm mọi thứ cháu có thể nghĩ tới để làm cho hai bác kêu lên, nhưng hai bác không kêu.”

 

Và Stumpy trả lời:”Ồ, tôi sắp kêu lên cái gì đó khi Martha rớt ra … nhưng mười đô la là mười đô la.”

 

 1. WHEN THERE IS A PROBLEM…

 

Hubby : You always carry my photo in your handbag to the office. Why?

 

Wife : When there is a problem, no matter how impossible, I look at your picture and the problem disappears. Hubby : You see, how miraculous and powerful I am for you?

 

Wife : Yes, I see your picture and say to myself, “What other problem can there be greater than this one ?”

 

 1. MỖI KHI CÓ SỰ CỐ …

 

Chồng: Em luôn đem hình anh trong túi mang tới cơ quan.Sao vậy?

 

Vợ: Mỗ i khi có sự cố , không cần biết khó giải quy ết như thế nào, em nhìn vào hình anh và sự cố biến mất. Chồng: Em xem, anh kỳ diệu và mạnh mẽ như thế nào đối với em?

 

Vợ: Đúng, em nhìn hình ảnh của anh và tự nhủ:”Sự cố nào khác có thể lớn hơn sự cố này?” Đàn ông và đàn bà

857 total views, 2 views today

Category: Funny | LEAVE A COMMENT
September 28 2015

Funny Bilingual English-Vietnamese jokes 3– Truyện cười song ngữ P3

 1. THE STATUE

 

A woman was in bed with her lover when she heard her husband opening the front door.

 

“Hurry!” she said. “Stand in the corner.” She quickly rubbed baby oil all over him and then she dusted him with talcum powder. “Don t move until I tell you to,” she whispered. “Just pretend you re a statue.”

 

“What s this honey?” the husband inquired as he entered the room.

 

“Oh, its just a statue,” she replied nonchalantly. “The Smiths bought one for their bedroom. I liked it so much, I got one for us too.”

 

No more was said about the statue, not even later that night when they went to sleep. Around two in the morning the husband got out of bed, went to the kitchen and returned a while later with a sandwich and a glass of milk. “Here,” he said to the statue , “eat something. I stood like an idiot at the Smith s for three days and nobody offered me so much as a glass of water.

 

 1. BỨC TƯỢNG

 

Một phụ nữ đang nằm trên giường với người tình thì cô ta nghe ngừơi chồng mở cửa trước.

 

“Nhanh lên!” cô ta nói. “Đứng trong góc nhà.” Cô ta nhanh chóng xoa dầu trẻ em lên khắp người anh ta và sau đó rắc bột talc lên người anh ta. “Đừng cử động cho đến khi nào em bảo anh,” cô ta thì thầm. “Hãy tưởng tượng anh là một bức tượng.”

 

“Đây là cái gì vậy em yên?” người chồng hỏi khi bước vào phòng.

 

“Ồ, đó chỉ là mộ t bức tượ ng,” cô ta trả lời một cách thờ ơ. “Gia đình Smiths mua một cái đặt trong phòng ngủ của họ. Em rất thích, em cũng mua một cái cho nhà ta.”

 

Không ai nói gì về bức tượng nữa, thậm chí cả khuya hôm đó lúc họ đi ngủ. Vào khoảng hai giờ sáng, ng ười ch ồng thức dậy, đi vào nhà bếp và quay lại một lúc sau với một cái bánh sandwich và một ly sữa. “Đây,” anh ta nói với “bức tượng” , “ăn cái gì đi chứ. Tôi đứng như một thằng ngốc ở nhà Smith trong 3 ngày và không ai đưa cho tôi ngay đến cả một ly nước.

 

 1. WISDOM TEETH

 

One day a man walks into a dentist s office and asks how much it will cost to extract wisdom teeth. “Eighty dollars,” the dentist says.

 

“That s a ridiculous amount,” the man says. “Isn t there a cheaper way?”

 

“Well,” the dentist says, “if you don t use an anaesthetic, I can knock it down to $60.” “That s still too expensive,” the man says.

 

“Okay,” says the dentist. “If I save on anesthesia and simply rip the teeth out with a pair of pliers, I could get away with charging $20.”

 

“Nope,” moans the man, “it s still too much.”

 

“Hmm,” says the dentist, scratching his head. “If I let one of my students do it for the experience, I suppose I could charge you just $10.”

 

“Marvelous,” says the man, “book my wife for next Tuesday !”

 

 1. RĂNG KHÔN

 

Một ngày kia, một người đàn ông bước vào một phòng nha sĩ và hỏi giá nhổ răng khôn là bao nhiêu. “Tám mươi đô la,” nha sĩ nói.

 

“Đó là một con số lạ lùng,” người đàn ông nói. “Có cách nào rẻ hơn không?”

 

“Ồ,” nha sĩ nói, “n ếu ông không dùng thuốc tê, tôi có thể hạ giá xuống còn 60 đô la.” “Như vậy vẫn còn quá đắt,” người đàn ông nói.

 

“Được rồi,” nha sĩ nói. “Nếu tôi tiết kiệm thuốc tê và chỉ lôi toạt răng ra với một cái kềm thì tôi có thể tính giá 20 đô la.”

 

“Không,” người đàn ông rên rỉ, “như vậy vẫn còn quá nhiều.”

 

“Hừm,” nha sĩ gãi đầu nói. Nếu tôi để một trong những sinh viên của tôi làm để thêm kinh nghiệm thì tôi cho là tôi có thể tính giá chỉ 10 đô la.”

 

“Tuyệt,” ngườ i đàn ông nói, “đặt trước cho vợ tôi vào thứ Ba tới !”

 

 1. HOW DID YOU DIE ?

 

Two men waiting at the pearly gates strike up a conversation. The first man asks the second. “So, how d you die?” “I froze to death,” says the second.

 

“That s awful,” says the first man. “How does it feel to freeze to death?”

 

“It s very uncomfortable at first”, says the second man. “You get the shakes, and you get pains in all your fingers and toes. But eventually, it s a very calm way to go. You get numb and you kind of drift off, as if you re sleeping. How about you, how did you die?”

 

“I had a heart attack,” says the first man. “You see, I knew my wife was cheating on me, so one day I showed up at home unexpectedly. I ran up to the bedroom, and found her alone, knitting. I ran down to the basement, but no one was hiding there, either. I ran up to the second floor, but no one was hiding there either. I ran as fast as I could to the attic,

 

and just as I got there, I had a massive heart attack and died.” The second man shakes his head. “That s so ironic,” he says. “What do you mean?” Asks the first man.

 

“If you had only stopped to look in the freezer, we d both still be alive.”

 

 1. ÔNG CHẾT NHƯ THẾ NÀO ?

 

Hai người đàn ông đợi ở cổng ngọc bắt đầu một cuộc nói chuyện. Người thứ nhất hỏi người thứ hai: “Sao ông chết vậy?”

 

“Tôi bị đóng băng đến chết,” người thứ hai nói.

 

“Thật khủng khiếp,” người thứ nhất nói. “Ông cảm thấy ra sao khi bị đóng băng tới chết?”

 

“Trước hết ông cảm thấy rất khó chịu”, ngườ i thứ hai nói. “Ông bị run, và ông cảm thấy đau ở tất cả các ngón tay và chân. Nhưng cuối cùng sẽ cảm thấy rất êm đềm để ra đi.

 

Ông bị tê cóng và ông cảm thấy kiểu như trôi đi, nh ư thể ông đang ngủ. Còn ông thì sao, ông chết như thế nào?” “Tôi bị đau tim,” người đàn ông thứ nhất nói. “Ông coi, tôi biết vợ tôi đang lừa dố i tôi, vì vậy một ngày kia tôi xuất hiện bất ngờ ở nhà. Tôi chạy lên phòng ngủ , và thấy cô ta một mình đang đan đồ . Tôi chạy xu ống tầng hầ m nhưng cũng không ai nấp ở đó. Tôi chạy lên tầng hai, nh ưng cũng không ai núp ở đó. Tôi chạy hết sức tôi lên gác mái, nhưng khi tôi vừa đến đó thì tôi bị một cơn đau tim nặng và chết.”

 

Ngườ i đàn ông thứ hai lắc đầu. “Th ật quá mỉ a mai,” ông ta nói. “Ông muốn nói gì?” người đàn ông thứ nhất hỏi.

 

“Nếu ông chỉ việc dừng lại để nhìn vô máy ướp lạnh thì hai ta hẳn đã còn sống.”

 

 1. WHY MY MOM LEARNT TO PLAY CLARINET

My parents recently retired. Mom always wanted to learn to play the piano, so dad bought her a piano for her birthday.A few weeks later, I asked how she was doing with it.

 

“Oh, we returned the piano.” said My Dad, “I persuaded her to switch to a clarinet instead.” “How come?” I asked.

 

“Because,” he answered, “with a clarinet, she can t sing.”

 

 1. TẠI SAO MẸ TÔI HỌC CHƠI CLARINET?

 

Ba mẹ tôi gần đây ngh ỉ hưu. Mẹ tôi luôn muố n h ọc chơi piano, vì vậy ba tôi mua cho bà một cái trong ngày sinh nhật. Một vài tuần sau, tôi hỏi bà chơi đàn như thế nào.

 

“Ồ, ba mẹ trả l ại cây đàn piano.” Ba nói, “ba thuyết phục mẹ thay vào đó chuyển sang chơi clarinet.” “Sao vậy?” tôi hỏi.

 

“Vì,” ông trả lời, “với một cây clarinet, mẹ không thể hát.”

 

 1. PREGNANT

 

Since the wife is eight months into her pregnancy, the husband has to sleep on the floor to avoid any

 

regrettable mistake, which might happen pretty easily, for he has been desperate for quite a while now…

 

Just before lying down on the bed, she glances at him and sees the poor guy curls up on the floor, eyes

 

stare widely into the empty air, filled with hopeless desire…

 

Feeling sorry for her husband, she opens the top drawer of the cabinet, takes out a fifty dollar bill, and gives it to him, “Awww, my honey is so depressed… here, take this and go to the woman next door, she will let you sleep with her tonight… and remember that this happens only once… ok?… don t think about it again.”

 

The husband rolls his eyes in disbelief, but afraid that she may change her mind, he grabs the money and leaves quickly. A few minutes later, he returns, hands the bill back to the wife and says with much disappointment,

 

“She said this is not enough, she wants sixty.”

 

The wife s face slowly turns red with anger, “Damn that bitch… when she was pregnant and her husband came over here… I only charged him fifty…”

 

 1. CÓ BẦU

 

Vì vợ mang bầu tháng thứ tám nên người chồng phải ngủ trên nền nhà để tránh bất cứ sai sót đáng tiếc

 

nào vốn khá dễ xảy ra, vì anh ta đã từng liều lĩnh trong một lúc cho đến lúc ấy…

 

Ngay tr ướ c khi nằm xuống giường, người vợ liếc nhìn chồng và thấy anh chàng tội nghiệp co mình trên

 

sàn nhà, mắt mở to trừng trừng vào khoảng không đầy ham muốn tuyệt vọng…

 

Cảm thấy tộ i nghiệp cho chồ ng, vợ mở ngăn kéo trên cùng của tủ, l ấy ra một tờ gi ấy bạc n ăm mươi đô la và đưa cho anh ta,” Ơ, cưng của em quá bu ồn … đây, cầm cái này và đi tới cô kế bên nhà, cô ta sẽ cho anh ngủ với cô ta đêm nay … và nhớ rằng việc này chỉ xảy ra một lần thôi … được chứ? … đừng nghĩ tới điều đó lần nữa nhé.”

 

Ng ười chồng tròn mắt trong sự hoài nghi, nhưng sợ rằng v ợ có thể thay đổi ý kiến, anh ta cầm tiền và nhanh chóng rời đi. Một vài phút sau, anh ta quay lại, đưa tờ bạc lại cho vợ và nói với nhiều thất vọng:

 

“Cô ta nói như vầy thì không đủ, cô ta muốn sáu chục.”

 

Khuôn mặt người vợ dần d ần bừng đỏ vì giận, “Con chó cái đáng nguyền rủa … khi nó có bầu và chồng nó đi qua đây … tao chỉ đòi chồng nó có năm chục…”

 

 1. MILLIONAIRE

 

A woman was telling her friend, “It is I who made my husband a millionaire.” “And what was he before you married him?” asked the friend.

 

The woman replied, “A billionaire…”

 

 1. TRIỆU PHÚ

 

Một phụ nữ nói với bạn:”Chính tôi là người làm chồng tôi thành một triệu phú.” “Và ông là gì trước khi bạn cưới ông?” người bạn hỏi.

 

Ng ười phụ nữ đáp:”Một tỉ phú…”

 

 1. MALE LOGIC

 

A man and his wife are in court getting a divorce. The problem was who should get custody of the child.

 

The wife jumped up and said, “Your Honor. I brought the child into this world with pain and labor. She should be in my custody.”

 

The judge turns to the husband and says, “What do you have to say in your defense?” The man sat for a while contemplating…then slowly rose.

 

“Your Honor, if I put a dollar in a vending machine and a Pepsi comes out…whose Pepsi is it…the machine s or mine?”

 

 1. LOGIC ĐÀN ÔNG

 

Một ng ườ i đ àn ông và vợ anh ta đang ở trong tòa án ly dị. Vấn đề là ai sẽ giám hộ đứa trẻ.

 

Người vợ nhảy lên và nói:”Thưa quý ngài, tôi đã đưa đứa trẻ vào thế giới này trong cực nhọc và cơn đau đẻ.Nó đúng ra phải ở trong sự giám hộ của tôi.”

 

Quan tòa quay qua người chồng và nói:”Ông phải nói gì để bi ện hộ?” Người đàn ông ngồi xuống trầm ngâm một hồi … sau đó từ từ đứng dậy.

 

“Th ưa quý ngài, nếu tôi đặt một đô la vào máy bán hàng và một lon Pepsi đi ra … lon Pepsi là của ai …

 

của máy hay của tôi?”

 

 1. MEDICAL MIRACLE

 

An 80 year woman married an 85-year-old man. After about six months together, the woman wasn t feeling well and she went to her doctor.

 

The doctor examined and said, “Congratulations Mrs. Jones, you re going to be a mother.” “Get serious doctor, I m 80.”

 

“I know,” said the doctor, “This morning, I would have said it was impossible, but this afternoon you are a medical miracle.”

 

“I ll be darned,” she replied and stormed out of the office. She walked down the hall and around the corner to where the telephones were. In a rage, she dialed her husband.

 

“Hello,” she heard in his familiar halting voice.

 

She screamed, “You rotten SOB. You got me pregnant!”

 

There was a pause on the line. Finally, her husband answered, “Who s calling please?”

 

 1. PHÉP LẠ Y HỌC

 

Một bà lão 80 tuổi cưới một ông lão 85 tuổi. Sau sáu tháng chung sống, bà lão cảm tháy không khỏe và bà đi bác sĩ. Bác sĩ khám và nói:”Xin chúc mừng, bác Jones, bác sẽ là một bà mẹ.”

 

“Hãy nghiêm túc, bác sĩ, tôi 80 tuổi.

 

“Cháu biết,” bác sĩ nói,”sáng nay, cháu hẳn sẽ nói điều này b ất khả, nhưng chiều nay bác là một phép lạ y học.” “Tôi sẽ bị nguyền rủa,” bà lão trả lời và đi xộc ra khỏi phòng mạch. Bà đi xuống hành lang và quanh góc nhà nơi để điện thoại. Trong một cơn giận, bà quay số gọi chồng.

 

“Hello,” bà nghe giọng ngập ngừng quen thuộc của ông. Bà la lên:”Ông CHÓ ĐẺ đồi bại. Ông đã làm tôi mang thai.

 

Trên đường dây ngưng lại một tí. Cuối cùng, chồng bà trả lời:”Xin vui lòng cho biết ai đang gọi?”

 

 1. SPEEDING…

 

A Guy and his wife are driving a car along a twisty road with a 55MPH limit. Cop pulls the guy over. “Had you going about 70 in 55 back there,” says the cop.

 

“Not me,” says the guy, “Could be your radar picked up someone else or something, but my speedometer was set right on 55.”

 

Wife pipes up, “You were to going 70. I ve told you 20 mile back you were going to get stopped if you didn t slow down.”

 

“Shut up would ya!” mumbles the guy.

 

“Can I see your proof of insurance?” asks the cop. “Sure, my card is right here in my wallet.”

 

Wife says, “That card s no good and you know it. You haven t paid the last premium and the company sent you a cancellation notice.”

 

“Damn,” yells the guy. “Would you shut the hell up for once”

 

“Ma am,” says the cop, “Does this guy always talk to you like this?” “Only when he s been drinking.”

 

 1. CHẠY QUÁ TỐC ĐỘ…

 

Một gã đ àn ông và vợ đang lái một chiếc xe hơi trên con đường trên con đường khúc khuỷu có giới hạn tốc độ 55 dặm/giờ. Cảnh sát lệnh cho anh ta dừng vào vệ đường.

 

“Ông đã chạy khoảng 70 trong giới hạn 55 phía sau kia,” cảnh sát nói.

 

“Không phải tôi,” gã nói, “có thể radar các ông quét ai đó khác hoặc vật gì đó, nhưng công tơ mét của tôi chỉ đúng 55.”

 

Người vợ nói to lên:”anh chạy 70. Em đã nói anh giảm 20 dặm anh sẽ bị dừng nếu anh không chạy chậm xuống.” “Câm mỏ bà lại!” gã lầm bầm.

 

“Tôi có thể xem giấy tờ bảo hiểm không?” cảnh sát hỏi. “Được, thẻ của tôi ở ngay trong bóp tôi.”

 

Vợ nói:”Thẻ đ ó không thích hợp và anh biết vậy. Anh chưa trả tiền phí bảo hiểm vừa rồi và công ty đã gửi anh một thông báo hủy bỏ.”

 

“Mẹ kiếp,” gã thét lên. “Bà có chịu câm cái mõm chó chết củ a bà một lần không.” “Thưa bà,” cảnh sát nói, “ông này có luôn nói với bà như thế này không?”

 

“Chỉ khi ông ấy đã uống rượu.”

682 total views, 1 views today

Category: Funny | LEAVE A COMMENT
September 25 2015

Funny Bilingual English-Vietnamese jokes 2– Truyện cười song ngữ P2

 

10. HOW TO BUY A PRESENT?
A man walked into a department store and told an assistant he d like to buy a present for his wife.
“Certainly, sir,” replied the assistant. “Perhaps a dress or a blouse?”
“Anything,” said the man. “And in what colour?” “It doesn t matter.” “Size?”
“Immaterial.”
Seeing the assistant s confusion, the man explained that whenever he bought his wife something she
would always take it back to the shop and exchange it.
“Why don t you get a gift voucher instead?” the assistant asked him. “Oh no,” said the man. “That would
be too impersonal.”

View post on imgur.com

10. LÀM THẾ NÀO ĐỂ MUA MỘT MÓN QUÀ?
Một người đ àn ông đi vào một gian cửa hàng và nói vớ i người bán hàng ông ta muốn mua một món quà
cho vợ. “Được, thưa ông,” người bán hàng đáp. “Có lẽ một cái áo đầm hay một cái áo cánh được chăng?”
“Gì cũng được,” người đàn ông nói. “Còn màu?”
“Không quan trọng.” “Cỡ?”
“Chuyện nhỏ.”
Thấy sự lúng túng của người bán hàng, người đàn ông giải thích rằng mỗi khi ông ta mua cho vợ cái gì đó
thì bà ta luôn đem nó trở lại shop và đổi.
“Tại sao ông không mua một phiếu đã trả tiền thay vào đó?” người bán hàng hỏi. “Ồ không,” người đàn
ông nói. “Như thế thì quá vô tình.”

11. RELATIVES ?
A couple drove several miles down a country road, not saying a word.
An earlier discussion had led to an argument, and neither wanted to concede their position. As they
passed a barnyard of mules and pigs, the wife sarcastically asked, “Relatives of yours?”
“Yep,” the husband replied, “In-laws.”

11. BÀ CON ?
Một cặp vợ chồng lái xe đi vài dặm xuống một con đường đồng quê, không nói một lời. Một cuộc tranh
luận trước đó đã gây ra một cuộ c tranh cãi, và không ngườ i nào mu ốn nhận quan điểm của mình
thua.Trong khi họ đi qua sân nuôi la và heo, người vợ hỏi một cách chế nhạo: “Bà con của ông phải
không ?”
“Đúng,” người chồ ng trả lời, “ Bên phía vợ.”

12. YOUR HORSE CALLED LAST NIGHT
A woman came up behind her husband while he was enjoying his morning coffee and slapped him on the
back of the head. “I found a piece of paper in your trouser pocket with the name Marylou written on it,”
she said, furious. “You d better have an explanation.”
“Calm down, dear,” the man replied. “Remember last week when I was at the races? That was the name
of the horse I backed.”
The next morning, his wife whacked him again. “What was that for?” he groaned. “Your horse called last
night,” she said.

12. CON NGỰA ÔNG GỌI TỐI QUA
Một bà vợ đi đến phía sau chồ ng và vỗ vào sau đầu ông ta trong khi ông ta đang uống cà phê sáng.”Tôi
tìm thấy một mảnh giấy trong quần ông có cái tên Mary,” bà ta nói một cách giận dữ.”Ông nên giải
thích.”
“Bình tĩnh nào, em yêu,” ông ta giải thích.” Em có nhớ tuần qua anh xem đua ngựa không? Đó là tên con
ngực anh đánh cuộc.”
Sáng hôm sau, bà v ợ lại phát mạnh ông ta một cái.”Tại sao em làm thế?” ông ta rên rỉ. ”Con ngựa của
ông gọi tôí qua,” bà ta nói.

13. WE’VE SAVED ENOUGH MONEY
After years of scrimping and saving, a husband told his wife the good news: “Darling, we ve finally saved
enough to buy what we started saving for in 1979.”
“You mean a brand new Jaguar?” she asked eagerly. “No,” he replied, “a 1979 Jaguar.”

13. CHÚNG TA ĐÃ TIẾT KIỆM ĐỦ TIỀN
Sau nhiều n ăm keo kiệt và tiết kiệm, chồng báo với vợ một tin mừng:”Em yêu, cuối cùng chúng ta đã tiết
kiệm đủ tiền để mua cái mà chúng ta bắt đầu để dành trong năm 1979.”
“Ý anh muốn nói một chiếc Jaguar mới phải không ?” người vợ hớn hở. “Không,” người chồng trả lời,
“một chiếc Jaguar đời 1979.”

14. DEATHBED CONFESSION
Jake was on his deathbed. His wife, Susan, was maintaining a vigil by his side. She held his fragile hand,
and tears ran down her face. Her praying roused him from his slumber. He looked up and his pale lips
began to move slightly.
“My darling Susan,” he whispered.
“Hush, my love,” she said. “Rest. Dont talk.”
He was insistent. “Susan,” he said in his tired voice. “I have something I must confess to you.” “There s
nothing to confess,” replied the weeping Susan. “Everything s all right, go to sleep.” “No, no. I must die
in peace, Susan. I slept with your sister, your best friend, and your mother.” “I know,” she replied. “That s
why I poisoned you.”

14. THÚ TỘI LÚC LÂM CHUNG
Jake đang lúc lâm chung. Vợ anh, Susan, đang thức giấc bên cạnh anh ta.Chị đang cầm bàn tay yếu ớt của
anh, và nước mắt chảy xuống mặt chị . Lời cầu nguyện của chị đánh thức anh khỏi giấc ngủ. Anh nhìn lên
và đôi môi nhợt nhạt của anh bắt đầu hơi nhúc nhích.
“Susan yêu quý của anh,” anh ta thì thầm.
“Im đi, anh yêu,” chị ta nói. “Hãy nghỉ ngơi. Đừng nói.”
Anh ta vẫn cố tiếp tục. “Susan,” anh ta nói với giọng mệt mỏi. “Anh có đi ều phải thú nhận với em.”
“Không có gì phải thú nhận cả,” Susan khóc lóc trả lời. “Mọi việc đều ổn cả, hãy ngủ đi.”
“Không, không.Anh phải chết trong thanh th ản, Susan. Anh đã ngủ với em gái em, bạn thân em và mẹ
em.” “Em biết,” chị ta trả lời. “Điều đó tại sao em đầu độc anh.”

15. AFTER THE HONEY MOON
A young couple got married and left on their honeymoon. When they got back, the bride immediately
called her mother.
“Well, how was the honeymoon?” asked the mother.
“Oh mamma!” she exclaimed. “The honeymoon was wonderful! So romantic!” No sooner had she spoken
the words then she burst out crying. “But mamma . . . as soon as we returned, Sam started using the most
horrible language. He s been saying things I ve never heard before! All these awful 4-letter words! You
ve got to come get me and take me home… ”
“Now Sarah . . .” her mother answered. “Calm down! Tell me,what could be so awful? What 4-letter
words has he been using?”
“Please don t make me tell you, mamma.” wept the daughter. “I m so embarrassed! They re just too
awful! You ve got to come get me and take me home… please mamma!”
“Darling, you must tell me what has you so upset . . . Tell your mother these horrible 4-letter words!” Still
sobbing, the bride replied, “Oh, mamma . . . words like dust, wash, iron, and cook!”

15. SAU TUẦN TRĂNG MẬT
Một cặp trai gái trẻ cưới nhau và đi hưởng tuần trăng mật. Khi họ quay lại, ngay lập tức cô dâu gọi điện
thoại cho mẹ.
“Nào, tuần trăng mật ra sao? “ người mẹ hỏi.
“Ồ, mẹ ạ!” cô ta la lên. “Tuần trăng mật thì tuyệt! Rất lãng mạn!” Chẳng mấy chốc sau khi nói ra cô ta òa
khóc. “Nh ưng mẹ ạ … vừa khi tụi con quay v ề, Sam bắt đầu dùng ngôn ng ữ kinh khiếp nhất. Anh ấy đã
nói những thứ con chưa bao giờ nghe trước đây! Tất cả đều là những từ bốn chữ cái1 đáng sợ! Mẹ phải
đến đón con và đưa con về nhà … “
“Nào Sarah …” mẹ cô ta trả lời. “Bình tĩnh nào! Nói cho mẹ nghe, cái gì mà quá đáng sợ vậy? Những từ
bốn chữ cái nào mà anh ta đã sử dụng?”
“Đừng b ắt con kể cho mẹ nghe, mẹ ạ.” người con gái khóc. “Con đang thật bối rối! Những chữ đó quá dễ
sợ! Mẹ phải đến đón con và đưa con về nhà … nghe mẹ!”
“Con yêu, con phải nói cho mẹ nghe cái gì làm con quá bối rối như vậy … Hãy nói cho mẹ nghe những từ
bốn chữ cái kinh khiếp này!”
Vẫn còn thổn th ức, cô dâu trả lời, “Ồ, mẹ … những từ như rác, giặt, ủi, và nấu nướng!”

16. I HAVE TO SHOW HER …
Everybody s heard of the Air Force s ultra-high-security,super-secret base in Nevada, known simply as
“Area 51?” Late one afternoon, the Air Force folks out at Area 51 were very surprised to see a Cessna
landing at their “secret” base. They immediately impounded the aircraft and hauled the pilot into an
interrogation room.
The pilot s story was that he took off from Vegas, got lost, and spotted the Base just as he was about to
run out of fuel. The Air Force started a full FBI background check on the pilot and held him overnight
during the investigation.
By the next day, they were finally convinced that the pilot really was lost and wasn t a spy. They gassed
up his air-plane, gave him a terrifying “you-did-not -see-a-base” briefing, complete with threats of
spending the rest of his life in prison, told him Vegas was that-a-way on such-and-such a heading, and
sent him on his way.
The next day, to the total disbelief of the Air Force, the same Cessna showed up again. Once again, the
MP s surrounded the plane…only this time there were two people inside.
The same pilot jumped out and said, “Do anything you want to me, but my wife is in the plane and you
have to tell her where I was last night!”

16. TÔI PHẢI CHỈ RA CHO CÔ ẤY
Có ai đ ã nghe về căn cứ cực kỳ an ninh, siêu bí mật của không lực (Mỹ) ở Nevada, được biết dưới tên
gọi đơn giản “Vùng 51?”
Vào một buổ i chiều muộn, người không lực ở Vùng 51 rất ngạc nhiên thấy một chiếc Cessna hạ cánh tại
căn cứ “bí mật” của họ. Họ lập tức nhốt chiếc máy bay và lôi phi công vào phòng thẩm vấn.
Câu chuyện của viên phi công là anh ta cất cánh từ Vegas, bị lạc và phát hiện ra căn cứ ngay khi anh ta
sắp hết nhiên liệu. Không lực bắt đầu một cuộc kiểm tra thông tin cần thiết của FBI về viên phi công và
giữ anh ta qua đêm trong suốt cuộc phỏng vấn.
Vào ngày hôm sau, cuối cùng họ tin rằng viên phi công lạc th ực sự và không phải là mộ t gián điệp. Họ
cung cấp nhiên liệu cho chiếc máy bay, đưa cho anh ta một chỉ dẫn đáng sợ “anh đã không thấy một căn
cứ”, cùng với những lời đe dọa anh ta sẽ ở tù suốt quãng đời còn lại, nói với anh ta Vegas có đường bay
như thế, như thế, và tiễn anh ta lên đường.
Ngày hôm sau, trong sự bất ngờ không thể tin được củ a không lực, cũng chiếc Cessna đó xuất hiện trở lại.
Một lần nữa, quân cảnh bao quanh chiếc máy bay … nhưng lần này có hai người bên trong.
Cũng viên phi công đ ó nh ảy ra và nói:”Các ông làm gì tôi cũng được, nhưng vợ tôi đang ở trên máy bay
và các ông phải nói với cô ấy tối qua tôi ở đâu!”

17. I JUST HAD A DREAM ABOUT IT …
A young woman was taking an afternoon nap. After she woke up, she told her husband, “I just dreamed
that you gave me a pearl necklace for Valentine s day. What do you think it means?”
“You ll know tonight.” he said.
That evening, the man came home with a small package and gave it to his wife. Delighted, she opened it–
only to find a book entitled “The meaning of dreams”.

17. EM CÓ MỘT GIẤC MƠ VỀ ĐIỀU ĐÓ …
Một phụ nữ trẻ ngủ trưa. Sau khi cô thức dậy, cô nói v ới chồng:”Em đã mơ đúng rằng anh tặng em một
chuỗi hạt ngọc trai trong ngày Valentine. Anh nghĩ nó có ý nghĩa gì?
“Tối nay em sẽ biết.” anh ta nói.
Chiều tối hôm đó, người đàn ông đi về nhà với một gói nhỏ và tặng vợ. Người vợ vui mừng mở nó ra –
chỉ để thấy một cuốn sách tựa “Ý nghĩa của những giấc mơ.”

18. DON’T MESS WITH THE MAID
A rich Beverly Hills lady got very angry at her French maid.After a long list of stinging remarks about
her shortcomings as a cook and housekeeper, she dismissed the maid.
The maid, with her Gaelic ancestry, couldn t allow such abuse to go unanswered. “Your husband
considers me a better housekeeper and cook than you, Madam. He has told me himself.”
The rich woman just swallowed and said nothing. “And furthermore,” the angry girl continued, “I am
better in bed than you!”
“And I suppose my husband told you that, too?”
“No, Madam,” said he maid. “Not your husband, the mail man!” 18. ĐỪNG LỘN XỘN VỚI NGƯỜI GIÚP VIỆC NHÀ
Một quý bà ở Beverly Hills nổi giận cô giúp việc người Pháp. Sau một bản danh sách dài những nhận xét
khó chịu về những lỗi của cô ta khi nấu ăn và quản gia, bà đuổi cô giúp việc.
Người giúp việc, v ới dòng máu Celte, không thể ch ấp nhận một sự lăng mạ như vậy để ra đi không có
câu trả lời. “Chồng bà xem tôi là một người quản gia và nấu ăn tốt hơn bà, thưa bà.Chính ông đã nói với
tôi.”
Người đàn bà giàu có chỉ nín nhịn và không nói gì. “Và hơn nữa,” cô gái giận dữ tiếp tục, “ở trên giừờng
tôi giỏi hơn bà !”
“Và tôi cho rằng chồng tôi cũng nói với cô điều đó?”
“Không, thưa bà,” người giúp việc nói. “Không phải chồng bà, ông đưa thư !”

19. FRIEND FOR DINNER
“Honey,” said this husband to his wife, “I invited a friend home for supper.”
“What? Are you crazy? The house is a mess, I haven t been shopping, all the dishes are dirty, and I don t
feel like cooking a fancy meal!”
“I know all that.”
“Then why did you invite a friend for supper?” “Because the poor fool s thinking about getting married.”

19. BẠN ĂN TỐI
“Em yêu,” chồng nói với vợ, “Anh đã mời một người bạn đến nhà ta ăn tối.”
“Cái gì?Anh có điên không? Nhà cửa thì lộn xộn, em thì chưa đi chợ, chén đĩa thì dơ, và em không muốn
nấu một bữa ăn kỳ khôi !”
“Anh biết hết rồi.”
“Vậy tại sao anh mời bạn ăn tối?”
“Vì thằng ngố tội nghiệp đang nghĩ đến việc cưới vợ.”

781 total views, no views today

Category: Funny | LEAVE A COMMENT
September 22 2015

Funny bilingual English-Vietnamese jokes – Truyện cười song ngữ P1

A HUSBAND WHO NEVER FEELS ASHAMED
“I m ashamed of the way we live,” a young wife says to her lazy husband who refuses to find a job. “My
father pays our rent. My mother buys all of our food. My sister buys our clothes. My aunt bought us a car.
I m just so ashamed.”
The husband rolls over on the couch. “And you damn well should be,” he agrees. “Those two worthless
brothers of yours ain t never give us a cent!” 4. MỘT NGƯỜI CHỒNG KHÔNG BAO GIỜ BIẾT XẤU HỔ
“Em xấu hổ về cách sống của chúng ta,” một ng ườ i vợ trẻ nói với ông chồng lười – người từ chối đ i tìm
một việc làm.” Ba em trả tiền thuê nhà. Má em mua tất cả đồ ăn.Chị em mua quần áo chúng ta. Cô em
mua xe hơi cho chúng ta. Em quá xấu hổ.”
Người chồ ng l ăn tròn trên đ i văng. “Và em nên tiếp tục chỉ trích nữa,” anh ta đồng ý. “Hai ông anh vô
dụ
ng của em không bao giờ cho chúng ta một xu!” 5. THE NEIGHBORS CAN NOT SEE YOU
Having been married ten years and still living in an apartment, the wife would often complain about
anything, as she was tired of saving every penny to buy a “dream home”.
Trying to placate her, the husband found a new apartment, within their budget. However, after the first
week, she began complaining again.
“Joel,” she said, “I don t like this place at all. There are no curtains in the bathroom. The neighbors can
see me every time I take a bath.”
“Don t worry.” replied her husband. “If the neighbors do see you, they ll buy curtains.” 5. HÀNG XÓM KHÔNG THỂ NHÌN THẤY EM ĐƯỢC
Đã cưới nhau mười năm nhưng vẫn sống trong một căn hộ, người vợ thường phàn nàn đủ thứ vì cô ta mệt
mỏi về việc tiết kiệm tứng xu để mua một “ngôi nhà mơ ước”.
Với cố gắng an ủi vợ, người chồng tìm một căn hộ mới hợp túi tiền của họ. Tuy vậy, sau tuần lễ đầu,
người vợ lại bắt đầu phàn nàn.
“Joel,” cô ta nói, “em không thích nơi này tí nào. Không có tấm màn nào trong phòng tắm. Hàng xóm có
thể thấy em khi em tắm.”
“Đừng lo,” chồng trả lời. Nếu quả thực hàng xóm thấy em, họ sẽ mua màn.” 6. WHERE’S THE SHOE?
One night a fellow drove his secretary home after she had imbibed a little too much at an office reception.
Although this was an innocent gesture, he decided not to mention it to his wife, who tended to get jealous
easily.
The next night the man and his wife were driving to a restaurant. Suddenly he looked down and spotted a
high-heel shoe half hidden under the passenger seat. Not wanting to be conspicuous, he waited until his
wife was looking out her window before he scooped up the shoe and tossed it out of the car.
With a sigh of relief, he pulled into the restaurant parking lot. That s when he noticed his wife squirming
around in her seat. “Honey,” she asked, “have you seen my other shoe?” 6. CHIẾC GIÀY ĐÂU RỒI ?
Một buổi tối có một người đàn ông lái xe chở cô thư ký về nhà sau khi cô ta uống hơ i nhiều tại bữa tiệc
chiêu đãi cơ quan. Mặc dù đây là một hành vi vô tư nhưng anh ta quyết định không nói cho vợ- người hay
nổi ghen dễ dàng– nghe.
Tối hôm sau, người đàn ông và v ợ đánh xe đến một nhà hàng. Thình lình anh ta nhìn xuống và nhận ra
một chi ếc giày cao gót ẩn một nửa dưới ghế khách. Không muốn bị chú ý, anh ta đợi tới lúc vợ nhìn ra
cửa sổ trước khi anh ta anh ta hất chiếc giày lên và quăng khỏi xe.
Với một hơi thở nhẹ nhõm, anh ta lái xe vào bãi đậu xe. Chính lúc đó anh ta chú ý thấy vợ loay hoay
quanh ghế ngồi. “Anh yêu,” cô ta hỏi, “ anh có thấy chiếc giày kia của em không?” 7. DUMMY HUSBAND
A man asked his wife, “if you could have anything in the world for one day, what would you want?” “I d
love to be six again,” she replied.
On the morning of her birthday, he got her up bright and early and off they went to a local theme park.
What a day! He put her on every ride in the park: the Death Slide, the Screaming Loop, the Wall of Fear,
everything there was! Wow! Five hours later she staggered out of the theme park, her head reeling and
her stomach upside down. Off to a McDonald s they went, where her husband ordered her a Big Mac
along with extra fries and a refreshing chocolate shake. Then it was off to a movie: the latest Hollywood
blockbuster, hot dogs, popcorn, Pepsi Cola and M & M s. What a fabulous adventure!
Finally she wobbled home with her husband and collapsed into bed. He leaned over and lovingly asked,
“Well, dear, what was it like being six again?”
One eye opened. “You dummy, I meant my dress size.” 7. NGƯỜI CHỒNG NGỜ NGHỆCH
Một người đàn ông hỏ i vợ :”Nếu em có thể được mọi thứ trên thế giới trong một ngày, em sẽ muốn gì?”
“Em muốn trở lại như hồi sáu,” nàng đáp.
Vào buổ i sáng sinh nhật nàng, anh ta đánh thức nàng dậy rất sớm và họ đi đến một công viên ch ủ đề1à
trong vùng. Đúng là một ngày vui! Anh ta đặt nàng lên mọi thứ trò chơi trong công viên: Đường trượt
Chết người, Vòng nhào lộn Kêu thét, Bức tướng Sợ hãi, mọi thứ! Hết xẩy! Năm tiếng sau nàng lảo đảo đi
ra kh ỏi công viên, đầu óc quay cuồ ng và bụ ng như lộn xuống. Họ đi vào một nhà hàng McDonald,
người chồng gọi một cái bánh kẹp thịt lớn thêm với thịt ram và một ly sôcôla trứng khuấy.Sau đ ó họ đi
tớ i một rạp chiếu phim: bộ phim thành công nhất, mới nhất Hollywood, hot dog, bắp nổ, Pepsi Cola. Quả
là một cuộc chơi tuyệt vời!
Sau cùng nàng đi lo ạng choạng về nhà với ch ồng và đổ sụp xuống giường. Anh ta ngã người và hỏi một
cách âu yếm:” Đấy, em yêu, trở lại như hồi sáu tuổi thì như thế nào?”
Nàng mở một mắt:” Oâi anh ngờ nghệch, ý em muốn nói cỡ áo số sáu.” 8. A NEW MACHINE
The doctor asked the expectant father to try out a machine he had invented that transferred labour pains
from the mother to the father. Billy agreed and the machine was set up. But although it was set to its
highest setting, Billy felt not a twinge.
Later that day he went home to pick up a few items his wife wanted and discovered the milkman lying on
his door step groaning in pain. 8. CHIẾC MÁY MỚI
Một bác sĩ hỏi một người chồng có vợ sắp sinh rằng có muố n thử chiếc máy ông ta mới sáng chế chuyển
cơn đau đẻ từ người mẹ sang người cha không.Billy đồng ý và chiếc máy được cài vào.Nhưng mặc dù
chiếc máy đã chạy hết công suất Billy cũng không thấy đau đớn gì cả.
Sau đó anh ta về nhà để lấy vài thứ vợ yêu cầu và thấy người đưa sữa đang nằm trước cửa rên rỉ đau đớn. 9. DRUNK
Bob visited his friend Joe s house and was amazed at how well Joe treated his wife. He told her several
times how attractive she was, complimented her on her culinary skills and showered her with hugs and
kisses.
“Gee,” Bob remarked to his friend, “you really make a big fuss over your wife.”
“I started to appreciate her more about six months ago,” Joe said. “It has revived our marriage, and we
couldn t be happier.”
Inspired by Joe s story, Bob hurried home, hugged his wife, told her how much he loved her, and said he
wanted to hear all about her day. Instead she burst into tears.
“Darling,” Bob said, “whatever s the matter?”
“This has been the worst day I ve had for a long time,” she replied. “This morning Billy fell off his bike
and hurt his ankle, then the washing machine broke down. Now, to top it off, you come home drunk!” 9. SAY
Bob đến thăm nhà Joe và kinh ngạc trước lối đối xử tố t củ a bạn đối với vợ.Anh ta nói với vợ đến mấy
lần là nàng hấp dẫn ra sao, ca tụng tài nấu ăn khéo léo của nàng và ôm hôn vợ như mưa.
“A,” Bob lưu ý bạn,”anh quan trọng hóa vợ anh lên đấy.”
“Tôi b ắt đầu đánh giá nàng cao hơn từ khoảng sáu tháng nay,” Joe nói.”Điều đó làm sống lại hôn nhân
của chúng tôi, và chúng tôi hạnh phúc đến độ không thể hạnh phúc hơn được nữa.”
Lây cảm hứng của bạn, Bob vội vã về nhà, ôm vợ, nói cho nàng nghe là anh yêu nàng biết bao nhiêu, và
nói anh muốn nghe một ngày nàng làm việc ra sao.Thay vào đó nàng bỗng òa khóc.
”Em yêu,” Bob nói, “Việc gì xảy ra với em vậy?”
“ Đây là ngày tồi tệ nhất của em lâu nay,” nàng đáp.” Sáng nay Billy té xe đạp và bị đau mắt cá, sau đó
máy giặt bị hư. Bây giờ, thêm vào đó, anh lại say xỉn về nhà!”

10. HOW TO BUY A PRESENT?
A man walked into a department store and told an assistant he d like to buy a present for his wife.
“Certainly, sir,” replied the assistant. “Perhaps a dress or a blouse?”
“Anything,” said the man. “And in what colour?” “It doesn t matter.” “Size?”
“Immaterial.”
Seeing the assistant s confusion, the man explained that whenever he bought his wife something she
would always take it back to the shop and exchange it.
“Why don t you get a gift voucher instead?” the assistant asked him. “Oh no,” said the man. “That would
be too impersonal.” 10. LÀM THẾ NÀO ĐỂ MUA MỘT MÓN QUÀ?
Một người đ àn ông đi vào một gian cửa hàng và nói vớ i người bán hàng ông ta muốn mua một món quà
cho vợ. “Được, thưa ông,” người bán hàng đáp. “Có lẽ một cái áo đầm hay một cái áo cánh được chăng?”
“Gì cũng được,” người đàn ông nói. “Còn màu?”
“Không quan trọng.” “Cỡ?”
“Chuyện nhỏ.”
Thấy sự lúng túng của người bán hàng, người đàn ông giải thích rằng mỗi khi ông ta mua cho vợ cái gì đó
thì bà ta luôn đem nó trở lại shop và đổi.
“Tại sao ông không mua một phiếu đã trả tiền thay vào đó?” người bán hàng hỏi. “Ồ không,” người đàn
ông nói. “Như thế thì quá vô tình.”

687 total views, no views today

Category: Funny | LEAVE A COMMENT