October 11 2015

Funny bilingual English Vietnamese jokes 10 – Truyện cười song ngữ p10

90. WHAT DOES EVERY WOMAN WANT?

A man is walking down the beach and comes across an old bottle. He picks it up, pulls out the cork and out pops a genie. The genie says “Thank you for freeing me from the bottle. In return I will grant you three wishes.”

The man says “Great. I always dreamed of this and I know exactly what I want. First, I want 1 Billion dollars in a Swiss bank account.”

Phoof! There is a flash of light and a piece of paper with account numbers appears in his hand. He continues, “Next, I want a brand new red Ferrari right here.” Phoof! There is a flash of light and a bright red brand-new Ferrari appears right next to him. He continues, “Finally, I want to be irresistible to women.”

Phoof! There is a flash of light and he turns into a box of chocolates.

90. MỌI PHỤ NỮ MUỐN CÁI GÌ?

Một người đàn ông đang đi xuống bãi biển và tình cờ th ấy một cái chai cũ.Anh ta nhặt lên, mở nút ra và một vị thần vọt ra.Vị thần nói:”Cảm ơn ông đã giải thoát tôi khỏi cái chai.Tôi sẽ cho ông ba điều ước để đền đáp.”

Ngườ i đàn ông nói:”Thật tuy ệt.Tôi đã luôn mơ tới đ iều này và bây giờ tôi biết chính xác tôi muốn gì.Trước tiên tôi muốn 1 tỉ đô la trong một tài khoản ngân hàng Thụy sĩ.”

Phụp!Mộ t tia sáng phát ra và mộ t mẩu giấy vớ i những con số tài khoản hiện ra trong tay anh ta.Anh ta tiếp tục:”Tiếp theo, tôi muốn một chiếc Ferrari đỏ mới nguyên xi ở ngay đây.”

Phụp!Một tia sáng phát ra và một chiếc Ferrari mới cáu màu đỏ tươi xuất hiện ngay cạnh anh ta.Anh ta tiếp tục:”Cuối cùng, tôi muốn trở nên hấp dẫn không cưỡng lại được đối với phụ nữ.”

Ph ụp!Một tia sáng phát ra và anh ta biến thành một hộp sôcôla.

91. HE COULD NOT RECALL THE JOKE

Recently a large seminar was held for ministers in training. Among the guests were many well-known motivational speakers. One such boldly approached the pulpit and, gathering the entire crowd s attention, said, “The best years of my life were spent in the arms of a woman that wasn t my wife!” The crowd was shocked! He followed up by saying, “And that woman was my mother!” The crowd burst into laughter and he gave his speech, which went over well.

About a week later one of the ministers who had attended the seminar decided to use that joke in his sermon. As he shyly approached the pulpit one sunny Sunday, he tried to rehearse the joke in his head. It seemed a bit foggy to him this morning. Getting to the microphone he said loudly, “The greatest years of my life were spent in the arms of another woman that was not my wife!” His congregation sat shocked.

After standing there for almost 10 seconds trying to recall the second half of the joke, the pastor finally blurted out, “…and I can t remember who she was!”

91. ÔNG TA KHÔNG THỂ NHỚ LẠI LỐI ĐÙA VUI

Gần đây một xêmina được t ổ chức cho các mục sư đang được huấn luyện.Trong số khách có nhiều diễn giả có sức thu hút nổi tiếng.Một trong những người đó tự tin bước lên bục giảng kinh , thu hút sự chú ý của toàn đám đông, nói:”Nh ững năm đẹp nhất trong đời tôi đã trải qua trong vòng tay của một người đàn bà không phải vợ tôi !” Đám đông bị sốc! Ông ta tiếp tụ c bằng cách nói:” Và người đàn bà đó là mẹ tôi!” Đám đông nổ ra một trận cười và ông ta đọc bài diễn văn, sau đó kết thúc tốt đẹp.

Khoảng một tu ần sau, một trong những mục sư đã dự xêmina quyết định dùng lối đúa vui đó trong bài thuyết giáo của ông ta.Vào mộ t ngày chủ nh ật,trong lúc ông ta lại gần bục giảng kinh một cách nhút nhát, ông ta cố gắng nhẩm lại câu chuyện vui trong đầu.Có vẻ như đầu óc ông ta hơi không sáng sủa sáng sủa trong sáng hôm nay.Cầm micrô, ông ta nói lớn:”Những năm đẹp nhất củ a đời tôi trải qua trong vòng tay của một phụ n ữ khác không phải vợ tôi!” Đám đông ngồ i họ p b ị sốc.Sau khi đứng trong gần 10 giây cố gắng nhớ lại đoạn thứ hai của lối nói vui, ông mục sư cuối cùng thốt ra:” … và tôi không thể nhớ cô ta là ai!”

92. CONFESSION

Melvin comes to confession. “Father,” he said, forgive me for I have sinned.” The priest asked, “What did you do, my son?”

“I lusted,” Melvin replied.

“Tell me about it,” the priest said.

Melvin then related his story. “Father, I am a deliveryman.Yesterday I was making a delivery in the affluent section of the city.When I rang the bell, the door opened and there stood the most beautifulwoman I have ever seen. She

had long blonde hair and eyes like emeralds.She was dressed in a sheer dressing gown that showed her perfect figure.And, she asked seductively if I would like to come in.”

“And, what did you do, my son?” asked the priest.

“Father, I did not go in the house but I lusted. Oh, how I lusted,”replied the man.

“Your sin has been forgiven,” replied the priest. “You will get your reward in heaven, my son.” “A reward, father? What do you think my reward might be?” Melvin asked.

The priest replied, “I think a bale of hay would be appropriate, …you dumb ass. “

92. XƯNG TỘI

Melvin đi xưng tội.”Thưa cha,” anh ta nói, “tha lỗi cho con vì con có tội.” Linh mục hỏi:”Con đã làm gì. con của ta?”

“Con dâm đãng,” Melvin trả lời. “Hãy kể cho cha nghe,” linh mục nói.

Rồi Melvin kể lại câu chuyện.”Thưa cha, con làm nghề đưa thư. Hôm qua con đang phát th ư ở một khu sang trọ ng của thành phố. Khi con rung chuông, cánh cửa mở ra và một phụ nữ đẹp nhất mà con từng thấy đứng đó. Nàng có mái tóc dài vàng hoe và đôi mắt như ngọc lục bảo.Nàng mặc một chiếc áo dài mỏng phô ra hình dáng hoàn hảo của nàng.Và nàng hỏi một cách quyến rũ con có muốn vào nhà không.”

“Và, con đã làm gì, con của ta ?” vị linh mục hỏi.

“Thưa cha, con không đi vô nhà nhưng con nổi dâm.Oâi, con dâm đãng làm sao,” gã đáp.

“Tội lỗi của con đã được tha,” linh mục trả lời.”Con sẽ được thưởng trên thiên đàng, con của ta.” “Thưởng ư, thưa cha? Cha nghĩ phần thưởng của con có thể là gì?” Melvin hỏi?

Linh mục trả lời:”Cha nghĩ mộ t đống cỏ hẳn là thích hợp, … con lừa ngu ngốc ạ.”

93. JESUS AND THE UNION WORKER

Two guys and a union worker were fishing on a lake one day, when Jesus walked across the water and joined them in the boat. When the three astonished men had settled down enough to speak, the first guy asked humbly, “Jesus, I ve suffered from back pain ever since I took shrapnel in the Vietnam war… could you help me?”

“Of course, my son”, Jesus said, and when he touched the man s back, he felt relief for the first time in years.

The second man, who wore very thick glasses and had a hard time reading and driving, asked if Jesus could do anything about his eyesight.

Jesus smiled, removed the man s glasses and tossed them in the lake. When they hit the water, the man s eyes cleared and he could see everything distinctly.

When Jesus turned to heal the union worker, the guy put his hands up and cried defensively, “Don t touch me! I m on long term disability.”

93. CHÚA GIÊXU VÀ NHÂN VIÊN CÔNG ĐOÀN

Một ngày kia,hai ngườ i đàn ông và một nhân viên công đoàn đang câu cá trên một cái hồ thì Chúa Giêxu đi ngang mặt nước và tham gia cùng vớ i họ trên chiếc thuyền. Khi 3 người đàn ông kinh ngạc đã ngồi xuống đủ để nói chuyện, người đầu tiên hỏi một cách hạ mình:”Thưa Chúa Giêxu, con đã chịu chứng đau lưng từ khi con dính một mảnh đạn trong chiến tranh Việt Nam … ngài có thể giúp con không?”

“Dĩ nhiên, con của ta”, Chúa Giêxu nói, và khi ngài chạm vào lưng người đàn ông, ông ta cảm thấy lần đầu tiên hết đau đớn trong nhiều năm.

Người đàn ông thứ hai đeo cặp kính rất dày và có gặp khó khăn khi đọc và lái xe đã hỏi Chúa Giêxu có làm gì được với thị lực của ông ta không.

Chúa Giêxu mỉm c ười, tháo đôi kính người đ àn ông và quăng xuống hồ.Khi chúng chạm mặt nước, đôi mắt người đàn ông sáng ra và ông ta có thể thấy mọi vật rõ ràng.

Khi Chúa Giêxu quay sang chữa cho nhân viên công đoàn, người này đưa hai tay lên và kêu la trong sự tránh né:”Đừng đụng tới con. Con bất lực từ lâu.”

94. EVEN GOD CAN’T HELP!

A young boy and his doting grandmother were walking along the sea shore when a huge wave appeared out of nowhere, sweeping the child out to sea.

The horrified woman fell to her knees, raised her eyes to the heavens and begged the Lord to return her beloved grandson.

Lo, another wave reared up and deposited the stunned child on the sand before her. The grandmother looked the boy over carefully. He was fine.

But still she stared up angrily toward the heavens. “When we came,” she snapped indignantly, “he had a hat!”

94. THƯỢNG ĐẾ CŨNG KHÔNG GIÚP ĐƯỢC!

Một chú bé và người bà lẩm cẩm của chú đang đi dọc theo bờ biển thì một cơn sóng khổng lồ không rõ nơi đâu xuất hiện, cuốn chú bé ra biển.

Người ph ụ nữ hoảng sợ đổ sụp xuống gối, ngước nhìn trời cao và xin Chúa trả lại cho bà đứa cháu yêu quý. Nhìn kìa, một con sóng khác đã đưa lên và đặt đứa trẻ choáng váng trên cát trước mặt bà ta.

Bà lão xem xét đứa bé cẩn thận. Nó vẫn khỏe.

Nh ưng bà lão vẫn trừng mắt nhìn trời cao. “Khi chúng ta đến,” bà lão nói cáu kỉnh và phẫn nộ, “nó có một cái mũ!”

95. REFUGEE

In Italy, an elderly man went to a priest and confessed. “Forgive me, Father,” he sobbed. “During the war, I hid a refugee in my attic.”

“Well,” the priest replied, “that s not a sin.” “But,” the man admitted, “I made him pay rent.”

“That wasn t so nice,” the priest said, “but you were putting yourself at risk.” “Oh, thank you, Father, ” the man said. “But I have one more question.” “What is it?” asked the priest.

“Do you think I should tell him the war is over?”

95. NGƯỜI TỊ NẠN

Ở Ý, một người đàn ông có tuổi đi tớ i linh mụ c và xưng tội:”Tha lỗi cho con, thưa cha,” ông ta nức nở. “Trong suốt chiến tranh, con đã giấu một người tị nạn trên gác mái.”

“Được rồi,” vị linh mục nói, “đó không phải là một tội lỗi.” “Nhưng,” người đàn ông thú nhận, “Con bắt anh ta phải trả tiền thuê.”

“Đi ều đó không đẹp,” linh mục nói, “nhưng con đ ã tự đặt mình vào chỗ nguy hiểm.” “Ồ, cảm ơn cha,” người đàn ông nói. “Nhưng con có một câu hỏi nữa.”

“Câu gì vậy?” linh mục hỏi.

“Cha có nghĩ con nên nói với ông ta chiến tranh đã kết thúc?”

96. PRAY

A guy is walking along when suddenly he got his foot caught in the railroad tracks. He tried to get it out but it was really stuck. He heard a noise and turned around to see a train coming.

He panicked and started to pray, “God, please get my foot out of these tracks and I ll stop drinking!”

Nothing happened, it was still stuck, and the train was getting closer! He prayed again, “God, please get my foot out and I ll stop drinking AND cussing!” Still

nothing and the train was just seconds away!

He tried it one more time, “God please, if you get my foot out of the tracks, I ll quit drinking, cussing, smoking and fornicating.”

Suddenly his foot shot out of the tracks and he was able to dive out of the way in the nick of time. He got up, dusted himself off, looked toward heaven and said, “Thanks anyway God, I got it myself.”

96. CẦU CHÚA

Một anh chàng đ ang đi thì đột nhiên kẹt một chân vào đường ray xe lửa. Anh ta cố giật ra nhưng nó kẹt thực sự. Anh ta nghe một tiếng động và nhìn quanh thấy một chiếc xe lửa đang chạy đến.

Anh ta ho ảng sợ và bắt đầu cầu nguyện: “L ạy Chúa, xin hãy kéo chân con ra khỏi đường ray và con sẽ bỏ rượu!” Không có gì xảy ra và cái chân vẫn kẹt, và xe lửa đang tiến t ới gần hơn! Anh ta lại cầu nguyện:” Lạy Chúa, xin hãy kéo chân con ra và con sẽ bỏ rượu VÀ chửi tục!” Vẫn không có gì và chiếc tàu chỉ còn cách vài giây!

Anh ta cố gắng một lần nữa:”Lạy Chúa, nếu ngài kéo chân con khỏi đường ray, con sẽ bỏ rượu, chửi tục và tà dâm.”

Bất ngờ chân anh ta vọt ra khỏi đường ray và anh ta có thể nhào ra khỏi đường ray đúng lúc.

Anh ta đứng d ậy, phủi bụi, nhìn lên trời và nói:”Dù sao cũng tạ ơn Chúa, con đã tự kéo ra được rồi.”

97. EVILS OF TELEVISION

Pastor Brown was preaching an impassioned sermon on the evils of television. “It steals away precious time that could be better spent on other things,” he said. He advised the congregation to do what he and his family had done.

“We put our TV away in the closet.”

“That s right,” his wife mumbled, “and it gets awfully crowded in there.”

97. CÁI HẠI CỦA TIVI

Mục sư Brown đang thuyết giáo một cách say sưa về những cái hại của tivi.

“Nó lấy cắp đi thời gian quý báu mà có thể nên dùng vào những việc khác,” ông nói. Ông khuyên giáo dân làm việc mà ông và gia đình đã làm.

“Chúng tôi đặt tivi ở xa trong phòng kho.”

“Đúng rồi,” bà vợ lầm bầm, “và người ta tụ tập vô cùng đông ở đó.”

98. FUNERALS

A priest, a Buddhist and a rabbi are discussing what each would like to be said at their funeral. The priest said that he would like someone to say, “There is a man who followed the path of Jesus.”

The buddist said that he would like someone to say, “There is a man who strived for enlightenment.” The rabbi said that he would like someone to say, “LOOK! He s moving!”

98. NHỮNG LỄ TANG

Một linh mụ c, một nhà sư và một giáo sĩ Do thái đang nói chuyện mỗ i người sẽ muốn được nói gì ở lễ tang của họ. Vị linh mục nói ông sẽ muốn người ta nói:”Có một người đi theo con đường của Chúa Giê-xu.”

Nhà sư nói rằng ông muốn người ta nói:”Có một người tu hành đắc đạo.”

Vị giáo sĩ Do thái nói ông muốn người ta nói: “Nhìn kìa! Ông ta nhúc nhích!”

99. VODKA IN THE PULPIT

The new priest was so nervous at his first mass, he could hardly speak. Before his second appearance in the pulpit, he asked the Monsignor how he could relax. The Monsignor said, “Next Sunday, it may help if you put some vodka in the water pitcher. After a few sips everything should go smoothly.”

The next Sunday the new priest put the suggestion into practice and was able to talk up a storm. He felt great! However, upon returning to the rectory he found a note from the Monsignor.

Dear Father,

1. Next time sip rather than gulp.

2. There are 10 commandments, not 12.

3. There are 12 disciples, not 10.

4. David slew Goliath, he did not kick his ass.

5. We do not refer to the Cross as the “Big T”.

6. We do not refer our Savior, Jesus Christ and his Apostles as “J.C. and the Boys.

7. The Father, the Son, and the Holy Ghost are not referred to as “Big Daddy, Junior, and the Spook.”

8. We don t refer to Judas as “El Finko”.

9. The Pope is consecrated not constipated or castrated, and we don t refer to him as “The Godfather”

10. When Jesus broke the bread at the Last Supper he said, “Take this and eat it, for it is my body, he did not say, “Eat me.”

11. It is always the Virgin Mary, never “Mary with the Cherry”.

99. VỐTCA TRONG BÀI GIẢNG ĐẠO

Một linh mục mới cảm thấy rất căng th ẳng trướ c đám đông tín đồ đến n ỗi ông hầu như không nói được. Trước khi xuất hiện lần thứ hai để giảng đạo, ông hỏi Đức ông làm thế nào để cảm thấy thoải mái. Đức ông nói:”Chủ nhật tới, nếu ông bỏ một ít vốtca vào bình đựng nước có thể tình hình sẽ tốt hơn. Sau vài lần nhấm nháp, mọi thứ sẽ trở nên trôi chảy.”

Chủ nhật tiếp theo, v ị linh mục mới thi hành lời đề nghị và có thể nói như gió. Ông cảm thấy rất tuyệt ! Tuy nhiên, khi quay về nhà, ông thấy một tờ giấy ghi của Đức ông.

Cha thân mến,

1. Lần tới nên nhấm nháp hơn là uống từng ngụm.

2. Có 10 điều răn, không phài 12.

3. Có 12 thánh tông đồ, không phải 10.

4. David quay Goliath, David không đá đít Goliath.

5. Chúng ta không nói tới cây thập tự như một “chữ T lớn”.

6. Chúng ta không nói tới Đấng Cứu Thế, Jesus Christ và các thánh tông đồ là “J.C và Những Chàng Trai.”

7. Cha, Con và Chúa thánh thần không được nói tới như “Cha lớn, Con, và Ma quỷ.

8. Chúng ta không nói Judas là “El Finko”.

9. Giáo Hoàng được phong thánh không bị táo bón hoặc bị thiến, và chúng ta không gọi ngài là “Cha Đỡ Đầu”

10. Khi Chúa bẻ bánh mì ở Bữa ăn Cuối cùng, ngài nói:”Hãy nhận cái này và ăn, vì nó là thân thể ta, ngài không nói:”Hãy ăn ta.”

11. Không bao giờ có “Mẹ Mary với trái anh đào” mà luôn luôn là Đức Mẹ Mary Đồng Trinh.

1,077 total views, 1 views today

October 9 2015

Funny bilingual English Vietnamese jokes 9 – Truyện cười song ngữ p9

 1. MOTHERLY ADVICE

 

“I m ashamed of you,” the mother said. “Fighting with your best friend is a terrible thing to do!” “He threw a rock at me!” the boy said. “So I threw one at him.”

 

The mother stated emphatically, “When he threw a rock at you, you should have come to me.” The boy quickly replied, “What good would that have done? My aim is much

 

better than yours.”

 

 1. LỜI KHUYÊN NGƯỜI MÁ

 

“Má mắc cỡ với con quá,” người má nói. “Đánh lộn v ới bạn thân của con là một việc làm thậm tệ !” “Nó ném đá vào con !” thằng bé nói. “Vì thế con ném nó một hòn.”

 

“Người má nhấn mạnh:”Khi nó ném đá vào con, con đã nên chạy về với má.”

 

Th ằng bé nhanh nhảu đáp lời:”Như vậy thì có tốt gì? Con ném trúng đích hơn má nhiều chứ.”

 

 1. A GOOD JOB

 

A father is asked by his friend, “Has your little boy decided what he wants to be when he grows up?” “Yes, he wants to be a garbage collector,” replied the boy s father.

 

His friend thought for a moment and responded, “That s a rather strange ambition to have for a career.”

 

“Well,” said the boy s father, “he thinks that garbage collectors only work on Tuesdays!”

 

 1. MỘT NGHỀ NGHIỆP TỐT

 

Một người cha được một người bạn hỏi:”Thằng nhỏ nhà anh đã quyết định làm gì khi nó lớn lên chưa?” “Rồi, nó muốn trở thành người thu gom rác,” người cha trả lời.

 

Ông bạn suy nghĩ một lúc rồi trả lời:”Đó là một ý muốn h ơi lạ cho một sự nghi ệp.” “Ồ,” người cha nói:”Nó nghĩ là những người thu gom rác chỉ làm việc vào thứ Ba!”

 

 1. WALK TO SCHOOL

 

Timmy was a little five year old boy that his Mom loved very much and, being a worrier, she was concerned about him walking to school when he started Kindergarten. She walked him to school the couple of days, but when he came home one day, he told his mother that he did not want her walking him to school everyday. He wanted to be like the “big boys.” He protested loudly, so she had an idea of how to handle it.

 

She asked a neighbor, Mrs. Goodnest, if she would surreptitiously follow her son to school, at a distance behind him that he would not likely notice, but close enough to keep a watch on him.

 

Mrs. Goodnest said that since she was up early with her toddler anyway, it would be a good way for them to get some exercise as well so she agreed.

 

The next school day, Mrs. Goodnest and her little girl, Marcy, set out following behind Timmy as he walked to school with another neighbor boy he knew. She did this for the whole week. As the boys walked and chatted, kicking stones and twigs, the little friend of Timmy noticed that this same lady was following them as she seemed to do every day all week.

 

Finally, he said to Timmy, “Have you noticed that lady following us all week? Do you know her?” Timmy nonchalantly replied, “Yea, I know who she is.”

 

The little friend said, “Well who is she?” “That s just Shirley Goodnest” Timmy said.

 

“Shirley Goodnest? Who the heck is she and why is she following us?”

 

“Well,” Timmy explained, “every night my Mom makes me say the 23rd Psalm with my prayers cuz she worries about me so much. And in it, the prayer psalm says, “Shirley Goodnest and Marcy shall follow me all the days of my life.” so I guess I ll just have to get used to it.”

 

 1. ĐI BỘ TỚI TRƯỜNG

 

Timmy là một thằng bé nhỏ năm tuổi được má th ương rất nhiều và, là mộ t ng ười hay lo, chị lo âu v ề việc chú đi tới trường khi chú bắt đầu đi nhà trẻ. Chị dẫn nó tới trường hai ngày, nhưng khi chú v ề nhà một ngày kia, chú nói với má rằng chú không muố n má dẫn chú tới trườ ng hàng ngày. Chú muốn giống như những “anh lớn.” Chú phản đối ầm ĩ, vì thế chị có một ý tưởng về việc làm thế nào để giải quyết chuyện đó.

 

Chị hỏi một ngườ i hàng xóm, bà Goodnest, bà có chịu bí mật đi theo đứa con của chị tới trường, giữ một khoảng cách phía sau chú mà chú không có khả năng chú ý, nhưng đủ gần để trông chừng chú.

 

Bà Goodnest nói rằng vì bà thức dậy sớm với đứa bé mới biết đi của bà cho nên đó là một cách hay để họ tập thể dục chút đỉnh nữa vì thế bà đồng ý.

 

Ngày đ i họ c tiếp theo, bà Goodnest và đứa con gái nhỏ, Marcy, khởi đi theo phía sau Timmy trong lúc chú đi bộ tới trường với một chú bé hàng xóm khác chú biết. Bà làm như thế trong cả tuần. Trong khi hai chú bé đi bộ và tán gẫu, đá những cục đá và cành cây con, chú bạn nhỏ của Timmy chú ý rằng bà này đang theo chúng có vẻ như bà làm vậy mỗi ngày cả tuần.

 

Cuối cùng, chú nói với Timmy:”Mày có chú ý tới bà kia theo tụi mình cả tuần không? Mày có biết bà ấy không?” Timmy thờ ơ trả lời:”Có, tao biết bà ấy là ai.”

 

Thằng bạn nhỏ nói:”Ồ bà ta là ai?”

 

“Đó là bà Shirley Goodnest” Timmy nói.

 

“Shirley Goodnest? Bà ấy là bà chết dẫm nào và tại sao bà ấy theo tụi mình?”

 

“À,” Timmy giải thích, “mỗi t ối má tao bắt tao đọc bào Thánh ca số 23 với lời cầu nguyện vì má tao lo về tao quá nhiều. Và trong đó, bài Thánh ca viết:”Shirley Goodnest và Marcy sẽ theo tôi suốt tất cả các ngày trong đời tôi.” Vì vậy tao đoán là tao sẽ phải quen với chuyện đó đi.”

 

 1. FRECKLES AND WRINKLES

 

An elderly woman and her little grandson, whose face was sprinkled with bright freckles, spent the day at the zoo. Lots of children were waiting in line to get their cheeks painted by a local artist who was decorating them with tiger paws.

 

“You ve got so many freckles, there s no place to paint!” A girl in the line said to the little fella. Embarrassed, the little boy dropped his head.

 

His grandmother knelt down next to him. “I love your freckles. When I was a little girl I always wanted freckles,” she said, while tracing her finger across the child s cheek. “Freckles are beautiful!”

 

The boy looked up, “Really?”

 

“Of course,” said the grandmother. “Why, just name me one thing that s prettier than freckles.”

 

The little boy thought for a moment, peered intensely into his grandma s face, and softly whispered, “Wrinkles.”

 

 1. TÀN NHANG VÀ NẾP NHĂN

 

Một bà lão và đứa cháu nhỏ của bà vớ i khuôn mặt rắc đầy những tàn nhang sáng đang chơi một ngày trong vườn thú. Nhiều trẻ em đang đợi trong hàng để được vẽ má bởi một họa sĩ địa phương, người đang

 

trang trí cho chúng với những vuốt cọp.

 

“Mày có quá nhiều tàn nhang, không có chỗ nào để vẻ hết!” Một đứa con gái trong hàng nói với chú bé. Chú bé lúng túng cúi đầu xuống.

 

Bà củ a chú quỳ xuống sát chú. “Bà thích những n ếp nhăn củ a cháu. Khi bà còn là một đứa con gái, bà luôn luôn muốn có tàn nhang,” bà nói trong khi đưa ngón tay ngang qua má đứa bé. “Tàn nhang là đẹp!”

 

Chú bé nhìn lên:”Thật à?”

 

“Dĩ nhiên,” bà nói. “Thế nào, chỉ cho bà một thứ đẹp hơn tàn nhang đi.”

 

Chú nhỏ nghĩ một lúc, nhìn chằm chằm vào mặt bà và thì thầm nhẹ nhàng:”Nếp nhăn.”

 

 1. IRREPLACEABLE

 

My six-year-old grandson called his mother from his friend Charlie s house and confessed he had broken a lamp when he threw a football in their living room.

 

“But, Mom,” he said, brightening, “you don t have to worry about buying another one. Charlie s mother said it was irreplaceable.”

 

 1. KHÔNG THỂ THAY THẾ ĐƯỢC

 

Đứa cháu trai sáu tuổi của tôi gọi điện thoại cho mẹ nó từ nhà bạn Charlie và thú nhận nó đã làm bể một cái đèn khi nó quăng một trái banh vào phòng khách của họ.

 

“Nhưng, má à,” nó nói với vẻ tươi tỉnh, “má không phải lo việc mua một cái khác.Má Charlie nói nó không thể thay thế được.”

 

 1. ABSTRACT NOUN

 

“An abstract noun,” the teacher said, “is something you can think of, but you can t touch it. Can anyone give me an example of one?”

 

“Sure,” a boy replied. “How about my dad s new car.”

 

 1. DANH TỪ TRỪU TƯỢNG

 

“Một danh từ trừu tượ ng,” giáo viên nói “là một cái gì đó các em có thể nghĩ tới nhưng các em không thể chạm tới được.Ai có thể cho cô một ví dụ?”

 

“Thưa cô,” một nam sinh lên tiếng. “Chiếc xe hơi mới của ba em được không ạ.” Tôn giáo và thần linh

 

 1. THE AMISH HAVE A SENSE OF HUMOR TOO

 

While driving in Pennsylvania, a family caught up to an Amish carriage. The owner of the carriage

 

obviously had a sense of humor, because attached to the back of the carriage was a hand printed sign…

 

“Energy efficient vehicle. Runs on oats and grass. Caution: Do not step on exhaust.”

 

 1. NGƯỜI GIÁO PHÁI AMISH CŨNG CÓ ÓC KHÔI HÀI

 

Trong khi đang lái ở Pennsylvania (một bang Hoa Kỳ – ND), một gia đình bắt kịp một chiếc xe ngựa của giáo phái Amish. Chủ xe hẳn nhiên có óc khôi hài, vì gắn vào sau xe là một biểu tượng in hình bàn tay …

 

“Phương tiện vận tải có hiệu suất năng lượng cao. Chạy bằng yến mạch và cỏ.Chú ý: Không dẫm lên đồ xả.”

 

 1. ARTHRITIS …

 

A drunk man who smelled like beer sat down on a subway seat next to a priest. The man s tie was stained, his face was plastered with red lipstick, and a half empty bottle of gin was sticking out of his torn coat pocket. He opened his newspaper and began reading. After a few minutes the man turned to the priest and asked,” Say, Father, what causes arthritis?”

 

“My Son, it s caused by loose living, being with cheap, wicked women, too much alcohol and a contempt for your fellow man, sleeping around with prostitutes and lack of bath.”

 

“Well, I ll be damned,” the drunk muttered, returning to his paper.

 

The priest, thinking about what he had said, nudged the man and apologized. “I m very sorry. I didn t mean to come on so strong. How long have you had arthritis?”

 

“I don t have it, Father. I was just reading here that the Pope does”.

 

 1. VIÊM KHỚP …

 

Một người đàn ông say xỉn sực mùi bia ngồi xuống trên mộ t gh ế mêtrô kề bên một linh mục. Cà vạt của ng ười đàn ông vấy bẩn, mặt ông ta dính đầy những v ết son đỏ , và một nửa chai rượu gin trố ng rỗng chìa ra khỏi túi áo choàng rách của ông ta. Ông ta mở tờ báo và bắt đầu đọc. Sau một vài phút, người đàn ông quay lại vị linh mục và hỏi:” Hãy nói, thưa cha, cái gì gây ra viêm khớp?”

 

“Con ơi, nó được gây ra bởi đời sống phóng túng, ăn ở với đàn bà mạt hạng,

 

tội lỗi, bởi quá nhiều rượu cồn và một sự khinh thường đối với người bạn của con, ngủ với gái điếm và thiếu tắm rửa.”

 

“ Thôi, ta sẽ bị chửi,” người xỉn lẩm bẩm, quay lại với tờ báo.

 

Vị linh mục, nghĩ v ề những đ iều ông ta đã nói, dùng khuỷu tay huých người đàn ông và xin lỗi:” Tôi rất lấy làm tiếc. Tôi không có ý nói nặng. Con bị viêm khớp bao lâu rồi?”

 

“Con không bị, thưa cha. Con chỉ đọc ở đây rằng Đức Giáo Hoàng bị.”

 

 1. TOO MUCH OF A GOOD THING?

 

A recently married minister went to his congregation, informed them of his wife s pregnancy and asked for a raise that would allow him a reasonable salary. After deliberation it was agreed that the increase in family size warranted the raise.

 

After six births in six years the congregants called a meeting to complain that the cost was becoming burdensome. Things got contentious.

 

Finally, the minister stood at the altar and said, a little angrily, “Having children is an act of God!” “Snow and rain are acts of God too.” a man at the back of the room said, “But most of us wear rubbers.”

 

 1. QUÁ NHIỀU VIỆC TỐT?

 

Một mụ c sư mớ i cưới vợ đ i đến giáo đoàn, báo cho họ biết vợ ông đã mang thai và xin tăng một mức lương hợp lý. Sau khi bàn bạc họ đồng ý rằng sự tăng nhân khẩu trong gia đình là lý do tăng lương.

 

Sau sáu lần sinh trong sáu năm các thành viên giáo đoàn triệu tập một cuộc họp để chỉ trích rằng phí tổn đang trở nên nặng nề. Vụ việc gây ra nhiều tranh cãi.

 

Cuối cùng, mục sư đứng tại bàn thờ và nói một cách hơi tức giận:” Sinh con là một hành vi của Chúa!”

 

“ Tuyết và mưa cũng là những hành vi của Chúa,” một người đàn ông ở cuối phòng nói. “Nhưng phần lớn chúng ta mặc áo mưa.”

 

 1. WHY DO YOU WEAR THE COLLAR THAT WAY?

 

An old Jewish man was once on the subway and he sat down next to a younger man. He noticed that the young man had a strange kind of shirt collar. Having never seen a priest before, he asked the man, “Excuse me sir, but why do you have your shirt collar on backwards?”

 

The priest became a bit flustered but politely answered “I wear this collar because I am a Father.”

 

The Jewish man thought a second and responded “Sir I am also a Father but I wear my collar front-ways. Why do you wear your collar so differently?”

 

The priest thought for a minute and said “Sir, I am the father for many.”

 

The Jewish man quickly answered “I too am the father of many. I have four sons, four daughters and too many grandchildren to count. But I wear my collar like everyone else does. Why do you wear it your way?” The priest who was beginning to get exasperated thought and then blurted out “Sir, I am the father for hundreds and hundreds of people.”

 

The Jewish man was taken aback and was silent for a long time. As he got up to leave the subway train, he leaned over to the priest and said “Mister, maybe you should wear your pants backwards.”

 

 1. TẠI SAO ÔNG MẶC CỔ ÁO KIỂU ĐÓ?

 

Một ông già Do Thái có lần đ i xe đ iện ngầm và ông ta ngồi cạnh một ngườ i đàn ông trẻ hơ n.Ông ta chú

 

ý rằng người đàn ông trẻ có một kiểu áo sơ mi lạ.Trước giờ chưa từng gặp một linh mục, ông ta hỏi người đàn ông:”Xin lỗi, thưa ông, vì sao ông mặc cổ áo sơ mi phía sau?”

 

Vị linh mục hơi bối rối một tí nhưng lịch sự trả lời:”Tôi mặc cổ áo này vì tôi là cha.”

 

Ông già Do Thái suy nghĩ một giây và đáp lại:”Thưa ông, tôi cũ ng là cha nhưng tôi mặc cổ áo ra trước.Tại sao ông mặc cổ áo quá khác lạ?” Vị linh mục suy nghĩ trong một giây và nói:”Thưa ông, tôi là cha của nhiều người.”

 

Ông già Do Thái mau miệng trả lời:”Tôi cũng là cha của nhiều người.Để đếm tôi có bốn trai, bốn gái và rất nhiều cháu.Nhưng tôi mặc cổ áo giống như mọi người khác đều mặc.Tại sao ông mặc cổ áo theo kiểu của ông?”

 

Vị linh mục bắt đầu có ý nghĩ bực tức và sau đó nói thẳng ra:”Thưa ông, tôi là cha của hàng trăm và hàng trăm người.”

 

Ông già Do Thái sửng sốt và im lặng mộ t lúc lâu.Trong lúc ông ta đứng lên để rời tàu điện ngầm, ông ta ngã người về phía linh mục và nói:”Thưa ông, có lẽ ông nên mặc quần ngược về phía sau.”

864 total views, no views today

October 6 2015

Funny bilingual vietnamese English jokes 8– Truyện cười song ngữ P8

 1. CHILDREN WORDS

 

A group of professional people posed this question to a group of 4-to-8 -year-olds: “What does love mean?” The answers they got were broader and deeper than anyone could have imagined. See what you think.

 

“When my grandmother got arthritis, she couldn t bend over and paint her toenails anymore. So my grandfather does it for her all the time, even when his hands got arthritis too. That s love.”

 

Rebecca, age 8

 

“Love is when a girl puts on perfume and a boy puts on shaving cologne and they go out and smell each other.” Karl, age 5

 

“Love is when you go out to eat and give somebody most of your French fries without making them give you any of theirs.”

 

Chrissy, age 6

 

“Love is when someone hurts you. And you get so mad but you don t yell at them because you know it would hurt their feelings.”

 

Samantha, age 7

 

“Love is what makes you smile when you re tired.” Terri, age 4

 

“Love is when my mommy makes coffee for my daddy and she takes a sip before giving it to him, to make sure the taste is OK. ”

 

Danny, age 7

 

“Love is when you kiss all the time. Then when you get tired of kissing, you still want to be together and you talk more. My Mommy and Daddy are like that. They look gross when they kiss. ”

 

Emily, age 8

 

“Love is what s in the room with you at Christmas if you stop opening presents and listen.” Bobby, age 5

 

“If you want to learn to love better, you should start with a friend who you hate.” Nikka, age 6

 

“When you tell someone something bad about yourself and you re scared they won t love you anymore. But then you get surprised because not only do they still love you, they love you even more.”

 

Matthew, age 7

 

“There are two kinds of love. Our love. God s love. But God makes both kinds of them.” Jenny, age 8

 

“Love is when you tell a guy you like his shirt, then he wears it everyday.” Noelle, age 7

 

“Love is like a little old woman and a little old man who are still friends even after they know each other so well.” Tommy, age 6

 

“During my piano recital, I was on a stage and scared. I looked at all the people watching me and saw my daddy waving and smiling. He was the only one doing that. I wasn t scared anymore.”

 

Cindy, age 8

 

“My mommy loves me more than anybody. You don t see anyone else kissing me to sleep at night.” Clare, age 5

 

“Love is when mommy gives daddy the best piece of chicken.” Elaine, age 5

 

“Love is when mommy sees daddy smelly and sweaty and still says he is handsomer than Robert Redford.” Chris, age 8

 

“Love is when your puppy licks your face even after you left him alone all day.” Mary Ann, age 4

 

“I know my older sister loves me because she gives me all her old clothes and has to go out and buy new ones.” Lauren, age 5

 

“I let my big sister pick on me because my Mom says she only picks on me because she loves me. So I pick on my baby sister because I love her.”

 

Bethany, age 4

 

“When you love somebody, your eyelashes go up and down and little stars come out of you.” Karen, age 7

 

“Love is when mommy sees daddy on the toilet and she doesn t think it s gross.” Mark, age 8

 

“You really shouldn t say I love you unless you mean it. But if you mean it, you should say it a lot. People forget.” Jessica, age 8

 

“God could have said magic words to make the nails fall off the cross, but He didn t. That s love.” Max, age 5

 

 1. NGÔN TỪ TRẺ EM

 

Một nhóm người chuyên nghiệp đặt câu hỏi này:” Tình yêu nghĩa là gì?” cho một nhóm trẻ em 4 – 8 tuổi.

 

Những câu trả lời thu đượ c thì sâu và rộng hơn bất cứ ngườ i nào có th ể tưở ng tượng. Hãy xem nh ững gì bạn nghĩ. “Khi bà của cháu bị viêm kh ớp, bà không thể cúi người và sơn móng chân được nữa. Vì thế ông cháu lúc nào cũng sơn móng chân cho bà, ngay cả khi hai bàn tay ông bị viêm khớp. Đó là tình yêu.”

 

Rebecca, 8 tuổi.

 

“Yêu là khi con gái xức nước hoa và con trai xức nước cạo râu côlônhơ và họ đi chơi và ngửi lẫn nhau.” Karl, 5 tuổi

 

“Yêu là khi bạn đi ăn ngoài và cho ai đó phần lớn khoai tây chiên của bạn mà không làm người ta đưa bạn bất cứ cái gì của họ.”

 

Chrissy, 6 tuổi

 

“Yêu là khi ai đ ó làm bạn đau đớn. Và bạn phát khùng dễ sợ nhưng bạn không la hét họ vì bạn biết điều đó sẽ làm tổn thương tự ái của họ.”

 

Samantha, 7 tuổi

 

“Tình yêu là cái làm bạn mỉm cười khi bạn mệt.” Terri, 4 tuổi

 

“Tình yêu là khi má cháu pha cà phê cho ba cháu và má uống một ngụm trước khi đưa cho ba để bảo đảm rằng vị cà phê thì được rồi.”

 

Danny, 7 tuổi

 

“Yêu là khi lúc nào bạn cũng hôn. Sau đó bạn mệt mỏi vì hôn, nhưng bạn vẫn mu ốn ở bên cạnh nhau và bạn nói chuyện nhiều nữa. Má cháu và ba cháu thì giống như vậy. Ba với má cháu trông thô thô khi hôn nhau.”

 

Emily, 8 tuổi

 

“Tình yêu là cái ở trong căn phòng với bạn lúc Nô-en nếu bạn ngừng mở quà tặng và lắng nghe.” Bobby, 5 tuổi

 

“Nếu b ạn muốn học để yêu tốt hơn, bạn nên bắt đầu với một người bạn mà bạn ghét.” Nikka, 6 tuổi

 

“Khi bạn kể người ta nghe cái gì đ ó xấu về bạn và bạn sợ họ sẽ không yêu bạn nữa. Nhưng sau đó bạn trở nên ngạc nhiên không chỉ bởi vì họ còn yêu bạn mà họ còn yêu bạn hơn.”

 

Matthew, 7 tuổi

 

“Có hai thứ tình yêu. Tình yêu của chúng ta. Tình yêu của Chúa. Nhưng Chúa tạo ra cả hai thứ tình yêu.” Jenny, 8 tuổi

 

“Yêu là khi bạn nói với một anh chàng bạn thích áo sơ mi của anh ta, sau đó anh ta mặc nó hằng ngày.” Noelle, 7 tuổi

 

“Yêu giố ng như một bà lão nhỏ và một ông lão nhỏ vẫn làm bạn với nhau ngay cả sau khi họ biết nhau quá rõ.” Tommy, 6 tuổi

 

“Trong cu ộc biễu diễn độ c tấu piano của cháu, cháu ở trên sân kh ấu và đang sợ hãi. Cháu nhìn tất cả mọi người đang xem cháu và thấy ba cháu đang vẫy tay và mỉm cười. Ba cháu là người duy nhất làm điều đó. Cháu không còn sợ nữa.”

 

Cindy, 8 tuổi

 

“Má cháu yêu cháu hơn bất cứ ai. Các cô chú sẽ không thấy bất cứ người nào hôn cháu để đi ngủ vào buổi tối.” Clare, 5 tuổi

 

“Yêu là khi má đưa cho ba miếng thịt gà ngon nhất.” Elaine, 5 tuổi

 

“Yêu là khi má thấy ba nặng mùi và đầy mồ hôi nhưng vẫn nói ba đẹp trai hơn Robert Redford.” Chris, 8 tuổi

 

“Tình yêu là khi con cún của bạn liếm mặt bạn ngay cả sau khi bạn đã để nó ở nhà một mình cả ngày.” Mary Ann, 4 tuổi

 

“Cháu biết chị cháu yêu cháu vì chị cho cháu tất cả quần áo cũ của chị và phải đi mua bên ngoài những món đồ mới.”

 

Lauren, 5 tuổi

 

“Cháu để cho chị lớn cháu rầy la cháu vì má cháu nói chị cháu chỉ rầy la cháu vì chị yêu cháu. Vì thế cháu rầy đứa em nhỏ của cháu vì cháu yêu nó.”

 

Berthany, 4 tuổi

 

“Khi b ạn yêu ai đó, lông mi của bạn giật lên giật xuống và những ngôi sao nhỏ bay ra khỏi người bạn.” Karen, 7 tuổi

 

“Yêu là khi má thấy ba trong toa-lét và má không nghĩ như vậy là gớm.” Mark, 8 tuổi

 

“Bạn th ực sự không nên nói “Em yêu anh” trừ phi bạn muốn nói điều đó. Nhưng nếu bạn muốn nói điều đó, bạn nên nói nhiều về nó. Người ta sẽ quên.”

 

Jessica, 8 tuổi

 

“Chúa có thể nói những lời nhiệm màu để làm những cây đinh rơi khỏi thánh giá, nhưng Ngài không nói. Đó là tình yêu.”

 

Max, 5 tuổi

 

 1. THE CITY BOY AND A DONKEY

 

A City boy, John, moved to the desert and bought a donkey from an old farmer for $100. The farmer agreed to deliver the mule the next day.

 

The next day, the farmer drove up and said, “Sorry, but I have some bad news, the donkey died.”

 

“Well, then, just give me my money back.” “Can t do that. I went and spent it already.” “OK, then, just unload the donkey.”

 

“What ya gonna do with him?” “I m going to raffle him off.”

 

“You can t raffle off a dead donkey!”

 

“Sure I can. Watch me. I just won t tell anybody he s dead.”

 

A month later the farmer met up with the city boy and asked, “Hey John, what happened with that dead donkey?” “I raffled him off. I sold five hundred tickets at two dollars a piece and made a profit of $898.00”

 

“Didn t anyone complain?”

 

“Just the guy who won. So I gave him his two dollars back.”

 

 1. THẰNG BÉ THÀNH THỊ VÀ CON LỪA

 

Mộ t thằng bé thành thị, John, chuyển t ới sa mạc và mua một con lừa từ một ông lão nông dân giá 100 đô la. Ông lão nông dân đồng ý giao con lừa ngày hôm sau.

 

Hôm sau, ngườ i nông dân chạy tới và nói:”Xin lỗi, nhưng tôi có tin buồn, con lừa đã chết.” “Thế à, vậy thì đưa tiền lại cho cháu.”

 

“Không được. Tôi đi và tiêu hết rồi.”

 

“Được rồ i, vậ y thì tống khứ con lừa qua cho cháu.” “Cháu sẽ làm gì với con lừa?”

 

“Cháu sẽ mở một giải thưởng xổ số.”

 

“Cháu không thể mở giải thưởng bằng một con cừu chết!”

 

“Chắc chắn cháu làm được. Chờ xem. Cháu sẽ không nói cho ai biết nó là con lừa chết.”

 

Một tháng sau người nông dân gặp đứa bé và h ỏi:”Này John, cái gì xảy đến vớ i con lừa chết?” “Cháu đã mở một giải thưởng xổ số. Cháu bán năm trăm vé giá 2 đô la mỗi vé và lời 898 đô la.” “Có ai thưa kiện gì không?”

 

“Chỉ có người thắng. Vì thế cháu trả lại anh ta 2 đô la.”

 

 1. LITTLE JOHNNY

 

Ten year old Johnny rushes home from school. He invades the fridge and is scooping out some cherry vanilla ice cream… when his mother enters the kitchen She says, “Put that away Johnny. You can t have ice cream now. It s too close to supper time. Go outside and play.”

 

Johnny whimpers and says, “There s no one to play with.”

 

Trying to placate him, she says, “OK. I ll play with you. What do you want to play?” He says, “I wanna play Mommie and Daddy.”

 

Trying not to register surprise, and to further appease him, she says, “Fine, I ll play. What do I do?” Johnny says, “You go up to the bedroom and lie down.”

 

Figuring that she can easily control the situation…Mom goes upstairs.

 

Johnny, feeling a bit cocky, swaggers down the hall and opens the utility closet. He dons his father’s old fishing hat. As he starts up the stairs he notices a cigarette butt in the ashtray on the end table. He picks it up and slips it in the corner of his mouth. At the top of the stairs he moves to the bedroom doorway.

 

His mother raises up and says, “What do I do now?”

 

In a gruff manner, Johnny says, “Get your ass downstairs and get that kid some ice cream!”

 

 1. CHÚ BÉ JOHNNY

 

Chú bé Johnny 10 tuổi chạy hộc tốc từ trường về nhà. Chú chiếm ngay cái tủ lạnh và đang vốc kem anh đào vani lên … thì má chú đ i vào nhà bếp. Bà nói:”Đặt cái đó đi chỗ khác, Johnny. Con không thể ăn kem bây giờ. Quá gần giờ ăn tối rồi. Đi ra ngoài và chơi đi.”

 

Johnny thút thít và nói:”Không có ai chơi với con.”

 

Cố dỗ chú, bà mẹ nói:”Đượ c rồi, má sẽ chơi vớ i con. Con muốn chơi gì?” Chú nói:”Con muốn chơi trò Ba và Má. Cố không lộ vẻ ngạc nhiên, và để dỗ chú thêm, bà nói:”Tốt, má sẽ chơi. Má

 

sẽ làm gì?”

 

Johnny nói:”Má sẽ đi lên buồng ngủ và nằm xuống.”

 

Nghĩ rằng bà có thể điều khiển tình hình dễ dàng … Bà đi lên lầu.

 

Johnny, cả m thấy hơ i tự mãn, vênh mặt đi xuống phòng ngoài và mở cử a phòng phục vụ. Chú mặc cái mũ câu cá cũ của ba. Trong lúc chú bắt đầu lên gác, chú chú ý thấy một mẩu thuốc lá trong cái gạt tàn thuốc ở cuối bàn. Chú nhặt lên và ngậm một bên mép. Lên đến lầu, chú đi tới cửa.

 

Má chú đứng dậy và nói:”Má làm gì bây giờ?”

 

Vớ i kiểu cách thô lỗ, chú nói:”Đồ con lừa đi xuống lầu và lấy kem cho thằng bé!”

 

 1. TOILET BRUSH

 

My son Zachary, 4, came screaming out of the bathroom to tell me he d dropped his toothbrush in the toilet. So I fished it out and threw it in the garbage.

 

Zachary stood there thinking for a moment, then ran to my bathroom and came out with my toothbrush. He held it up and said with a charming little smile, “We’d better throw this one out too then, cause it fell in the toilet a few days ago.”

 

 1. BÀN CHẢI CẦU TIÊU

 

Con trai tôi Zachary, 4 tuổi, đã kêu thất thanh từ nhà vệ sinh để cho tôi biết nó đã làm rớt bàn chải đánh răng vào toa lét. Vì thế tôi lấy nó ra và quăng vào giỏ rác.

 

Zachary đứng đó suy nghĩ một lúc, sau đ ó ch ạy vào toa lét của tôi và đi ra vớ i bàn chải đánh răng của tôi. Nó giơ lên và hơi cười thú vị nói:”Chúng ta cũng nên ném cái này đi nữa vì nó rơi vào toa lét vài hôm trước.”

 

 1. MOVING WITH JESUS

 

A family recently moved to New Jersey. The first night as the mother was putting her son, 2 1/2, to bed, she said, “Let s say our prayers to Jesus.”

 

The little boy asked, “Did he move with us too?”

 

 1. CHUYỂN NHÀ VỚI CHÚA GIÊXU

 

Mộ t gia đình gần đây chuyển tới New Jersey. Đêm đầu tiên trong khi người mẹ đang đặt đứa con trai hai tuổi rưỡi lên giư ờng, chị nói:”Hãy đọc những bài kinh cầu Chúa.”

 

Đứa nhỏ hỏi:”Ông ta cũng chuyển nhà với chúng ta à?”

 

 1. THE BIBLE

 

A father was approached by his small son, who told him proudly.”I know what the word Bible means!” His father smiled and replied….. “What do you mean, you know what the word Bible means ?”

 

The son replied, “I mean I figured out what the word stands for!”

 

“Okay,” said his father. “So, Son, what does the word Bible stand for?” “That s easy, Daddy…” said the boy, “It stands for Basic Information Before Leaving Earth .”

 

 1. KINH THÁNH

 

Một chú bé đi đến gần ông b ố, nói một cách tự hào:”Con biết ngh ĩa của t ừ “Kinh Thánh”!” Oâng b ố mỉm cười và trả l ời … “Con muốn nói gì, con bi ết nghĩa củ a từ Kinh Thánh (Bible) ?” Chú bé trả lời:”Con muốn nói là con đã luận ra từ đó viết tắt cho cái gì!”

 

“Được rồi,” ông bố nói. “Vậy thì con trai nói đi từ “Bible” là viết tắt của cái gì?”

 

“Dễ thôi bố … “ đứa bé nói. Nó là từ viết tắt của “Thông tin cơ bản trước khi rời khỏi Trái Đất ( Basic Information Before Leaving Earth ).”

 

 1. SWEARING

 

A little boy was caught swearing by his teacher. “Jeffrey,” she said, “you shouldn t use that kind of language. Where did you hear it?”

 

“My daddy said it.” he responded.

 

“Well, it doesn t matter,” explained the teacher, “you don t know even what it means.” “I do, so!” Jeffrey corrected. “It means the car won t start.”

 

 1. CHỬI THỀ

 

Một chú bé bị cô giáo bắt gặp chửi thề. “Jeffrey,” cô nói, “em không nên dùng loại ngôn từ đó. Em nghe nó ở đâu?”

 

“Ba em nói vậy.” chú trả lời.

 

“À, không sao,” cô giáo nói, “em thậm chí không biết nó có nghĩa gì.” “Em biết mà!” Jeffrey sửa lại. “Nó có nghĩa là chiếc xe không khởi động.”

 

 1. THE INCREDIBLY FINE ARCHER

 

A duke is hunting in a forest with his men-at-arms and servants when he comes upon a tree. Archery targets are painted all over it, and smack in the middle of each is an arrow.

 

“Who is this incredibly fine archer?” cries the duke. “I must find him.”

 

After continuing through the forest for a few miles, he comes across a small boy carrying a bow and arrow. Eventually the boy admits that it was he who

 

shot the arrows plumb in the center of all the targets.

 

“You didn t just walk up to the targets and hammer the arrows into the middle, did you?” asks the duke worriedly. “No my lord. I shot them from 100 paces. I swear it by all that I hold holy.”

 

“That is truly astonishing,” says the duke. “I hereby admit you into my service. But I must ask one favor in return. You must tell me how you came to be such an outstanding shot.”

 

“Well,” said the boy, “first I fire the arrow at the tree, and then I paint the target around it.”

 

 1. TAY CUNG ĐÁNG KINH NGẠC

 

Mộ t công tước đang đi săn trong rừng vớ i những người lính vũ trang và bầy tôi thì ông ta đến bên một cây rừng. Bia bắn cung được sơn lên khắp thân cây, và cắm đúng vào giữa mỗi cái là một mũi tên.

 

“Ai là cung thủ đáng kinh ngạc này?” công tước kêu lên. “Tôi phải tìm anh ta.”

 

Tiếp t ục xuyên qua rừng một vài d ặm, ông ta tình cờ gặp một chú bé mang cung tên. Cuối cùng chú bé thừa nhận chính chú bắn những mũi tên đúng ngay vào giữa những cái đích.

 

“Cháu không leo lên những cái đích và đóng những mũi tên vào giữa đích chứ, phải không?” vị công tước hỏi một cách lo lắng.

 

“Không, thưa ngài. Cháu bắn từ xa 100 bước. Cháu xin thề bằng tất cả những cái cháu cho là linh thiêng.”

 

“Đáng kinh ngạc th ật sự,” công tước nói. “Chính vì vậy ta sẽ thu nhận cháu. Nhưng ta muốn một sự đáp trả. Cháu phải cho ta biết làm thế nào chú trở thành một cung thủ ngoại hạng như vậy.”

 

“À,” đứa bé nói, “ trước tiên cháu bắn tên vào cây, sau đó cháu vẽ đích xung quanh nó.”

 

 1. QUESTIONS OF THE DAY

 

(As answered by elementary school students) How Do You Decide Who To Marry?

 

You got to find somebody who likes the same stuff. Like, if you like sports, she should like it. – Alan, age 10

 

No person really decides before they grow up who they re going to marry. God decides it all way before, and you get to find out later who you re stuck with.

 

– Kirsten, age 10

 

What is the Right Age To Get Married?

 

Twenty-three is the best age because you know the person FOREVER by then. – Camille, age 10

 

No age is good to get married at. You got to be a fool to get married. – Freddie, age 6

 

What Do Your Think Your Mom and Dad Have In Common? Both don t want any more kids.

 

– Lori, age 8

 

What Do Most People Do On A Date?

 

Dates are for having fun, and people should use them to get to know each other. Even boys have something to say if you listen long enough. – Lynnette, age 8

 

On the first date, they just tell each other lies, and that usually gets them interested enough to go for a second date.

 

– Martin, age 10

 

What Would You Do On A First Date That Was Turning Sour?

 

I d run home and play dead. The next day I would call all the newspapers and make sure they wrote about me in all the dead columns.

 

– Craig, age 9

 

When Is It Okay To Kiss Someone? When they re rich. – Pam, age 7

 

The law says you have to be eighteen, so I wouldn t want to mess with that. – Curt, age 7

 

The rule goes like this: If you kiss someone, then you should marry them & have kids with them. It s the right thing to do.

 

– Howard, age 8

 

Is It Better To Be Single or Married?

 

It s better for girls to be single but not for boys. Boys need someone to clean up after them. – Anita, age 9

 

How Would The World Be Different If People Didn t Get Married? There sure would be a lot of kids to explain, wouldn t there?

 

– Kelvin, age 8

 

How Would You Make a Marriage Work?

 

Tell your wife that she looks pretty even if she looks like a truck. – Ricky, age 10

 

 1. NHỮNG CÂU HỎI TRONG NGÀY

 

(Được những h ọc sinh tiểu họ c trả lời.) Bạn quyết định ai là người để cưới?

 

Bạn phải tìm ai đó thích những thứ như bạn. Chẳng hạn, nếu bạn thích thể thao, cô ấy nên thích thể thao Alan, 10 tuổi

 

Không ai thực sự quyết định họ sẽ cưới ai trước khi họ lớn lên. Chúa quyết định trước tất cả, và bạn phải

 

tìm ra ai là người bạn mắc duyên nợ sau đó. Kirsten, 10 tuổi

 

Tuổi nào là thích hợp để cưới?

 

Hai mươ i ba là tuổi tốt nhất vì bạn biết người đó mãi mãi lúc đó. Camille, 10 tuổi.

 

Không có tuổi nào là thích hợp để cưới cả. Bạn trở thành một thằng ngốc khi cưới. Freddie, 6 tuổi. Bạn nghĩ bố và mẹ có đi ểm gì chung? Cả hai đều không muốn có thêm con. Lori, 8 tuổi

Phần lớn người ta làm gì khi hẹn hò?

 

Hẹn hò là để làm vui, và người ta nên dùng những cuộc hẹn để hiểu biết lẫn nhau. Ngay cả con trai cũng có vài điều để nói nếu bạn nghe đủ lâu.

 

Lynnette, 8 tuổi

 

Trong lần hẹn đầu tiên, họ chỉ nói láo nhau, và điều đó thường làm họ cảm thấy thú vị đủ để hẹn lần hai. Martin, 10 tuổi

 

Bạn làm gì khi hẹn hò lần đầu mà trở nên tồi tệ đi?

 

Tôi sẽ chạy về nhà và giả chết. Ngày hôm sau tôi sẽ gọi tất cả các tờ báo và làm sao để bảo đảm là họ viết về tôi trên những cột cáo phó.

 

Craig, 9 tuổi

 

Khi nào thì hôn một người khác được? Khi họ giàu có. Pam, 7 tuổi

 

Luật nói rằng bạn phải được mười tám tuổi, vì thế tôi sẽ không muốn rắc rối với điều đó. Curt, 7 tuổi

 

Luật lệ thì như thế này: Nếu bạn hôn ai đó, sau đó bạn nên cưới họ và có con với họ. Đó là một việc làm đúng. Howard, 8 tuổi

 

Độc thân và có gia đình cái nào tốt hơn?

 

Con gái độc thân thì tốt hơn nhưng con trai thì không. Con trai cần có người để được giữ sạch sẽ. Anita, 9 tuổi

 

Làm thế nào để bạn để bạn giữ gìn một cuộc hôn nhân?

 

Nói vớ i vợ rằng cô ấy dễ thương ngay cả khi cô ta trông như một chiếc xe tải. Ricky, 10 tuổi

 

 1. PRIEST AND THE DOORBELL

 

A priest is walking down the street one day when he notices a small boy trying to press a doorbell on a house across the street. However, the doorbell is just out of his reach.

 

After watching the boy s efforts for some time, the priest moves closer to the boy s position. He steps smartly across the street, walks up behind the little fellow and, placing his hand kindly on the child s shoulder, leans over and gives the doorbell a ring.

 

Crouching down to the child s level, the priest smiles benevolently and asks, “And now what, my little man?” The boy turns and yells, “NOW WE RUN!”

 

 1. VỊ LINH MỤC VÀ CHUÔNG CỬA

 

Vào một ngày kia một vị linh mục đang đi trên đường thì ông ta chú ý th ấy một chú bé đang cố gắng nhấn chuông cửa trên một cái nhà bên kia đường. Tuy vậy, cái chuông ở ngoài tầm với của chú.

 

Sau khi xem những cố gắng của chú bé trong một lúc, linh mục tiến gần hơn về ch ỗ chú bé. Ông bước nhanh qua đường, đi lại phía sau chàng trai nhỏ và dịu dàng đặt trên vai đứa trẻ, nghiêng người về trước và nhấn chuông. Cuối xuống đứa bé, linh mục cười nhân từ và hỏi:”Và bây giờ đến cái gì, ông nhỏ?”

 

Thằng bé quay ra và la:”Bây giờ thì chạy !”

 

907 total views, 1 views today

Category: Funny | LEAVE A COMMENT
October 5 2015

Funny bilingual vietnamese English jokes 7– Truyện cười song ngữ P7

 1. MY THREE CHEAP SONS

 

The wealthy old gentleman and his wife were celebrating their 35th wedding anniversary and their three grown sons joined them for dinner. The old man was rather irritated when he discovered none of the boys had bothered to bring a gift,

 

and after the meal, he drew them aside.

 

“You re all grown men,” he said, “and old enough to hear this. Your mother and I have never been legally married.” “What?” gasped one of the sons. “Do you mean to say we re all bastards?”

 

“Yes,” snapped the old man, “and cheap ones, too!”

 

 1. BA ĐỨA CON TRAI RẺ TIỀN CỦA TÔI

 

Một ông già thượng lưu giàu có và vợ làm lễ k ỷ niệm 35 n ăm ngày cướ i và ba người con trai lớn của họ cũng dự bữa ăn tối. Ông già hơi tức giận khi khám phá ra không ai trong những người con trai đã quan tâm đến một món quà và sau bữa tiệc, ông kéo ba người đứng bên cạnh.

 

“Tụi mày tất cả đều là những người đàn ông trưởng thành,” ông nói, và đã đủ lớn để nghe điều này. Mẹ tụi mày và tao chưa bao giờ cưới nhau chính thức.”

 

“Cái gì?” mộ t trong những đứa con há hốc miệng kinh ngạc. “Ý ba muốn nói tụi con tất cả đều là con hoang?” “Đúng,” ông già ngắt lời, “ và còn là những đứa rẻ tiền nữa!”

 

 1. THE GIFTS …

 

Three sons left home, went out on their own and prospered. Getting back together they discussed gifts they were able to give their elderly mother. The first said, “I built a big house for our mother.”

 

The second said, “I sent her a Mercedes with a driver.”

 

The third smiled and said, “Ha, I got you both beat. Remember how mother loved to read the Bible? And you know that she can t see very well? Well, I sent her an amazing parrot that recites the entire Bible. It took Church elders 14 years to teach him. Mom just has to name the chapter and verse and the parrot will recite it.”

 

Soon thereafter, mom sent out her letters of thanks:

 

“Adam,” she wrote one son, “The house you built is so big. I live in only one room, but I have to clean the whole house.”

 

“Jon,” she wrote to another, “I am too old to travel and stay at home most of the time, so I rarely use the Mercedes. And the driver is so rude!”

 

“Dearest Gerald,” she wrote to her third son, “You have the good sense to know what your mother likes. The chicken was absolutely delicious…”

 

 1. NHỮNG MÓN QUÀ

 

Ba ngườ i con trai rời gia đình, mỗi người mỗi đường và đều phát tài. Lúc cùng nhau trở về, h ọ bàn bạc về những món quà h ọ có thể tặng cho người mẹ già. Ngườ i đầu tiên nói:”Anh sẽ xây một căn nhà lớn cho mẹ chúng ta.” Người thứ hai nói:”Em sẽ gửi cho mẹ một chiếc Mercedes cùng với tài xế.”

 

Người thứ ba cười và nói:”Ha, em sẽ hơn hẳn hai anh. Hãy nhớ mẹ thích đọc Kinh Thánh như thế nào? Và hai anh biết rằng mẹ nhìn không tốt? A, em sẽ gửi mẹ một con vẹt đáng kinh ngạc có thể đọc thuộc lòng cả bộ Kinh Thánh.Mất 14 năm để mấy bậc huynh trưởng chức sắc nhà thờ dạy nó. Mẹ chỉ phải gọi tên chương sách và tiết ra và con vẹt sẽ đọc lên.”

 

Chẳng bao lâu sau đó, bà mẹ gửi những lá thư cảm ơn:

 

“Adam,” bà viết cho một đứa con, “Căn nhà con xây quá to. Mẹ chỉ sống trong một phòng nhưng mẹ phải lau cả căn nhà.”

 

“Jon,” bà viết cho đứa thứ hai, “Mẹ quá già để đi đây đó và ở nhà phần lớn thời gian, vì vậy mẹ hiếm khi dùng chiếc Mercedes. Và tài xế thì quá hỗn láo!”

 

“Gerald yêu quý nhất của mẹ,” bà viết cho đứa con thứ ba, “Con có lương thức tốt biết mẹ thích gì. Con chim tuyệt ngon …”

 

62 .BANTER BIT

 

The young wife was in tears when she opened the door for her husband. “I ve been insulted,” she sobbed. “Your mother insulted me.”

 

“My mother!” he exclaimed. “But she is a hundred miles away.” “I know, but a letter came for you this morning and I opened it.” He looked stern, “I see, but where does the insult come in?”

 

“In the postscript,” she answered. “It said: Dear Alice, don t forget to give this letter to George. ”

 

 1. MỘT TÍ GIỄU CỢT

 

Người vợ trẻ đầy nướ c mắt khi cô mở cửa cho chồng.”Em vừa bị xúc phạm,” cô nức nở. “Má anh xúc phạm em.” “Má anh!” chồng kêu lên. “Nhưng bà ở xa hàng trăm dặm.”

 

“Em biết, nhưng một lá thư cho anh đến sáng nay và em mở nó.”

 

Người chồng trông có vẻ cứng rắn:”Anh biết, nhưng lời xúc phạm từ đâu đến?”

 

“Trong phần tái bút,” cô trả lời. Nó được viết:” Alice yêu quý, đừng quên đưa lá thư này cho George.”

 

 1. MA, GUESS WHO I’M GOING TO MARRY

 

A young man excitedly tells his mother he s fallen in love and is going to get married. He says, “Just for fun, Ma, I m going to bring over three women and you try and guess which one I m going to marry.” The mother agrees.

 

The next day he brings three beautiful women into the house and sits them down on the couch and they chat for a while. He then says, “Ok, Ma. Guess which one I m going to marry.” She immediately replies, “the red-head in the middle.”

 

He was surprised that his mother was able to guess the correct woman, “How do you know?!” The mother replies, “I don t like her!”

 

 1. MÁ, ĐOÁN XEM CON SẼ CƯỚI AI

 

Một thanh niên háo hức nói với má anh ta anh ta đ ã yêu và sẽ cưới vợ. Anh ta nói:”Để làm vui, má, con sẽ đem về nhà 3 người đàn bà và má hãy cố đoán con sẽ cưới ai.” Người má đồng ý.

 

Ngày hôm sau anh ta đem v ề ba phụ n ữ đẹp vô nhà và mời họ ngồi vào trường kỷ và họ tán gẫu một lúc.Sau đó anh ta nói:”Được rồi, má. Đoán thử con sẽ cưới ai.” Bà ta trả lời ngay lập tức:”Cô tóc hoe đỏ ở giữa.”

 

Anh ta ngạc nhiên rằng má anh ta có thể đoán đúng người phụ nữ:”Làm sao má biết?!” Bà má đáp:”Má không thích cô ta!”

 

 1. GOING OUT IN STYLE …

 

Unable to attend the funeral after his father died, a son who lived far away called his brother and told him, “Do something nice for Dad and send me the bill.”

 

Later, he got a bill for $200.00, which he paid. The next month, he got another bill for $200.00, which he also paid, figuring it was some incidental expense.

 

Bills for $200.00 kept arriving every month, and finally the man called his brother again to find out what was going on.

 

“Well,” said the other brother, “you said to do something nice for Dad. So I rented him a tuxedo.”

 

 1. RA ĐI HỢP MỐT …

 

Không thể dự đám tang sau khi ba chết, một người con trai sống xa nhà gọi điện cho anh trai và nói:”Làm cái gì hay cho ba đi và gửi em cái hóa đơn.”

 

Sau đó, anh ta nhận một cái hóa đơn 200 đô la, anh ta trả. Tháng sau, anh ta nhận một cái hóa đơn khác 200 đô la, anh ta cũng trả, tính như một món chi tiêu phụ.

 

Những cái hóa đơn 200 đô la vẫn tiếp tục tới mỗi tháng, và cuối cùng người đàn ông gọi điện anh trai một lần nữa để tìm ra chuyện gì đang xảy ra.

 

“À,” người anh kia trả lời, “em nói làm cái gì đó hay cho ba. Vì vậy anh thuê cho ba một cái áo xmốckinh. Trẻ em

 

 1. GOD IS WATCHING

 

The children were lined up in the cafeteria of a Catholic school for lunch. At the head of the table was a large pile of apples. The nun had made a note, “Take only one, God is watching.”

 

Moving through the line, to the other end of the table, was a large pile of chocolate chip cookies. One of the boys had written a note, “Take all you want, God is watching the apples.”

 

 1. CHÚA ĐANG THEO DÕI

 

Bọn trẻ được xếp hàng ở một quán ăn tự phục vụ của một trường đạo Thiên Chúa để ăn tr ưa. Ở phía đầu của cái bàn là một đống táo lớn.Bà xơ đã viết một dòng ghi chú, “ Lấy chỉ một thôi, Chúa đang theo dõi.”

 

Đi đến cuối hàng, t ới đầu hàng bên kia là một đống lớn bánh quy sôcôla.Một đứa trẻ đã viết một dòng chú, “ Lấy tất cả những gì bạn muốn, Chúa đang theo dõi những trái táo.”

 

 1. TWO KIDS …

 

Two little kids are in a hospital, lying next to each other, outside the operating room. The first kid leans over and asks, “What are you in here for?” The second kid says, “I’m in here to get my tonsils out and I’m a little nervous.” The first kid says, “You’ve got nothing to worry about. I had that done when I was four. They put you to sleep, and when you wake up they give you lots of Jell-O and ice cream. It’s a breeze.” The second kid then asks, “What are you here for?” The first kid says, “A circumcision.” And the second kid says, “Whoa, I had that done when I was born, couldn’t walk for a year.”

 

 1. HAI ĐỨA TRẺ …

 

Hai đứa nhỏ đang ở trong b ệnh viện, nằm sát nhau bên ngoài phòng phẫu thuật.Đứa trẻ đầu tiên nghiêng người và hỏi:”Tại sao cậu vào đ ây?” Đứa trẻ thứ hai nói:” Tớ nằm đây để lấy amiđan ra và tớ hơ i sợ.” Đứa trẻ thứ nhất nói:”Cậu không việc gì lo lắng cả.Tớ đã đượ c ng ười ta mổ khi tớ bốn tuổi.Họ làm cậu ngủ, và khi cậu thức d ậy họ cho cậu nhiều mứt cô đặc và kem. Dễ thôi.” Sau đó đứa trẻ th ứ hai hỏi:”Tại sao cậu vào đây?” Đứa thứ nhất nói:” Cắt bao quy đầu.” Và đứa thú hai nói:” Ô, tớ được người ta cắt khi tớ sinh ra, không thể đi trong một năm.”

 

 1. TROUBLE MAKERS …

 

In a certain suburban neighborhood, there were two brothers, 8 and 10 years old, who were exceedingly mischievous. Whenever something went wrong in the neighborhood, it turned out they had a hand in it. Their parents were at their wits end trying to control them. Hearing about a minister nearby who worked with delinquent boys, the mother suggested to the father that they ask the minister to talk with the boys. The father agreed.

 

The mother went to the minister and made her request. He agreed, but said he wanted to see the younger boy first and alone. So the mother sent him to the minister. The minister sat the boy down on the other side of his huge, impressive desk. For about five minutes they just sat and stared at each other.

 

Finally, the minister pointed his forefinger at the boy and asked, “Where is God?”

 

The boy looked under the desk, in the corners of the room, all around, but said nothing. Again, louder, the minister pointed at the boy and asked, “Where is God?”

 

Again the boy looked all around but said nothing.

 

A third time, in a louder, firmer voice, the minister leaned far across the desk and put his forefinger almost to the boy s nose, and asked “Where is God?”

 

The boy panicked and ran all the way home. Finding his older brother, he dragged him upstairs to their room and into the closet, where they usually plotted their mischief. He finally said, “We are in B-I-I-I-I-G trouble now!”

 

The older boy asked, “What do you mean, B-I-I-I-I -G trouble?” His brother replied, “God is missing and they think we did it.”

 

 1. HAI TÊN QUẬY PHÁ …

 

Ở một xóm ngoại ô, có hai anh em, 8 và 10 tuổi quậy phá quá tay. Khi có chuyện qu ấy trong xóm thì hóa ra là có bàn tay bọn chúng.Cha mẹ chúng vô phươ ng kế trong việc cố gắng ki ểm soát chúng. Nghe nói có một mục sư gần đó làm việc với những đứa trẻ phạm pháp , người mẹ đề nghị với ông cha rằng họ mời ông mục sư nói chuyện với hai thằng bé. Người cha đồng ý.

 

Người mẹ đi tới ông mục s ư và đưa ra lời thỉnh cầu. Ông đồng ý, nhưng nói ông muốn gặp một mình đứa nhỏ hơn trướ c. Vì th ế người mẹ g ửi nó tới ông mục sư. Ông mục sư cho thằng bé ngồi xuống vào phía bên kia của chiếc bàn làm việc ấn tượng, đồ sộ của ông.Trong khoảng năm phút ông và nó chỉ nhìn nhau chằm chằm.

 

Cuối cùng, ông mục sư trỏ ngón trỏ vào thằng bé và hỏi:” Chúa đâu?”

 

Thằng bé nhìn xuống bàn, nhìn trong các góc phòng, tất cả xung quanh, nhưng không nói gì cả. Một lần nữa, lớn giọng hơn, ông mục sư chỉ vào đứa nhỏ và hỏi:” Chúa đâu?”

 

Một lần nữa thằng bé nhìn hết xung quanh nhưng không nói gì cả.

 

Lần thứ ba, với giọng l ớn hơn, mạnh mẽ hơn, ông mục sư rướn người qua bàn và đặt ngón trỏ gần như đụng mũi thằng bé, và hỏi:”Chúa đâu?”

 

Thằng bé hoảng sợ và chạy h ết sức về nhà. Tìm ra thằng anh, nó kéo anh nó lên lầu vào phòng của chúng và vào phòng nhỏ, nơi chúng thường bàn những chuyện tai quái của chúng.Cuối cùng nó nói:”Hiện giờ chúng ta gặp nguy TO-O-O-O rồi!”

 

Thằng anh hỏi:”Em nói gì, nguy TO-O-O-O?”

 

Em nó trả lờ i:”Chúa đang mất tích và người ta nghĩ chúng ta làm vậy.”

 

 1. WHO IS THE MOST OBEDIENT?

 

The father of five children had won a toy at a raffle. He called his kids together to ask which one should have the present. “Who is the most obedient?” he asked. “Who never talks back to mother? Who does everything she says?” Five small voices answered in unison. “Okay, dad, you get the toy.”

 

 1. AI VÂNG LỜI NHẤT?

 

Người cha của năm đứa trẻ giành được một món đồ chơi trong một cu ộc sổ số. Ông ta gọ i nh ững đứa

 

trẻ lại để hỏi đứa nào nên nhận món quà. “Ai là người vâng lời nhất?” ông ta hỏi. “Ai không bao giờ trả treo với mẹ ? Ai làm mọi thứ mẹ nói?”

 

Nă m giọng nói non nớt cất lên đồng thanh:” Đúng rồi, ba, ba nhận đồ chơi đi.”

 

 1. HE HAD SWALLOWED A PENNY

 

After tucking their three-year-old child Sammy in for bed one night, his parents heard sobbing coming from his room. Rushing back in, they found him crying hysterically. He managed to tell them that he had swallowed a penny and he was sure he was going to die. No amount of talking helped. His father, in an attempt to calm him down, palmed a penny from his pocket and pretended to pull it from Sammy s ear. Sammy was delighted.

 

In a flash, he snatched it from his father s hand, swallowed it, then cheerfully demanded, “Do it again, Dad!”

 

 1. CHÚ BÉ ĐÃ NUỐT MỘT PENNY

 

Vào một buổi tối, sau khi đặt đứa trẻ ba tuổi Sammy vào giường, cha mẹ đứa bé nghe tiếng thổn thức vọng ra từ phòng nó. Chạy ngược trở lại, h ọ thấy nó đang khóc dữ dội. Nó cố nói cho cha mẹ biết rằng nó đã nuố t một đồ ng xu penny và nó chắc r ằng nó sẽ ch ết. Không thể nói chuyện giúp được gì. Ba nó, trong lúc cố gắng dỗ nó, chìa ra một penny từ túi quần và giả vờ lôi nó ra từ tai Sammy.Sammy vui mừng.

 

Nhanh như chớp, nó chộp lấy đồng xu từ tay ba nó, nuốt đi, sau đó hớn hở đòi:”Làm nữa đi, ba!”

1,015 total views, 1 views today

Category: Funny | LEAVE A COMMENT
October 2 2015

Funny bilingual vietnamese English jokes 6– Truyện cười song ngữ P6

50. THE WANTED AD RESPONDENT

1. RICH WIDOW LOOKING FOR MAN TO SHARE LIFE AND FORTUNE WITH THE FOLLOWING QUALIFICATIONS:

2. WON T BEAT ME UP

3. WON T RUN AWAY

4. HAS TO BE GREAT IN BED

For several months, her phone rang off the hook, her doorbell was ringing constantly, she received tons of mail…all to no avail. None of the men seemed to meet her qualifications.

Then one day the doorbell rang yet again. She opened the door to find a man, with no arms and no legs, lying on the mat. Perplexed, she asked, “Who are you and what do you want?”

“Hi,” said the man “Your search is over, for I am the man of your dreams. I ve got no arms, so I can t beat you up and I ve got no legs, so I can t run away.”

The old woman asked, “What makes you think you re so great in bed?” To which he replied, “I rang the doorbell, didn t I?”

50. LỜI ĐÁP CHO QUẢNG CÁO TÌM CHỒNG

QUẢ PHỤ GIÀU CÓ TÌM NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐỂ CHIA SẺ CUỘC ĐỜI VÀ TÀI SẢN VỚI NHỮNG PHẨM CHẤT SAU:

1. KHÔNG ĐÁNH TÔI

2. KHÔNG BỎ ĐI

3. PHẢI TUYỆT VỜI TRÊN GIỪ ỜNG

Trong vài tháng, đi ện thoại bà ta gọi liên tục, chuông cửa reo liên tục, bà ta nh ận hàng tấn thư … tất cả đều không có lợi gì. Không có người đàn ông nào có vẻ đáp ứng được những phẩm chất bà ta đưa ra.

Sau đó một ngày kia chuông cửa hãy còn reo trở lại. Bà ta mở cửa thấy một người đàn ông, không tay không chân, nằm trên một tấm thảm. Cảm thấy khó hiểu, bà ta hỏi:”Ông là ai và ông muốn gì?”

“Xin chào,” người đ àn ông nói. “Cuộc tìm kiếm của bà đã qua vì tôi là người đàn ông bà mơ ước.Tôi không có tay, vì vậy tôi không thể đánh bà và tôi không có chân nên tôi không thể bỏ đi.”

Người phụ nữ lớn tuổi hỏ i:”Điều gì làm ông nghĩ ông rất tuyệt vời trên giư ờng?” Đối với câu hỏi đó ông ta trả lời:”Tôi đã bấm chuông cửa, phải không?”

51. ASKING PERMISSION

“Sir, your daughter says she loves me, and she can t live without me, and she wants to marry me.” “And you re asking my permission to marry her?”

“No, I m asking you to make her leave me alone.”

51. XIN PHÉP

“Thưa bác, con gái bác nói yêu cháu, và cô ấy không sống được nếu không có cháu, và cô ấy muốn cưới cháu.” “Và anh đang xin tôi cưới nó à?”

“Không, cháu đang hỏi bác làm sao cho cô ấy bỏ mặc cháu ạ.”

52. I TOOK WHAT I WANT

One summer s evening Paddy & Mick are on their way to the pub for their usual drink.

“I’m a bit tired tonight,” says Mick. “I think I ll just have a little lie down in this ditch and have a little sleep. You can wake me up on your way home later.”

“Right, you are,” says Paddy, and they separate.

At the end of the evening, Paddy comes out of the pub and starts walking back to collect Mick from his ditch. He hasn t gone far when Mick rolls up beside him driving a big shiny Volvo.

“Where did you get that lovely car from?!” asks Paddy, astonished.

“Well, I ll tell you. It was like this,” says Mick. “There I was lying in the ditch having a nice snooze and I had just turned over onto me other side when up drives a lovely lady in her nice new Volvo and asks me if I d like to come for a drive with her. Well, I thought, why not? It s a lovely evening for a drive. So in I got. She drove along for a bit and then turned off into a field. She got out of the car, took off all her clothes and said,

“Take what you want!” So I took the Volvo.

52. TÔI LÀM CÁI TÔI MUỐN

Một buổi tối hè, Paddy và Mick trên đường tới quán rượu để nhậu như thường lệ.

“Tối nay tôi h ơi mệt,” Mick nói. “Tôi nghĩ tôi sẽ nằm ngủ một tí ở chỗ ngủ này. Bạn có thể đánh thức tôi dậy sau trên đường về nhà.”

“Được, đi đi,” Paddy nói và họ rẻ đôi.

Tối hôm đó, Paddy đi ra khỏi quán rượu và bắt đầu đi ngược lại để đón Mick từ chỗ nằm ngủ. Anh đi chưa xa thì Mick thình lình xuất hiện bên cạnh lái một chiếc Volvo láng coóng.

“Bạn đã lấy chiếc xe hơi đẹp đẽ này từ đâu vậy!” Paddy kinh ngạc hỏi.

“À, tôi sẽ k ể. Nó giống thế này,” Mick nói. “ Tôi đang nằm ở đó ở chỗ ngủ đánh một giấc ngủ ngắn ngon lành và tôi mới chỉ trở mình sang phía kia thì mộ t quý bà dễ thươ ng đánh xe Volvo đẹp và mới đến và hỏ i tôi có muốn đi một vòng với nàng không. Ồ, tôi nghĩ t ại sao không. Mộ t tối đẹp trời để dạo một vòng. Vậy là tôi lên xe. Nàng lái xe đi một chặp và sau đó ngoặc ra cánh đồng. Nàng bước ra khỏi xe, cởi hết quần áo và nói:

“Lấy cái anh muốn!” Vì thế tôi lấy chiếc Volvo.

53. VENGEANCE

Two high school sweethearts who went out together for four years in high school were both virgins; they enjoyed losing their virginity with each other in 10th grade. When they graduated, they wanted to both go to the same college but the girl was accepted to a college on the east coast, and the guy went to the west coast. They agreed to be faithful to each other and spend anytime they could together.

As time went on, the guy would call the girl and she would never be home, and when he wrote, she would take weeks to return the letters. Even when he emailed her, she took days to return his messages.

Finally, she confessed to him she wanted to date around. He didn t take this very well and increased his calls, letters, and emails trying to win back her love. Because she became annoyed, and now had a new boyfriend, she wanted to get him off her back.

So, what she did is this: she took a picture of her having sex with her new boyfriend s and sent it to her old boyfriend with a note reading, “I found a new boyfriend, leave me alone.” Well, needless to say, this guy was heartbroken but, even more so, was pissed. So, what he did next was awesome.

He wrote on the back of the photo the following, “Dear Mom and Dad, having a great time at college, please send more money!” and mailed the picture to her parents.

53. BÁO THÙ

Mộ t đôi tình nhân học sinh trung học cùng họ c bốn năm đều còn tân; họ biết mùi sự đánh mất trinh tiết với nhau ở lớp 10. Khi họ tốt nghiệp, họ muố n cả hai vào cùng trường cao đẳng nhưng cô gái được vào một trường cao đẳng ở bờ đông (nước Mỹ) và chàng trai đi đến bờ tây. Họ đồng ý chung thủy với nhau và sẽ ở cùng nhau mỗi khi họ có thể.

Thờ i gian trôi qua, chàng trai thườ ng gọi cô gái và cô không bao giờ có mặt ở nhà, và khi anh viết thư, cô thường mất hàng tuần để trả lời thư. Thậm chí khi anh email, cô cũng mất nhiều ngày để trả lời thông điệp.

Cuối cùng, cô thú nhận với anh cô muốn hẹn hò yêu đương lung tung. Anh không xem việc này quan trọng và tăng cường đ iện thoại, thư từ và email, cố giành lại tình yêu của cô. Bởi cô trở nên bực mình, và bây giờ đã có bạn trai mới nên cô muốn vứt bỏ anh ra phía sau.

Vì vậy, điều cô làm như sau: cô chụp một bức ảnh cô đang làm tình với b ạn trai mới và gửi tới bạn trai cũ với một lời ghi:”Em đã tìm một bạn trai mớ i, hãy để mặc em.” A, không cần nói, chàng trai này tan nát cõi lòng, thậm chí còn hơn thế, trở nên say sưa. Vi thế điều tiếp theo anh làm là rất kinh khủng.

Anh ta viết trên mặt sau củ a tấ m ảnh dòng chữ sau:”Ba má yêu quý, con sống rất vui vẻ trong trường cao đẳng, xin gửi thêm tiền cho con!” và gửi bức hình tới ba má cô gái.

54. RAVISHING GIRL AND 3 MEN

In a train compartment, there are 3 men and a ravishing young girl. The four passengers join in conversation, which very soon turns to the erotic.

Then, the young girl proposes, “If each of you will give me $1, I will show you my legs.”

The men, charmed by this young girl, all pull a buck out of their wallet, and then the girl pulls up her dress a bit to show her legs.

Then she says, “If each of you gentlemen will give me $10, I ll show you my thighs.” Men being what they are, they all pull out a ten dollar bill. The girl pulls up her dress all the way to her undies.

Conversation continues, and the men, a bit excited, have all taken off their coats. Then the young girl says, “If you will give me $100, I will show you where I was operated on for appendicitis.” Naturally, all three fork over the money. Then the girl turns to the

window and points to a hospital in the distance and says, “There!”

54. CÔ GÁI CỰC KỲ HẤP DẪN VÀ 3 NGƯỜI ĐÀN ÔNG

Trong một ngăn xe lử a, có 3 người đ àn ông và một cô gái trẻ cực ký hấp dẫn. Cả bốn người cùng hòa vào một cuộc nói chuyện mà chẳng bao lâu sau đó chuyển sang chuyện gợi tình.

Sau đó, cô gái trẻ đề nghị:”Nếu mỗ i người trong số các anh đưa em 1 đ ô la thì em sẽ cho các anh thấy chân em.” Ba ng ười đàn ông, bị mê hoặc bởi cô gái trẻ này, tất cả lôi một đô la ra khỏi túi họ, và sau đó

cô gái kéo váy lên một ít để cho thấy cặp chân nàng.

Sau đó nàng nói:”Nếu mỗi trong số quý ông các anh đưa em 10 đ ô la, em sẽ cho các anh thấy đùi em.” Đàn ông là đàn ông, cả 3 người đều lôi ra tờ 10 đô la. Cô gái kéo hết váy cho đến đồ lót.

Cuộc nói chuyện tiếp tục, và ba người đàn ông, có phần bị kích thích, tất cả đều cởi áo ngoài. Sau đó cô gái trẻ nói:”Nếu các anh đưa em 100 đô la thì em sẽ cho các anh thấy nơi em bị mổ ruột thừa.” Một cách tự nhiên, cả ba người đều đưa tiền. Sau đó cô gái quay qua cửa sổ và chỉ một bệnh viện ở xa và nói:”Đó!”

55. INDECENT PROPOSAL

A man walks up to a woman in a bar and says, “Excuse me, would you have sex with a man you didn t know for one million dollars?”

She thinks about the proposition for a minute, and then replies,”Yes, I would sleep with a man I don t know for a million dollars.”

The man then asks,”Would you sleep with me for fifty cents?”

Insulted, the woman replies, “Of course not!! How could you ask me such a thing?”

The man states, “Well, we ve already established the fact that you re a whore. Now I m just haggling over the price.”

55. LỜI ĐỀ NGHỊ KHIẾM NHÃ

Một người đàn ông đi tới một phụ nữ trong một bar và nói:”Xin lỗi, cô có ngủ với một người đàn ông cô không quen để lấy một triệu đô la không?”

Cô ta suy nghĩ v ề lời đề nghị trong một phút, sau đó trả lời:”Ờ, tôi sẽ ngủ với một người đàn ông tôi không quen để lấy một triệu đô la.”

Sau đó người đàn ông hỏi:”Vậy cô có ngủ với tôi để lấy năm mươi xu không?”

Bị xúc phạm, người đàn bà trả lời:”Dĩ nhiên không! Làm thế nào ông có thể hỏi tôi một việc như v ậy?” Ng ười đàn ông nói:”À, chúng ta đã tạo được sự kiện là cô là một con đĩ. Bây giờ tôi chỉ trả giá mà thôi.”

56. I’M DYING FROM AIDS

A son and father went to see a doctor since the father was getting very ill. The doctor told the father and son that the father was dying from cancer.

The father, who was an Irishman, turned to his son and said, “Son, even on this gloomy day, it’s our tradition to drink to health as it is in death, so let s go to the pub and celebrate my demise.”

Reluctantly, the son follows his father to the local pub. There, while enjoying their ale, the father sees some old friends and tells them he is dying from AIDS.

Shocked, the son turns to his father and says, “Father, it is not AIDS you are dying from, it is cancer, why did you lie to those men?”

The father replies, “Aye, my son, you are right; but I don t want those guys shagging your mom when I m gone.”

56. TÔI SẼ CHẾT VÌ AIDS

Một người con trai và cha đ i khám bác sĩ vì ông cha đang bị bệnh nặng. Bác sĩ nói với người cha và người con trai rằng người cha đang sẽ chết vì ung thư.

Người cha, là một người Ai len, quay qua đứa con trai và nói:”Con, ngay cả trong ngày u ám này thì truy ền thống của chúng ta là nhậu chúc sức khỏ e khi chúng ta chết, vì thế hãy đi tới quán nhậu và ăn tiệc cho sự qua đời của ba.” Một cách miễn cưỡng, ng ười con trai đi theo ngườ i cha tớ i một quán nhậu trong vùng. Ở đó, họ thưởng thức rượu bia, người cha gặp một số bạn cũ và nói với họ ông sẽ chết vì AIDS.

Bị sốc, ng ười con trai quay qua người cha và nói:”Thưa ba, ba không chết vì AIDS, mà vì ung thư, tại sao ba nói láo những người này?”

Người cha đáo:”A, con ta, con đúng, nhưng ba không muốn những gã này quan hệ tình dục với má con khi ba ra đi.”

57. THE PROPOSAL

One evening, a young woman came home from a date, rather sad. She told her mother, “Anthony proposed to me an hour ago.”

“Then why are you so sad?” her mother asked.

“Because he also told me he is an atheist. Mom, he doesn t even believe there s a Hell.”

Her mother replied, “Marry him anyway. Between the two of us, we ll show him just how wrong he is.”

57. LỜI CẦU HÔN

Một buổi tối, một cô gái về nhà trễ, hơi buồn. Cô ta nói với má:”Anthony cầu hôn con một tiếng trước đây.” “Vậy sao con buồn?” má cô ta hỏi.

“Vì anh ấy nói với con anh ấy là một người vô thần. Má à, anh ấy thậm chí không tin có địa ngục.”

Má cô ta trả lời:”Dù sao cũng cưới anh ta đi. Giữa hai má con ta, chúng ta sẽ cho anh ta thấy anh ta sai lầm như thế nào.”

Gia đình

58. INHERITANCE

59. Two friends meet on a Miami street. One looked forlorn, and almost on the verge of tears. The other man said, “Hey, how come you look like the whole world caved in?”

The sad fellow said, “Let me tell you. Three weeks ago, an uncle died and left me forty thousand dollars.” “That s not bad.”

“Hold on, I m just getting started. Two weeks ago, a cousin I never knew kicked the bucket , and left me eighty-five thousand dollars.”

“Sounds like you should be grateful.”

“Last week my great aunt passed away. I inherited almost a quarter of a million.”

“Then how come you look so glum?” “This week . . . nothing!”

58. THỪA KẾ

Hai người bạn gặp nhau trên đường phố Miami. Một người trông đau khổ, và gần như khóc. Người đàn ông kia nói:” Này, làm thế nào mà trông bạn như ở trong thế giới này đổ sụp vậy?”

Người b ạn buồn bã nói:”Để tôi kể cho bạn nghe.Ba tuần trước đây, một ông bác chết và để lại cho tôi bốn mươi ngàn đô la.”

“Điều đó không tệ.”

“Nghe tiếp này, tôi chỉ mới bắt đầu. Hai tuần trước, một người anh họ tôi chưa bao giờ biết đến chết ngoẻo, và để lại cho tôi tám mươi lăm ngàn.”

“Coi bộ bạn nên biết ơn anh ấy.”

“Tuần qua bà trẻ tôi “ra đi”. Tôi thừa kế gần như một phần tư triệu.” “Vậy thì làm sao trông bạn rầu rĩ quá vậy?”

“Tuần này … ch ẳng có gì hết!”

59. HE HAS NO PLANS

A young woman brings home her fiance to meet her parents. After dinner, her mother tells her father to find out about the young man. The father invites the fiancee for a drink.

“So what are your plans?” the father asks the young man. “I am a Torah scholar,” he replies.

“A Torah scholar. Hmmm,” the father says. “Admirable, but what will you do to provide a nice house for my daughter to live in, as she s accustomed to?”

“I will study,” the young man replies, “and God will provide for us.”

“And how will you buy her a beautiful engagement ring, such as she deserves?” asks the father. “I will

concentrate on my studies,” the young man replies, “God will provide for us.”

“And children?” asks the father. “How will you support children?” “Don t worry, sir, God will provide,” replies the fiance.

The conversation proceeds like this, and each time the father questions, the young idealist insists that God will provide. Later, the mother asks, “How did it go, Honey?”

The father answers, “He has no job and no plans, but he thinks I m God.”

59. ANH TA KHÔNG CÓ KẾ HOẠCH NÀO CẢ

Một phụ nữ trẻ dẫn ng ười chồng tương lai về nhà gặp cha mẹ.Sau bữa ăn, bà mẹ nói với người cha tìm hiểu người thanh niên. Người cha mời con rể tương lai uống rượu.

“Vậy kế hoạch tương lai của con là gì?” người cha hỏi người thanh niên. “Con là nhà nghiên cứu năm cuốn sách đầu của Kinh Thánh,” anh ta trả lời.

“Nhà nghiên cứu năm cuố n sách đầu của Kinh Thánh. Hừmmm,” người cha nói. “Đáng phục, nhưng anh sẽ làm gì để tạo cho con gái tôi một ngôi nhà xinh như nó đã quen rồi?”

“Con sẽ nghiên cứu,” người thanh niên trả lời, “và Chúa sẽ tạo cho chúng con.”

“Và anh sẽ làm th ế nào mua cho nó một chiếc nhẫn đính hôn đẹp như nó đáng được như th ế?” người cha hỏi. “Con sẽ tập trung vào các nghiên cứu của con,” người thanh niên đáp,” Chúa sẽ cho chúng con.”

“Và con cái?” ngườ i cha hỏi.” Anh sẽ làm thế nào để nuôi con?” “Đừng lo, thưa bác, Chúa sẽ nuôi,” ông chồng tương lai đáp.

Câu chuy ện cứ tiếp tục nh ư vậy, và cứ mỗ i lần ng ười cha đặt câu hỏi thì nhà duy tâm trẻ lại quả quyết Chúa sẽ ban cho. Một lát sau người mẹ hỏi:”Chuyện ra sao rồi, anh yêu?”

Ng ười cha trả lờ i:”Anh ta không có kế hoạch nào cả, nhưng anh ta nghĩ anh là Chúa.”

906 total views, 1 views today

Category: Funny | LEAVE A COMMENT